Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konečné zúčtovanie v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Konečné zúčtovanie v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov

Prevody a platby finančných produktov musia byť regulované, aby sa predišlo veľkým rizikám a najmä tým, ktoré súvisia s platobnou neschopnosťou účastníkov transakcie. V tomto právnom predpise EÚ sa stanovujú pravidlá na minimalizáciu týchto rizík.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 98/26/ES z 19. mája 1998 o konečnom zúčtovaní v platobných systémoch a zúčtovacích systémoch cenných papierov.

SÚHRN

Prevody a platby finančných produktov musia byť regulované, aby sa predišlo veľkým rizikám a najmä tým, ktoré súvisia s platobnou neschopnosťou účastníkov transakcie. V tomto právnom predpise EÚ sa stanovujú pravidlá na minimalizáciu týchto rizík.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Zaručuje, aby prevod finančného produktu a platobné príkazy mohli byť dokončené, pričom predovšetkým zmierňuje problémy, ktoré sa vyskytnú v dôsledku platobnej neschopnosti účastníka. Účastníkmi môžu byť:

  • finančné inštitúcie, napr. banky;
  • prevádzkovatelia systémov, ako sú napr. centrálni depozitári cenných papierov.

HLAVNÉ BODY

Prevodné príkazy sú neodvolateľné

Prevodné príkazy finančných produktov sú zmluvne vymožiteľné. Uplatňuje sa to aj na akékoľvek zúčtovanie platieb, situácie, v ktorých si účastníci navzájom účtujú dlhy a pohľadávky.

Pravidlá sa uplatňujú dokonca aj vtedy, ak je účastník predmetom konania o platobnej neschopnosti, pokiaľ sa prevod začal vykonávať pred začatím konania. Pravidlá sa tiež môžu uplatňovať 24 hodín po jeho začatí s cieľom pokryť situácie, v ktorých boli prevody zadané v čase, keď príslušné záznamy neboli dostupné, napr. v noci.

Jednotné pravidlá

Smernica sa snaží zabezpečiť, aby sa uplatňovali jednotné pravidlá, ak sa používa viacero zúčtovacích a platobných systémov, a to od momentu zadania prevodu do príkazu, s cieľom vyhnúť sa ťažkostiam vyplývajúcim z nekompatibilných predpisov.

Záruky v prípade platobnej neschopnosti

Existencia konania o platobnej neschopnosti proti účastníkovi nemá retroaktívny vplyv na práva a povinnosti ostatných účastníkov ani na ich prístup k bežným finančným zárukám, ktoré sú súčasťou prevodu.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Pôvodne nadobudla účinnosť v roku 1998 a neskôr sa niekoľkokrát pozmenila.

Ďalšie informácie nájdete na stránke webovej lokality Európskej komisie o finančných službách a únii kapitálových trhov.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 98/26/ES

11. júna 1998

11. decembra 1999

Ú. v. ES L 166, 11.6.1998, s. 45 - 50

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2009/44/ES

30. júna 2009

30. decembra 2010

Ú. v. EÚ L 146, 10.6.2009, s. 37 - 43

Smernica 2010/78/EÚ

4. januára 2011

31. decembra 2011

Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 120 - 161

Nariadenie (EÚ) č. 648/2012

16. augusta 2012

-

Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 1 - 59

Nariadenie (EÚ) č. 909/2014

17. septembra 2014

-

Ú. v. EÚ L 257, 28.8 2014, s. 1 - 72

Následné zmeny a opravy smernice 98/26/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

Posledná aktualizácia 03.12.2014

Top