Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Finančné konglomeráty – dohľad

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Finančné konglomeráty – dohľad

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2002/87/ES – dohľad nad finančnými konglomerátmi

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

  • Zameriava sa na zlepšenie účinnosti dohľadu nad finančnými konglomerátmi, t. j. veľkými finančnými skupinami (skupiny bánk, skupiny poisťovní, skupiny investičných firiem), ktoré pôsobia v rôznych finančných sektoroch a sú často cezhraničné.
  • Celkovým cieľom je prispieť k väčšej finančnej stabilite a ochrane spotrebiteľa.

HLAVNÉ BODY

V smernici sa stanovujú osobitné požiadavky:

  • na solventnosť, konkrétne s cieľom predísť tomu, aby sa ten istý kapitál použil viac ako raz na zmiernenie rizík v rôznych subjektoch toho istého konglomerátu (tzv. viacnásobný záber kapitálu) a s cieľom predísť downstreamingu zo strany materských spoločností, keď vydávajú dlh a potom využívajú výnosy ako kapitál pre svoje regulované dcérske spoločnosti (tzv. nadmerný pákový efekt);
  • na vhodnosť a profesionalitu vedenia konglomerátu;
  • na zaistenie primeraného riadenia rizika a vnútorných systémov kontroly v rámci konglomerátu;
  • na vymenovanie jednotného orgánu dohľadu, ktorý by koordinoval celkový dohľad nad konglomerátom a mohol by zahŕňať rôzne orgány zamerané na rôzne časti činnosti konglomerátu;
  • na výmenu informácií a spoluprácu medzi orgánmi dohľadu (vrátane orgánov z krajín mimo EÚ), ktoré vykonávajú dohľad nad regulovanými subjektmi vo finančnom konglomeráte.

V smernici 2011/89/EÚ sa zaviedli zmeny, ktoré udeľujú vnútroštátnym orgánom finančného dohľadu nové právomoci, aby mohli lepšie dohliadať na materské subjekty konglomerátov, ako sú holdingové spoločnosti. Týmto spôsobom môžu orgány dohľadu získať lepšie informácie v skoršej fáze, ak sa finančný konglomerát dostáva do problémov, a mať lepšie prostriedky na vykonanie zásahu.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 11. februára 2003. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 10. augusta 2004.

KONTEXT

Ďalšie informácie: Finančné konglomeráty na webovej lokalite Európskej komisie.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/87/ES zo 16. decembra 2002 o doplnkovom dohľade nad úverovými inštitúciami, poisťovňami a investičnými spoločnosťami vo finančnom konglomeráte, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 73/239/EHS, 79/267/EHS, 92/49/EHS, 92/96/EHS, 93/6/EHS a 93/22/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/78/ES a 2000/12/ES (Ú. v. EÚ L 35, 11.2.2003, s. 1 – 27)

Následné zmeny smernice 2002/87/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 11.04.2016

Top