Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Poistenie vývozných úverov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Poistenie vývozných úverov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 98/29/ES – poistenie vývozných úverov pre transakcie so strednodobým a dlhodobým krytím

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Smernicou sa zosúlaďujú rozličné vnútroštátne oficiálne systémy poistenia vývozných úverov* s cieľom zaistiť, aby medzi podnikmi v EÚ nedochádzalo k deformovaniu konkurencie.
 • Smernicou sa stanovujú spoločné zásady pre poistné krytie, poistné, politiky poistného krytia v krajine a postupy oznamovania.

HLAVNÉ BODY

 • Smernica sa vzťahuje na poistné krytie pre vývoz tovarov a služieb. Všetky inštitúcie poskytujúce krytie, buď priamo alebo nepriamo, musia dodržiavať jej podmienky.
 • Zahrnuté riziká môžu súvisieť s obchodom, politikou, výrobou alebo úvermi.
 • Poisťovatelia ručia, ak je strata priamo alebo nepriamo spôsobená z rôznych príčin, ako napríklad platobná neschopnosť alebo politický alebo ekonomický vývoj.
 • Poisťovatelia neručia za žiadnu stratu, ktorá môže byť spôsobená faktormi, ako napríklad:
  • správanie alebo zanedbania zo strany majiteľa poistky; alebo
  • neplnenie povinností zo strany subdodávateľov.
 • Odškodnenia by sa mali uhrádzať bez omeškania, prípadne najneskôr do 1 mesiaca od čakacej lehoty*.
 • Poistné by malo:
  • zodpovedať krytému riziku (rizikovosti krajiny, najlepšiemu riziku, verejnému a/alebo súkromnému riziku);
  • primerane vyjadrovať rozsah a kvalitu poskytnutého poistného krytia;
  • byť primerané poistnému krytiu dlhodobých prevádzkových nákladov a strát.
 • Politika poistného krytia v krajine by mala vyjadrovať posudzovanie zahrnutých rizík, najmä celkovú nekrytú mieru rizík pre každú krajinu a/alebo hodnotu nových zmlúv, ktoré sa majú pokryť.
 • Postupy oznamovania určené na zaistenie transparentnosti v systéme sa vzťahujú na:
  • každoročné oznámenie pre informáciu;
  • oznámenie pre rozhodnutie;
  • oznámenie ex-ante a oznámenie ex-post pre informáciu.
 • Smernica sa nevzťahuje na poistné krytie pre:
  • ponuky;
  • zálohové platby;
  • záruky splnenia alebo zadržané obligácie*;
  • miestne používané stavebné zariadenie a materiál.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 8. júna 1998. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 1. apríla 1999.

* HLAVNÉ POJMY

Systémy poistenia vývozných úverov: chránia vývozcu výrobkov a služieb pred rizikom neplatenia zo strany zahraničného zákazníka. Pri poskytovaní podmienečných záruk vývozcovi, že platba sa bude realizovať, ak zahraničný kupca nebude môcť zaplatiť, znižujú tieto systémy platobné riziká súvisiace s podnikaním v zahraničí.

Čakacia lehota: časová lehota stanovená pre realizáciu zahrnutého rizika.

Záruky splnenia alebo zadržané obligácie: obligácie, ktoré chránia zákazníka po dokončení práce alebo projektu. Zaručujú, že dodávateľ vykoná akúkoľvek prácu potrebnú na nápravu chýb, ktoré sa zistili ihneď po dokončení zmluvy, a to aj v prípade, ak bola dodávateľovi zaplatená plná suma.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 98/29/ES zo 7. mája 1998 o harmonizácii základných ustanovení, ktoré sa týkajú poistenia vývozných úverov pre transakcie so strednodobým a dlhodobým krytím (Ú. v. ES L 148, 19.5.1998, s. 22 – 32)

Následné zmeny smernice 98/29/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie Rady 2006/789/ES z 13. novembra 2006 o konzultačných a informačných postupoch vo veciach poistenia úveru, úverových záruk a finančných úverov (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 319, 18.11.2006, s. 37 – 45)

Posledná aktualizácia 30.01.2017

Top