Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Sloboda poskytovania služieb v EÚ (zámorský obchod)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Sloboda poskytovania služieb v EÚ (zámorský obchod)

Cieľom tohto nariadenia je odstrániť obmedzenia v oblasti slobody poskytovania služieb námornej dopravy v rámci Európskej únie (EÚ).

AKT

Nariadenie Rady (EHS) č. 3577/92 zo 7. decembra 1992, ktorým sa uplatňuje zásada slobody poskytovania služieb na námornú dopravu v rámci členských štátov (námorná kabotáž).

SÚHRN

Rozsah pôsobnosti

Týmto právnym predpisom sa zabezpečuje, aby lodné spoločnosti alebo štátni príslušníci usadení v iných členských štátoch EÚ mali právo ponúkať služby námornej dopravy (známe pod pojmom námorná kabotáž), pokiaľ spĺňajú všetky podmienky na vykonávanie kabotáže v danej krajine EÚ. Lodné spoločnosti usadené v krajinách mimo EÚ, ktoré sú však kontrolované štátnymi príslušníkmi EÚ, môžu tiež ponúkať tieto služby.

V nariadení sú vymedzené pojmy „námorné dopravné služby v rámci členského štátu EÚ (námorná kabotáž)“, „majitelia lodí Spoločenstva“, „zmluva o výkone vo verejnom záujme“ a „vážna porucha vnútorného dopravného trhu“.

Posádka

V závislosti od druhu dopravnej služby zodpovedá za záležitosti týkajúce sa posádky členský štát EÚ registrácie (vlajkový štát) alebo štát výkonu služby kabotáže (hostiteľský štát).

Služba vo verejnom záujme

Členské štáty EÚ sú oprávnené poskytovať dopravné služby, ktoré podliehajú záväzkom vo verejnom záujme, alebo môžu uzatvoriť zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom záujme s cieľom zachovať vhodné služby kabotáže medzi pevninou a príslušnými ostrovmi a medzi samotnými ostrovmi.

Ochranné opatrenia

Ak otvorenie trhu na kabotáž spôsobuje problémy (ako napr. vážny prebytok ponuky voči dopytu), ktoré ohrozujú finančné prežitie lodných spoločností, môže Komisia zaviesť ochranné opatrenia. Ich súčasťou môže byť dočasné vyňatie príslušnej oblasti z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia.

Nediskriminácia

Osoby poskytujúce námorné dopravné služby v inom ako vlastnom členskom štáte EÚ môžu dočasne vykonávať túto činnosť za rovnakých podmienok stanovených týmto štátom pre jeho štátnych príslušníkov.

Harmonogram

Námorná kabotáž bola liberalizovaná 1. januára 1993. V prípade Francúzska, Talianska, Grécka, Portugalska a Španielska bola pevninská kabotáž postupne liberalizovaná podľa osobitného harmonogramu pre jednotlivé typy dopravných služieb. Kabotáž medzi pevninou a ostrovom a medzi ostrovmi v týchto krajinách bola liberalizovaná v roku 1999. Táto výnimka bola predĺžená v prípade Grécka do roku 2004 v súvislosti s pravidelnou prepravou cestujúcich, s ľahšími službami a so službami plavidiel menších ako 650 brutto registrovaných ton (brt). Chorvátsku boli výnimky udelené do 31. decembra 2016 v súvislosti s existujúcimi verejnými zákazkami na poskytovanie služieb a na služby výletných plavieb medzi chorvátskymi prístavmi pre lode menšie ako 650 brt, ktoré sú vyhradené pre chorvátske lode až do 31. decembra 2014.

Kontext

Ďalšie informácie sú dostupné na tejto webovej lokalite.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (EHS) č. 3577/92

1.1.1993

-

Ú. v. ES L 364, 12.12.1992

Pozmeňujúci a doplňujúci akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Akt týkajúci sa podmienok pristúpenia Chorvátska

1.7.2013

-

Ú. v. EÚ L 112, 24.4.2012

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov o výklade nariadenia Rady (EHS) č. 3577/92 , ktorým sa uplatňuje zásada slobody poskytovania služieb námornej dopravy v rámci členských štátov (námorná kabotáž) ( COM(2003) 595 final - neuverejnené v Úradnom vestníku).

