Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Trhy s finančnými nástrojmi (MiFID) a investičné služby

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Trhy s finančnými nástrojmi (MiFID) a investičné služby

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2004/39/ES o trhoch s finančnými nástrojmi

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Slúži na posilnenie súboru pravidiel Európskej únie (EÚ) v oblasti investičných služieb a regulovaných trhov v záujme dosiahnutia dvoch hlavných cieľov:

 • ochrana investorov a zachovanie integrity trhu prostredníctvom zavedenia harmonizovaných požiadaviek, ktorými sa upravujú činnosti sprostredkovateľov, ktorým bolo udelené povolenie;
 • presadzovanie spravodlivých, transparentných, účinných a integrovaných finančných trhov.

HLAVNÉ BODY

Podmienky a postupy udeľovania povolení

 • V smernici sa od krajín EÚ vyžaduje, aby harmonizovali pravidlá, ktorými sa riadia investičné služby a činnosti. Na tento účel musia krajiny EÚ zostaviť systém udeľovania povolení, ktorý umožňuje investičným firmám pôsobiť v celej EÚ. Tieto firmy musia byť zaregistrované a register musí byť dostupný pre verejnosť. Každé povolenie sa oznamuje Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA).
 • ESMA môže zostavovať návrhy regulačných technických predpisov. Okrem toho pomáha Európskej komisii v rámci vzťahov s krajinami mimo EÚ a pri posudzovaní ich trhov.
 • Inými slovami, smernica musí umožniť investičným firmám, bankám a burzám poskytovať služby v cezhraničnom kontexte na základe povolenia, ktoré vydá príslušný orgán v ich domovskej krajine. Keďže povolenie podlieha tým istým podmienkam vo všetkých krajinách EÚ, presadzuje sa ním harmonizácia pravidiel, ktorými sa riadia investičné firmy.
 • V tejto súvislosti sa smernica zameriava na zosúladenie vnútroštátnych pravidiel upravujúcich poskytovanie investičných služieb a fungovanie búrz, pričom konečným cieľom je vytvoriť jednotný európsky súbor pravidiel v oblasti cenných papierov. Prinesie to výhody investorom, emitentom a ďalším zainteresovaným stranám na trhu, pretože sa budú presadzovať účinné a konkurenčné trhy.

Obozretné posudzovanie

 • V tejto smernici sa stanovuje aj harmonizácia posudzovania postupu a kritérií na nadobudnutie kvalifikovanej účasti*. Cieľom je harmonizovať:
  • stropy oznamovacej povinnosti pri plánovanom nadobudnutí alebo zrušení kvalifikovanej účasti;
  • postup posudzovania; a
  • zoznam kritérií posudzovania.
 • V kontexte plánovaného nadobudnutia sa obozretné posudzovanie akcionárov a vedenia riadi podrobnými kritériami a spoločne ho vykonávajú príslušné orgány.
 • V smernici sa konkrétne uvádza, že príslušné orgány posudzujú primeranosť navrhovaného nadobúdateľa a finančné zdravie plánovaného nadobudnutia na základe:
  • dôveryhodnosti a skúseností osôb, ktoré riadia činnosť poisťovne po plánovanom nadobudnutí;
  • finančného zdravia navrhovaného nadobúdateľa;
  • existencie opodstatnených dôvodov na upodozrievanie z vykonávania alebo pokusu o vykonávanie prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu.

Ochrana investorov

 • Smernicou sa podstatne posilňuje ochrana investorov tak, že sa stanovujú pravidlá výkonu činnosti pri poskytovaní investičných služieb klientom a minimálne normy pre mandát a právomoci, ktoré musia mať k dispozícii vnútroštátne príslušné orgány. Zároveň sa vytvára účinný mechanizmus na spoluprácu v reálnom čase pri vyšetrovaní a stíhaní porušovania pravidiel.

Priehľadnosť a integrita trhu

 • V smernici sa vytvára povinnosť zachovávať integritu trhu, nahlasovať transakcie a viesť záznamy. ESMA má prístup k týmto informáciám.
 • Predovšetkým sa vymedzuje povinnosť priehľadnosti pred obchodovaním. Na jej základe sa vyžaduje od tzv. internalizátorov (t. j. firmy, ktoré obchodujú na vlastný účet prostredníctvom vykonávania príkazov klientov mimo regulovaných trhov alebo mnohostranného obchodného systému), aby zverejňovali ceny, za ktoré sú ochotní nakupovať a/alebo predávať svojim klientom. Táto zverejňovacia povinnosť sa však obmedzuje na transakcie nepresahujúce štandardnú trhovú veľkosť, ktorá sa vymedzuje ako priemerná veľkosť pokynov vykonaných na trhu.
 • Znamená to, že veľkí európski makléri a obchodníci nepodliehajú pravidlu priehľadnosti pred obchodovaním a nie sú vystavení závažnému riziku v ich postavení tvorcov trhu.
 • Každá krajina EÚ je zodpovedná za zostavenie zoznamu regulovaných trhov a za jeho oznámenie ostatným krajinám EÚ a orgánu ESMA.

