Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ochrana investorov pri zlyhaní investičnej spoločnosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ochrana investorov pri zlyhaní investičnej spoločnosti

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 97/9/ES o systémoch náhrad pre investorov

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Jej cieľom je chrániť investorov po zlyhaní investičnej spoločnosti.

HLAVNÉ BODY

 • V smernici sa od krajín Európskej únie (EÚ) vyžaduje, aby zriadili jeden alebo viacero systémov náhrad pre investorov*. Všetky investičné spoločnosti poskytujúce investičné služby musia patriť do tohto systému (úverové inštitúcie môžu byť oslobodené, ak už patria do systému, ktorý zaručuje najmenej rovnakú ochranu, ako je ochrana zabezpečená v systéme náhrad, a ak spĺňajú určité konkrétne podmienky).
 • Systém náhrad sa uplatňuje, keď:
  • príslušné orgány zistili, že podľa ich stanoviska investičná spoločnosť v danom období nie je schopná plniť svoje záväzky vychádzajúce z pohľadávok investorov a nemožno predpokladať, že by tak v krátkom čase mohla urobiť; alebo
  • súdny orgán vydal rozhodnutie, ktorého následkom je pozastavenie možnosti investorov uplatňovať svoje pohľadávky voči investičnej spoločnosti.
 • Krytie musí byť zabezpečené pre pohľadávky vyplývajúce z neschopnosti investičnej spoločnosti:
  • vyplatiť peniaze dlžné alebo patriace investorom a uložené v ich prospech v súvislosti s investičnou činnosťou; alebo
  • vrátiť investorom akékoľvek nástroje, ktoré im patria a ktoré na ich účet drží, uchováva alebo spravuje v súvislosti s investičnou činnosťou.
 • Ak je investičná spoločnosť zároveň úverovou inštitúciou, krajina EÚ pôvodu rozhodne, ktorá smernica sa má uplatňovať na peňažné pohľadávky – vyššie uvedená smernica alebo smernica upravujúca systém ochrany vkladov. Žiadna pohľadávka týkajúca sa jednej sumy nie je oprávnená na náhradu podľa obidvoch smerníc.
 • V smernici sa stanovuje minimálna úroveň náhrad EÚ na jedného investora vo výške 20 000 EUR, pričom sa zároveň krajinám EÚ povoľuje poskytnúť vyššiu úroveň kompenzácie, ak si to želajú. Niektoré kategórie investorov však krajiny EÚ môžu vylúčiť z krytia systémom alebo im môžu povoliť nižšiu úroveň krytia. Postupy na zorganizovanie finančných systémov sú ponechané na uváženie krajín EÚ.
 • Existujú postupy, ktoré treba dodržiavať v prípade, že investičná spoločnosť nedodrží svoje záväzky, ktoré jej vyplývajú z členstva v systéme (rôzne sankcie až po vylúčenie).
 • Pobočky investičných spoločností sa môžu zapojiť do systémov náhrad v hostiteľských krajinách, ak si to želajú.
 • Krytie sa uplatňuje na súhrnné pohľadávky investora, bez ohľadu na počet účtov, menu a umiestnenie v EÚ. V prípade spoločných investičných činností sa pohľadávky rovnocenne rozdelia medzi investorov.
 • V systéme náhrad sa môže stanoviť obdobie, počas ktorého investori musia predložiť svoje pohľadávky. Skutočnosť, že toto obdobie vypršalo však systém nemusí uplatniť s cieľom odmietnuť krytie investorovi. Pohľadávka investora musí byť naplnená maximálne do troch mesiacov od stanovenia oprávnenosti a sumy pohľadávky.
 • Stanovujú sa povinnosti týkajúce sa informácií, ktoré sa musia poskytnúť investorom.
 • V júli 2010 Európska komisia prijala návrh na pozmenenie smernice. Reagovala tak na vývoj od nadobudnutia účinnosti smernice a finančnej krízy, ktorá sa začala v roku 2008. Navrhované pozmenenie bolo takisto podložené hodnotením, ktoré sa vykonalo v roku 2009. Podľa návrhu by sa:
  • zvýšila maximálna náhrada na 50 000 EUR;
  • skrátili lehoty vyplácania;
  • požadované systémy vopred financovali spoločnou minimálnou sumou, pričom ich krytie by sa rozšírilo na osobitné tretie subjekty.
 • Návrh bol stiahnutý v marci 2015 v dôsledku nedostatočného pokroku v rokovaniach medzi zákonodarcami (Európsky parlament a Rada Európskej únie).

ODKEDY SA TÁTO SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 26. marca 1997. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 26. septembra 1998.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Systémy náhrad pre investorov: systém na ochranu investorov, ktorí využívajú investičné služby. Poskytuje im náhradu v prípadoch, keď investičná spoločnosť nie je schopná vrátiť aktíva, ktoré im patria.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/9/ES z 3. marca 1997 o systémoch náhrad pre investorov (Ú. v. ES L 84, 26.3.1997, s. 22 – 31)

Následné zmeny smernice 97/9/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 06.10.2016

Top