Rozhodnutie 93/125/EHS o žiadosti Španielska, aby Komisia prijala ochranné opatrenia podľa článku 5 nariadenia Rady (EHS) č. 3577/92 aplikujúceho zásadu slobody poskytovania služieb na námornú dopravu v rámci členských štátov (námorná kabotáž) - (Ú. v. ES L 49, 27.2.1993).

Toto rozhodnutie oprávňuje Španielsko, aby na šesť mesiacov od dátumu oznámenia tohto rozhodnutia vyňalo španielsku pevninu z rozsahu pôsobnosti nariadenia (EHS) č. 3577/92. Vyňatie sa neuplatňuje na prípojné služby. Ak španielske plavidlá nebudú schopné uspokojiť dopyt po dopravných službách kabotáže, tieto služby budú môcť zabezpečiť plavidlá iných členských štátov EÚ.

Správa Komisie Rade: Piata správa o vykonávaní nariadenia Rady (EHS) č. 3577/92, ktorým sa uplatňuje zásada slobody poskytovania služieb na námornú kabotáž (2000 - 2010) (COM(2014) 231 final z 22. apríla 2014 - neuverejnené v Úradnom vestníku).

Táto správa sa delí na štyri kapitoly:

1.

nedávny vývoj judikatúry a legislatívy v členských štátoch EÚ a EZVO;

2.

trhové trendy v členských štátoch EÚ a EZVO;

3.

Dostupné údaje o zamestnanosti v oblasti námornej kabotáže (z dôvodu nedostatku spoľahlivých a presvedčivých údajov sa v tejto časti viac neuvádza štatistika o nákladoch na posádku);

4.

Záver: nariadenie slúži svojmu účelu a nevyžaduje si preskúmanie. Niektoré otázky, ktoré vyplynuli z konzultácií, naznačujú existenciu problémov s výkladom a vykonávaním. Tieto problémy sa riešia v oznámení o námornej kabotáži (pozri nasledujúcu položku).

Oznámenie Komisie o výklade nariadenia Rady (EHS) č. 3577/92, ktorým sa uplatňuje zásada slobody poskytovania služieb na námornú dopravu v rámci členských štátov (námorná kabotáž) ( COM(2014) 232 final z 22. apríla 2014 - neuverejnené v Úradnom vestníku).

S prihliadnutím na dvadsaťročné skúsenosti s praktickým uplatňovaním nariadenia (EHS) č. 3577/92 sa Komisia v záujme transparentnosti a právnej istoty rozhodla aktualizovať a pozmeniť svoj výklad ustanovení nariadenia.

Týmto oznámením sa pozmeňujú a nahrádzajú predchádzajúce výkladové oznámenia Komisie z roku 2003 a 2006. Slúži len na informačné účely s cieľom vysvetliť nariadenie a uvádza sa v ňom, ako Komisia plánuje uplatňovať nariadenie. Jeho cieľom nie je preskúmať nariadenie ani zasahovať do judikatúry Súdneho dvora vo veciach výkladu.

V prvom rade sa v ňom spresňuje rozsah slobody poskytovania služieb v sektore námornej kabotáže. Uvádza sa, kto používa túto slobodu a pripomína, na ktoré služby sa nariadenie vzťahuje.

Ďalej sa v ňom opisuje rozsah troch výnimiek zo slobody poskytovania služieb ustanovených v nariadení:

Členské štáty majú právomoc zaviesť pravidlá týkajúce sa posádky na palube lodí menších ako 650 brt a týkajúce sa plavidiel, ktoré poskytujú služby ostrovnej kabotáže medzi dvoma prístavmi na ich území.

Členské štáty môžu uložiť záväzky služby vo verejnom záujme a uzatvoriť zmluvy o poskytovaní služieb vo verejnom záujme s cieľom zabezpečiť primerane pravidelnú dopravu na ostrovy, z ostrovov a medzi ostrovmi.

Členské štáty môžu požiadať Komisiu, aby prijala ochranné opatrenia na nápravu vážneho narušenia vnútorného trhu.

Oznámenie tiež obsahuje pokyny pre uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave.

Posledná aktualizácia: 11.08.2014

Top