Ochrana organizátorov

 • Smernica obsahuje súbor ochranných opatrení pre „systematických internalizátorov“, keď sú povinní kótovať ceny, aby mohli poskytovať túto základnú službu klientom bez toho, aby im hrozili nežiaduce riziká. Súčasťou týchto opatrení je možnosť aktualizovať a stiahnuť kótované ceny.
 • V smernici sa zriaďuje aj spravodlivý trh pre maloobchodných investorov. Finančným inštitúciám bráni v diskriminácii takýchto investorov, napr. tak, že niektorým ponúkne zlepšenia oproti verejne kótovaným cenám.

Vymenovanie príslušných orgánov

 • Krajiny EÚ musia vymenovať príslušné orgány a poslať potrebné informácie Komisii, orgánu ESMA a príslušným orgánom v ostatných krajinách EÚ. Príslušné orgány pôsobia ako kontaktné miesto v krajinách EÚ. ESMA dohliada na aktuálnosť zoznamu týchto orgánov. Tieto orgány musia úzko spolupracovať s orgánom ESMA.
 • Krajiny EÚ a ESMA môžu uzavrieť dohody o spolupráci, ktoré sa týkajú:
  • dohľadu nad úverovými inštitúciami;
  • postupov likvidácie a konkurzu firiem;
  • postupov štatutárnych auditov účtovníctva investičných firiem;
  • dohľadu nad orgánmi, ktoré sa zapájajú do postupov likvidácie a konkurzu investičných firiem;
  • dohľadu nad osobami, ktoré sú poverené vykonávaním štatutárnych auditov účtovníctva poisťovní, úverových inštitúcií, investičných firiem a ďalších finančných inštitúcií.

Ďalšie pravidlá

 • Smernica má zlepšiť pravidlá EÚ o trhoch s cennými papiermi. Preto sa v nej stanovujú všeobecné povinnosti, ktoré musia orgány krajín EÚ uplatňovať.
 • Komisia prijíma vykonávacie opatrenia, správy a preskúmania po konzultáciách s účastníkmi trhu z krajín EÚ a po zohľadnení stanoviska orgánu ESMA.

Prepracované znenie

Smernica 2004/39/ES bola aktualizovaná smernicou 2014/65/EÚ (MiFID II) v snahe zapracovať významné zmeny vykonané v texte postupom času.

Spolu s nariadením (EÚ) 600/2014, jeho delegovanými aktmi a delegovanými nariadeniami, smernica 2014/65/EÚ nahradí túto smernicu s účinnosťou od 3. januára 2018. [Smernica 2014/65/EÚ mala pôvodne nadobudnúť účinnosť od 3. januára 2017, ale tento dátum bol posunutý o jeden rok na 3. januára 2018 v smernici (EÚ) 2016/1034.]

ODKEDY SA TÁTO SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 30. apríla 2004. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 31. januára 2007.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Kvalifikovaná účasť: každá priama alebo nepriama účasť v investičnej spoločnosti predstavujúca 10 % a viac základného imania alebo hlasovacích práv, alebo ktorá umožňuje vykonávať podstatný vplyv na riadenie investičnej spoločnosti, v ktorej existuje táto účasť.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES z 21. apríla 2004 o trhoch s finančnými nástrojmi, o zmene a doplnení smerníc Rady 85/611/EHS a 93/6/EHS a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/12/ES a o zrušení smernice Rady 93/22/EHS (Ú. v. EÚ L 145, 30.4.2004, s. 1 – 44)

Následné zmeny a opravy smernice 2004/39/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/65/EÚ z 15. mája 2014 o trhoch s finančnými nástrojmi, ktorou sa mení smernica 2002/92/ES a smernica 2011/61/EÚ (Ú. v. EÚ L 173, 12.6.2014, s. 349 – 496)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/61/EÚ z 8. júna 2011 o správcoch alternatívnych investičných fondov a o zmene a doplnení smerníc 2003/41/ES a 2009/65/ES a nariadení (ES) č. 1060/2009 a (EÚ) č. 1095/2010 (Ú. v. EÚ L 174, 1.7.2011, s. 1 – 73)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Komisie 2006/73/ES z 10. augusta 2006, ktorou sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o organizačné požiadavky a podmienky výkonu činnosti investičných spoločností, ako aj o vymedzené pojmy na účely uvedenej smernice (Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006, s. 26 – 58)

Nariadenie Komisie (ES) č. 1287/2006 z 10. augusta 2006,, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/39/ES, pokiaľ ide o povinnosti pri vedení záznamov pre investičné spoločnosti, oznamovanie transakcií, priehľadnosť trhu, prijatie finančných nástrojov na obchodovanie a vymedzené pojmy na účely tejto smernice (Ú. v. EÚ L 241, 2.9.2006, s. 1 – 25)

Posledná aktualizácia 11.10.2016

Top