Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečnosť námornej dopravy: Medzinárodný kódex pre bezpečnostný manažment (ISM) lodnej dopravy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnosť námornej dopravy: Medzinárodný kódex pre bezpečnostný manažment (ISM) lodnej dopravy

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 336/2006 o vykonávaní Medzinárodného kódexu pre bezpečnostný manažment v rámci EÚ

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Toto nariadenie zahŕňa Medzinárodný kódex pre bezpečnostný manažment lodí a ochranu pred znečistením (kódex ISM) v EÚ.
 • Jeho cieľom je predovšetkým zabezpečiť, aby lodné spoločnosti dodržiavali kódex ISM prostredníctvom
  • zavedenia, vykonávania a riadneho udržiavania systémov riadenia bezpečnosti na lodiach a na pobreží a
  • kontroly týchto systémov správami štátu vlajky (t. j. krajiny, v ktorej je plavidlo registrované) a prístavného štátu (t. j. krajiny, v prístave ktorej plavidlo zastaví alebo kotví).

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Nariadenie sa uplatňuje na tieto druhy lodí a na spoločnosti, ktoré ich prevádzkujú:

 • nákladné lode a osobné lode plávajúce pod vlajkou krajiny EÚ, ktoré vykonávajú medzinárodné plavby;
 • nákladné lode a osobné lode, ktoré vykonávajú výlučne vnútroštátne plavby bez ohľadu na to, pod ktorou vlajkou plávajú;
 • nákladné lode a osobné lode, ktoré vykonávajú pravidelné plavby do prístavov alebo z prístavov EÚ bez ohľadu na to, pod ktorou vlajkou plávajú;
 • pohyblivé pobrežné vrtné jednotky prevádzkované v rámci právomoci krajiny EÚ.

Neuplatňuje sa na:

 • vojenské lode alebo posádkové lode a iné lode vlastnené a prevádzkované krajinou EÚ a používané iba na štátne nekomerčné účely;
 • lode nepoháňané mechanickými prostriedkami, drevené lode primitívnej stavby, rekreačné jachty a plavidlá, pokiaľ neprepravujú viac ako 12 cestujúcich na komerčné účely;
 • rybárske lode;
 • nákladné lode a pohyblivé pobrežné vrtné jednotky s hrubou priestornosťou nižšou ako 500 ton;
 • osobné lode iné než osobné prievozné lode (ro-ro) v určitých morských oblastiach, ako je uvedené v článku 4 smernice 2009/45/ES.

Vydávanie osvedčení a overovanie

Krajiny EÚ musia dodržiavať ustanovenia časti B kódexu ISM.

Výnimky

Ak sa krajina EÚ domnieva, že v praxi je pre niektoré spoločnosti zložité dosiahnuť súlad s určitými pravidlami kódexu ISM pre osobitné lode vykonávajúce výlučne vnútroštátne plavby, môže tieto lode oslobodiť od týchto pravidiel zavedením rovnocenných opatrení.

V takomto prípade musí krajina EÚ o tom informovať Európsku komisiu. Ak navrhované výnimky nie sú odôvodnené, krajina musí zmeniť alebo zdržať prijatie týchto opatrení.

Sankcie

Krajiny EÚ musia zriadiť systém účinných, primeraných a odrádzajúcich sankcií za nedodržanie nariadenia.

Správy

Krajiny EÚ musia podávať Komisii každé dva roky správu o vykonávaní kódexu ISM. Na základe tejto dvojročnej správy Komisia vypracuje konsolidovanú správu pre Európsky parlament a Radu.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie sa uplatňuje od 24. marca 2006.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 336/2006 z 15. februára 2006 o vykonávaní Medzinárodného kódexu pre bezpečnostný manažment v rámci Spoločenstva a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 3051/95 (Ú. v. EÚ L 64, 4.3.2006, s. 1 – 36)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 336/2006 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 z 5. novembra 2002, ktorým sa ustanovuje Výbor pre bezpečnosť na mori a pre zabránenie znečisťovania z lodí (COSS) a menia a dopĺňajú sa nariadenia o námornej bezpečnosti a zabránení znečisťovania z lodí (Ú. v. ES L 324, 29.11.2002, s. 1 – 5). Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/15/ES z 23. apríla 2009 o spoločných pravidlách a normách pre organizácie vykonávajúce inšpekcie a prehliadky lodí a pre príslušné činnosti námorných úradov (Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 47 – 56). Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/16/ES z 23. apríla 2009 o štátnej prístavnej kontrole (Ú. v. EÚ L 131, 28.5.2009, s. 57 – 100). Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/45/ES zo 6. mája 2009 o bezpečnostných pravidlách a normách pre osobné lode (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 163, 25.6.2009, s. 1 – 140). Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 14.03.2016

Top