Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Námorná doprava – poskytovanie služieb, hospodárska súťaž, nekalé cenové praktiky a prístup k zámorskému obchodu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Námorná doprava – poskytovanie služieb, hospodárska súťaž, nekalé cenové praktiky a prístup k zámorskému obchodu

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

AKÝ JE CIEĽ TÝCHTO NARIADENÍ?

Zameriavajú sa na organizovanie námornej dopravy v súlade so základnými zásadami práva EÚ s cieľom zabezpečiť poskytovanie služieb, hospodársku súťaž a voľný prístup na trh v oblasti námornej dopravy.

HLAVNÉ BODY

Sloboda poskytovať služby

Nariadenie č. 4055/86:

 • štátnym príslušníkom krajín EÚ (a lodným spoločnostiam krajín mimo EÚ, ktoré využívajú lode zaregistrované v krajine EÚ a kontrolované štátnymi príslušníkmi krajín EÚ) sa priznáva právo prepravovať cestujúcich alebo tovar po mori medzi akýmkoľvek prístavom krajiny EÚ a akýmkoľvek prístavom alebo pobrežným zariadením inej krajiny EÚ alebo krajiny mimo EÚ;
 • vyžaduje sa v ňom, aby sa akékoľvek vnútroštátne obmedzenia, na základe ktorých je preprava tovaru vyhradená pre lode plávajúce pod štátnou vlajkou, prestali používať alebo aby sa upravili, a zabraňuje zavedeniu nových obmedzení;
 • vymedzuje sa v ňom postup pre prípady, ak lodné spoločnosti krajín EÚ nemajú dostatočnú príležitosť prepravovať tovar z osobitnej krajiny mimo EÚ a do tejto krajiny;
 • rozširuje výhody nariadenia na štátnych príslušníkov krajín mimo EÚ usadených v EÚ.

Nariadenie č. 3577/92/EHS sa osobitne zaoberá slobodou poskytovať služby v námornej doprave v rámci krajín EÚ (tzv. námorná kabotáž*).

Nekalé cenové praktiky v námornej doprave

Nariadenie č. 4057/86:

 • umožňuje EÚ uplatňovať kompenzačné poplatky s cieľom chrániť vlastníkov lodí v krajinách EÚ voči nekalým cenovým praktikám zo strany vlastníkov lodí krajín mimo EÚ. Tieto kompenzačné poplatky možno uložiť po vykonaní vyšetrovania, na základe ktorého sa preukáže, že v dôsledku nekalých cenových praktík bola spôsobená škoda a že záujmy EÚ si vyžadujú zásah;
 • v súvislosti s vyšetrovaním škody sa v ňom vymedzujú príslušné faktory alebo ukazovatele, ktoré je potrebné zohľadniť, napr. zníženie trhového podielu alebo ziskov vlastníkov lodí, alebo vplyv na zamestnanosť;
 • vymedzuje sa v ňom postup v prípade sťažností, konzultácií a následných vyšetrovaní.

Voľný prístup k zámorskému obchodu

Nariadenie č. 4058/86:

 • uplatňuje sa v prípade, ak činnosť krajiny mimo EÚ alebo jej zástupcov obmedzuje voľný prístup k preprave pravidelných nákladov, hromadných nákladov alebo iných nákladov zo strany lodných spoločností krajín EÚ alebo lodí zaregistrovaných v krajinách EÚ (s výnimkou, ak táto činnosť je realizovaná v súlade s kódexom OSN pre linkovú lodnú dopravu);
 • umožňuje koordinovanú akciu EÚ, ak o to krajina EÚ požiada Európsku komisiu. Takáto akcia môže zahŕňať diplomatické kroky voči krajinám mimo EÚ a protiopatrenia adresované dotknutým lodným spoločnostiam;
 • umožňuje uskutočnenie podobnej koordinovanej akcie na žiadosť inej krajiny, ktorá je členom Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a s ktorou sa uzavrela vzájomná dohoda.

