Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Občianskoprávna zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia ropnými látkami: zásobníkový dohovor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Občianskoprávna zodpovednosť za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia ropnými látkami: zásobníkový dohovor

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 2002/762/ES, ktoré splnomocňuje krajiny EÚ, aby podpísali, ratifikovali alebo pristúpili k zásobníkovému dohovoru

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Týmto rozhodnutím sa splnomocňujú krajiny EÚ, aby podpísali, ratifikovali alebo pristúpili k Medzinárodnému dohovoru o občianskoprávnej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia olejom zo zásobníkov z roku 2001 (zásobníkový dohovor).

HLAVNÉ BODY

Zásobníkový dohovor bol prijatý pod záštitou Medzinárodnej námornej organizácie (IMO) s cieľom zabezpečiť primeranú, rýchlu a efektívnu kompenzáciu tým, ktorí utrpeli škodu spôsobenú rozliatym olejom prepravovaným ako palivo v zásobníkoch lodí.

Zlučiteľnosť s pravidlami EÚ

 • Články 9 a 10 zásobníkového dohovoru ovplyvňujú pravidlá stanovené v nariadení Rady (ES) č. 44/2001 (nahradeného nariadením (EÚ) č. 1215/2012) o právomoci, uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných záležitostiach.
 • Medzinárodná organizácia ako EÚ nie je na základe tohto dohovoru splnomocnená podpísať, ratifikovať tento dohovor alebo pristúpiť k nemu.
 • Krajiny EÚ preto musia s povolením EÚ podpísať, ratifikovať a pristúpiť k dohovoru v záujme EÚ. V takomto prípade musia zároveň poskytnúť vyhlásenie, v ktorom sa zaväzujú, že vo vzájomných vzťahoch budú uplatňovať nariadenie (ES) č. 1215/2012.

Rozsah pôsobnosti

Dohovor sa vzťahuje na:

 • škody vzniknuté v dôsledku znečistenia v rámci územia, pobrežných vôd a výhradnej hospodárskej zóny alebo rovnocennej zóny v akejkoľvek krajine, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru;
 • opatrenia prijaté s cieľom predchádzať poškodeniu alebo ho minimalizovať.

Nevzťahuje sa na vojenské lode, pomocné mechanizmy alebo iné lode, ktoré vlastní krajina. Akákoľvek krajina, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru, však môže rozhodnúť o jeho uplatňovaní v prípade týchto lodí.

Zodpovednosť vlastníka lode

Vlastník lode je v čase nehody zodpovedný za akékoľvek škody vzniknuté v dôsledku znečistenia olejom zo zásobníkov. Vlastník lode sa však vyhne zodpovednosti, ak preukáže, že:

 • škoda vznikla v dôsledku vojnového aktu, nepriateľského aktu, povstania alebo prírodného javu výnimočného, neodvrátiteľného a neprekonateľného charakteru alebo
 • škoda bola spôsobená konaním alebo opomenutím tretej strany uskutočneným s úmyslom spôsobiť škodu alebo
 • škoda vznikla v plnom rozsahu v dôsledku nedbalosti zo strany vlády alebo iného zodpovedného orgánu.

Povinné poistenie alebo finančné zabezpečenie

 • Vlastníci lodí s hrubou priestornosťou vyššou ako 1 000 ton a s miestom registrácie v krajine, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru, musia byť poistení alebo iným spôsobom finančne zabezpečení, napríklad formou záruky banky alebo podobnej finančnej inštitúcie, na pokrytie svojej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia.
 • Osvedčenie, ktorým sa potvrdzuje, že poistenie alebo iné finančné zabezpečenie je platné, sa vydáva pre každú loď. Vydáva ho príslušný orgán danej krajiny a musí sa nachádzať na palube lode. Zároveň sa musí uložiť kópia u orgánov, ktoré vedú záznam o registrácii lode.

Právomoc a vymáhanie rozsudkov

 • Súdna žaloba na náhradu škody namierená proti vlastníkovi lode, poisťovateľovi alebo inej osobe poskytujúcej zabezpečenie sa musí podať v krajine alebo krajinách, v ktorej/v ktorých vznikla škoda v dôsledku znečistenia.
 • V dohovore sa vymedzujú podmienky, podľa ktorých rozsudok prijatý súdom v jednej krajine, ktorá je zmluvnou stranou dohovoru, možno uznať alebo vymáhať v inej krajine.

Lehoty

 • Práva na náhradu škody v rámci tohto dohovoru zaniknú, ak sa neprijme žiadne opatrenie do troch rokov odo dňa, keď škoda vznikla.
 • Nie je možné prijať žiadne opatrenie po uplynutí šiestich rokov odo dňa nehody, ktorá spôsobila škodu.

ODKEDY SA DOHOVOR UPLATŇUJE?

Vo svojom rozhodnutí Rada vyzýva krajiny EÚ, aby prijali potrebné kroky na uloženie listín o ratifikácii alebo pristúpení, ak to bude možné, do 30. júna 2006.

ÚČINNOSŤ

S účinnosťou od roku 2015 všetkých 28 krajín EÚ ratifikovalo dohovor alebo k nemu pristúpilo v súlade s rozhodnutím Rady.

AKT

Rozhodnutie Rady 2002/762/ES z 19. septembra 2002, ktoré splnomocňuje členské štáty, aby v záujme spoločenstva podpísali, ratifikovali alebo pristúpili k Medzinárodnému dohovoru o občianskoprávnej zodpovednosti za škody vzniknuté v dôsledku znečistenia olejom zo zásobníkov z roku 2001 (zásobníkový dohovor) (Ú. v. ES L 256, 25.9.2002, s. 7 – 8)

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone rozsudkov v občianskych a obchodných veciach (Ú. v. EÚ L 351, 20.12.2012, s. 1 – 32)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 1215/2012 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 14.03.2016

Top