Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spravovanie kolektívnych dôchodkových systémov – zamestnanecké dôchodkové fondy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Spravovanie kolektívnych dôchodkových systémov – zamestnanecké dôchodkové fondy

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2003/41/ES o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Stanovujú sa v nej pravidlá upravujúce činnosti a dohľad v súvislosti s inštitúciami poskytujúcimi zamestnanecké dôchodkové zabezpečenie* alebo dôchodkové fondy vo všetkých krajinách Európskej únie.

HLAVNÉ BODY

Cieľom smernice je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany budúcich dôchodcov (členov a príjemcov dôchodkových fondov) a zároveň zaručiť efektívne investovanie vytvorením pravidiel:

  • 1.

    prísne pravidlá obozretnosti, ktorých podrobnosti určujú jednotlivé krajiny EÚ, na ochranu členov a príjemcov inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia, ktorí musia mať dostatočné informácie o pravidlách dôchodkového systému*, finančnej situácii inštitúcie a svojich právach;

  • 2.

    investičné pravidlá prispôsobené vlastnostiam inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a efektívnej správe úspor. Inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia sú dlhodobí investori, ktorí musia svojim členom a príjemcom zabezpečovať čo najlepšie výnosy, a zároveň ochraňovať ich investície. Ak by si každá inštitúcia mala vytvoriť najbezpečnejšiu a najefektívnejšiu investičnú politiku, investičné pravidlá, a najmä pravidlá investovania do akcií, nesmú byť príliš reštriktívne;

  • 3.

    pravidlá umožňujúce inštitúciám zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia cezhraničnú činnosť, vďaka čomu môžu vytvoriť celoeurópske dôchodkové fondy. Takáto cezhraničná správa si vyžaduje vzájomné uznávanie metód dohľadu platných v krajinách EÚ.

Táto smernica sa netýka inštitúcií, na ktoré sa vzťahuje smernica o životnom poistení a smernica o správcoch alternatívnych investičných fondov.

Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPA) je zodpovedný za zhromaždenie údajov poskytnutých krajinami EÚ o vývoji v oblasti cezhraničných dohôd inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia a za zverejnenie týchto informácií na webovej lokalite EIOPA.

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 643/2014 o technických predpisoch týkajúcich sa oznamovania vnútroštátnych ustanovení prudenciálnej povahy orgánu EIOPA.

Orgán EIOPA môže navrhovať regulačné a vykonávacie normy a vydávať odporúčania týkajúce sa koordinácie dohľadu nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia. Úzko spolupracuje s krajinami EÚ a Európskou komisiou.

Nová smernica má nahradiť túto smernicu od konca roka 2016 a vo všetkých krajinách EÚ sa začne uplatňovať koncom roka 2018.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 23. septembra 2003. Krajiny EÚ mali povinnosť začleniť ju do vnútroštátnych právnych predpisov do 22. septembra 2005.

KONTEXT

Zamestnanecké dôchodkové fondy v EÚ využívajú zásadu voľného pohybu kapitálu a voľného poskytovania služieb. Ich cezhraničná činnosť sa podporuje. Všetkým členom a príjemcom sa zároveň musí poskytovať primeraná ochrana ich dôchodkov prostredníctvom obozretne riadených inštitúcií zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia.

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Inštitúcie zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia: sú finančné inštitúcie, ktoré pre zamestnávateľov spravujú kolektívne dôchodkové systémy s cieľom poskytovať dôchodky svojim zamestnancom (t. j. členom a príjemcom v systéme).

Dôchodkový systém: zmluva, dohoda, správcovská listina alebo pravidlá stanovujúce, ktoré dôchodkové dávky sa poskytujú a za akých podmienok.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES z 3. júna 2003 o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (Ú. v. EÚ L 235, 23.9.2003, s. 10 – 21)

Následné zmeny smernice 2003/41/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Predbežné znenie smernice o IZDZ2 na základe politickej dohody z júna 2016, čaká sa na formálne prijatie.

Správa Komisie o niektorých kľúčových aspektoch týkajúcich sa smernice 2003/41/ES o činnostiach a dohľade nad inštitúciami zamestnaneckého dôchodkového zabezpečenia (smernica o IZDZ) [KOM(2009) 203 v konečnom znení z 30. apríla 2009]

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/50/EÚ zo 16. apríla 2014 o minimálnych požiadavkách na posilnenie mobility pracovníkov medzi členskými štátmi zlepšením nadobúdania a zachovávania doplnkových dôchodkových práv (Ú. v. EÚ L 128, 30.4.2014, s. 1 – 7)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 643/2014 zo 16. júna 2014, ktorým sa stanovujú technické predpisy týkajúce sa oznamovania vnútroštátnych ustanovení prudenciálnej povahy relevantné pre oblasť systémov dôchodkového zabezpečenia zamestnancov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/41/ES (Ú. v. EÚ L 177, 17.6.2014, s. 34 – 41)

Posledná aktualizácia 14.09.2016

Top