Pravidlá hospodárskej súťaže

Všeobecné právo hospodárskej súťaže EÚ stanovené v nariadení (ES) č. 1/2003 sa uplatňuje aj na odvetvie námornej dopravy. V súlade s nariadením Rady (ES) č. 246/2009 však Komisia môže povoliť výnimky v prípade určitých druhov spolupráce medzi spoločnosťami linkovej námornej dopravy* (konzorciami*). Komisia preto prijala nariadenie (ES) č. 906/2009, na základe ktorého sa povoľujú tieto výnimky a ktorého doba platnosti sa nariadením (EÚ) č. 697/2014 predlžuje do 25. apríla 2020.

ODKEDY SA NARIADENIA UPLATŇUJÚ?

 • Nariadenie Rady (EHS) č. 4055/86 sa uplatňuje od 1. januára 1987.
 • Nariadenia Rady (EHS) č. 4057/86 a 4058/86 sa uplatňujú od 1. júla 1987.
 • Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 sa uplatňuje od 1. mája 2004.
 • Nariadenie Rady (ES) č. 246/2009 sa uplatňuje od 14. apríla 2009.
 • Nariadenie Komisie (ES) č. 906/2009 sa uplatňuje od 26. apríla 2010.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Kabotáž: keď spoločnosť, ktorá prepravuje tovar a ktorá je registrovaná v jednej krajine EÚ, vykonáva vnútroštátnu dopravu v inej krajine EÚ.

Linková námorná doprava: pravidelná preprava tovaru na konkrétnej trase alebo trasách medzi prístavmi podľa časových plánov a dátumov uverejnených v predstihu a dostupná, a to aj príležitostne, každému platiacemu užívateľovi prepravy.

Konzorciá: dohody (alebo súbor dohôd) medzi dvomi alebo viacerými lodnými dopravcami, ktorí poskytujú služby medzinárodnej linkovej námornej dopravy výlučne na prepravu nákladu v rámci obchodu s jednou alebo viacerým krajinami. Ich cieľom je zabezpečiť spoločnú námornú dopravnú službu, ktorá je na vyššej úrovni než služba, ktorú by bol každý z jej členov schopný poskytnúť samostatne (t. j. bez konzorcia).

HLAVNÉ DOKUMENTY

Nariadenie Rady (EHS) č. 4055/86 z 22. decembra 1986, ktorým sa uplatňuje zásada slobody poskytovať služby na námornú dopravu medzi členskými štátmi a medzi členskými štátmi a tretími krajinami (Ú. v. ES L 378, 31.12.1986, s. 1 – 3)

Následné zmeny nariadenia (EHS) č. 4055/86 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Nariadenie Rady (EHS) č. 4057/86 z 22. decembra 1986 o nekalých cenových praktikách v námornej doprave (Ú. v. ES L 378, 31.12.1986, s. 14 – 20)

Nariadenie Rady (EHS) č. 4058/86 z 22. decembra 1986 o koordinovaných opatreniach na zabezpečenie voľného prístupu k nákladom v námornej doprave (Ú. v. ES L 378, 31.12.1986, s. 21 – 23)

Nariadenie Rady (ES) č. 1/2003 zo 16. decembra 2002 o vykonávaní pravidiel hospodárskej súťaže stanovených v článkoch 81 a 82 Zmluvy (Ú. v. ES L 1, 4.1.2003, s. 1 – 25)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Rady (ES) č. 246/2009 z 26. februára 2009 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi spoločnosťami linkovej námornej dopravy (konzorciami) (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 79, 25.3.2009, s. 1 – 4)

Nariadenie Komisie (ES) č. 906/2009 z 28. septembra 2009 o uplatňovaní článku 81 ods. 3 zmluvy na určité kategórie dohôd, rozhodnutí a zosúladených postupov medzi spoločnosťami linkovej námornej dopravy (konzorciá) (Ú. v. EÚ L 256, 29.9.2009, s. 31 – 34)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 17.10.2016

Top