Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spoplatňovanie ťažkých nákladných vozidiel - smernica Eurovignette

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Spoplatňovanie ťažkých nákladných vozidiel - smernica Eurovignette

Väčšina krajín EÚ spoplatňuje dopravcov za používanie ich dopravnej infraštruktúry, predovšetkým ciest. EÚ zaviedla euronálepku s cieľom získať náhradu za náklady na výstavbu, údržbu, opravy a vplyvy na životné prostredie, čím sa má zabezpečiť spravodlivá hospodárska súťaž a prevencia diskriminácie.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 1999/62/ES zo 17. júna 1999 o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami.

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Smernica nahrádza starší predpis - smernicu 93/89/EHS, ktorú v roku 1995 zrušil Súdny dvor. Zosúlaďuje podmienky, za ktorých vnútroštátne orgány môžu ukladať dane, mýto a užívateľské poplatky za tovar prepravovaný po cestách.

HLAVNÉ BODY

  • Finančné poplatky sa spočiatku uplatňovali len na vozidlá s maximálnou hmotnosťou naloženého vozidla 12 ton. Od roku 2012 sa rozšírili aj na vozidlá s hmotnosťou nad 3,5 tony.
  • Poplatky sa môžu vyrubovať na diaľniciach, mostoch, v tuneloch, na horských priechodoch a niektorých cestách iných kategórií.
  • Poplatky nesmú byť diskriminačné z dôvodu štátnej príslušnosti dopravcu alebo miesta pôvodu alebo určenia vozidla.
  • Povinné kontroly na vnútorných hraniciach EÚ sú zakázané.
  • Poplatky sa môžu líšiť v závislosti od vyprodukovaných emisií alebo podľa času využívania cestnej infraštruktúry.
  • Vnútroštátne orgány môžu za určitých okolností vyberať ďalšie dane, napríklad za registráciu, nadmerné zaťaženie, parkovanie alebo s cieľom zabrániť dopravným zápcham.
  • Poplatky sa nevzťahujú na vozidlá registrované na Kanárskych ostrovoch, Ceute a Melille, Azoroch alebo na Madeire, ktoré sa používajú na týchto územiach alebo medzi nimi a Španielskom a Portugalskom.

V smernici 2003/96/ES sa stanovujú minimálne daňové úrovne pre všetky motorové palivá. Krajiny, v ktorých sa vyberajú poplatky za používanie ciest, môžu uplatňovať zníženú sadzbu na plynový olej používaný takýmito vozidlami.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 20. júla 1999.

KONTEXT

V roku 2014 Komisia prijala stratégiu znižovania spotreby palív a emisií CO2 z dopravy. Kladie tým dôraz na možný prínos nových technológií vrátane alternatívnych palív a prechodu na iné formy dopravy.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o spoplatňovaní ciest.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 1999/62/ES

20. júla 1999

1. júla 2000

Ú. v. ES L 187, 20.7.1999, s. 42 - 50

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2006/38/ES

10. júna 2006

10. júna 2008

Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 8 - 23

Smernica 2006/103/ES

1. január 2007

1. január 2007

Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 344 - 351

Smernica 2011/76/EÚ

15. októbra 2011

16. októbra 2013

Ú. v. EÚ L 269, 14.10.2011, s. 1 - 16

Smernica Rady 2013/22/EÚ

1. júla 2013

1. júla 2013

Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013, s. 356 - 361

SÚVISIACE AKTY

Smernica Rady 2003/96/ES z 27. októbra 2003 o reštrukturalizácii právneho rámca spoločenstva pre zdaňovanie energetických výrobkov a elektriny (Ú. v EÚ L 283, 31.10.2003, s. 51 - 70).

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu - Stratégia znižovania spotreby paliva ťažkých úžitkových vozidiel a emisií CO2 z ťažkých úžitkových vozidiel [COM(2014) 285 final z 21. mája 2014].

Posledná aktualizácia 30.04.2015

Top