Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Jednotné európske nebo - pravidlá EÚ pri poskytovaní letových navigačných služieb

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Jednotné európske nebo - pravidlá EÚ pri poskytovaní letových navigačných služieb

V nariadení sa stanovujú požiadavky na bezpečné a efektívne poskytovanie letových navigačných služieb pre všeobecnú letovú prevádzku v Európskej únii (EÚ) v rámci iniciatívy jednotné európske nebo*. Ide o záväzné nariadenie, ktoré sa uplatňuje na všetky krajiny EÚ.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 z 10. marca 2004 o poskytovaní letových navigačných služieb v jednotnom európskom nebi (nariadenie o poskytovaní služieb).

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení sa stanovujú požiadavky na bezpečné a efektívne poskytovanie letových navigačných služieb pre všeobecnú letovú prevádzku v Európskej únii (EÚ) v rámci iniciatívy jednotné európske nebo*. Ide o záväzné nariadenie, ktoré sa uplatňuje na všetky krajiny EÚ.

HLAVNÉ BODY

V nariadení sa vymedzujú postupy osvedčovania poskytovateľov letových navigačných služieb, ktoré majú prijať orgány dohľadu v krajinách EÚ. V osvedčeniach, ktoré sú platné vo všetkých krajinách EÚ, sa spresňujú práva a povinnosti poskytovateľov letových navigačných služieb. Patrí medzi ne nediskriminačný prístup užívateľov vzdušného priestoru* k službám, s osobitným zreteľom na bezpečnosť, či možnosť ponúkať služby iným poskytovateľom, užívateľom vzdušného priestoru a letiskám v rámci EÚ.

Požiadavky na vydanie osvedčenia

Týkajú sa týchto hľadísk:

spôsobilosť a schopnosť;

systémy riadenia bezpečnosti a kvality;

systémy hlásenia a finančné postavenie;

zodpovednosť, poistné krytie a bezpečnosť;

vlastnícka a organizačná štruktúra vrátane prevencie konfliktu záujmov;

ľudské zdroje vrátane zamestnaneckých plánov.

Národné dozorné orgány

Národné dozorné orgány v krajinách EÚ sú jednotlivo zodpovedné za vymenovanie držiteľov osvedčenia, ktorým prináleží poskytovať exkluzívne služby letovej prevádzky. Zabezpečujú tiež dodržiavanie blokov vzdušného priestoru, ktoré patria pod ich kontrolu. Táto kontrola sa vykonáva spoločne (alebo na základe dohody), ak sa blok rozprestiera vo viac ako jednej krajine alebo ak držiteľ osvedčenia pôsobí vo viac ako jednej krajine.

Ak poskytovateľ nespĺňa požiadavky, príslušné orgány môžu zakročiť, napríklad aj odobraním osvedčenia. Úrady následne preberajú zodpovednosť za zabezpečenie kontinuity služby.

Funkčné bloky vzdušného priestoru

Krajiny EÚ a krajiny mimo EÚ musia v prípade potreby na základe vzájomnej dohody zabezpečiť vykonávanie funkčných blokov vzdušného priestoru. Tieto bloky musia mať potrebnú kapacitu a efektívnosť, aby bolo možné dosiahnuť vysokú úroveň bezpečnosti a malý vplyv na životné prostredie. Európska komisia (EÚ) môže vymenovať koordinátora systému funkčných blokov vzdušného priestoru, ktorého úlohou bude pomáhať pri tomto postupe.

Vnútroštátne orgány môžu tiež vymenovať exkluzívneho poskytovateľa meteorologických služieb.

V súvislosti so všeobecnou letovou prevádzkou* si poskytovatelia letových navigačných služieb, užívatelia vzdušného priestoru a letiská vymieňajú prevádzkové údaje v reálnom čase s jediným cieľom uľahčiť prevádzkové potreby. Na formálne upravenie pracovných vzťahov medzi poskytovateľmi služieb a vojenskými orgánmi sa prijímajú schválené písomné dohody.

V nariadení sa vyžaduje otvorené vedenie účtovníctva a stanovujú sa podrobné usmernenia o spravodlivom a transparentnom stanovovaní cien za navigačné služby pre užívateľov vzdušného priestoru.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie nadobudlo účinnosť 20. apríla 2004 a v roku 2009 bolo pozmenené.

HLAVNÉ POJMY

*Jednotné európske nebo - iniciatíva, prostredníctvom ktorej sa v celej EÚ koordinuje dizajn, riadenie a regulácia vzdušného priestoru.

*Užívatelia vzdušného priestoru - prevádzkovatelia lietadiel, ktoré sa používajú na všeobecnú letovú prevádzku.

*Všeobecná letová prevádzka - lety, ktoré sa vykonávajú podľa pravidiel a postupov Medzinárodnej organizácie pre civilné letectvo (ICAO). Tieto lety môžu zahŕňať niektoré vojenské lety.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 550/2004

20. apríla 2004

-

Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 10 - 19.

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1070/2009

4. decembra 2009

-

Ú. v. EÚ L 300, 14.11.2009, s. 34 - 50.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie) (Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 1 - 9).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 551/2004 z 10. marca 2004 o organizácii a využívaní vzdušného priestoru v jednotnom európskom nebi (Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 20 - 25).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 z 10. marca 2004 o interoperabilite siete manažmentu letovej prevádzky v Európe (nariadenie o interoperabilite) (Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 26 - 42).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 216/2008 z 20. februára 2008 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva a o zriadení Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva, ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/670/EHS, nariadenie (ES) č. 1592/2002 a smernica 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 79, 19.3.2008, s. 1 - 49).

Nariadenie Komisie (ES) č. 482/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovuje systém zaistenia bezpečnosti softvéru, ktorý majú implementovať poskytovatelia leteckých navigačných služieb, a ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k nariadeniu (ES) č. 2096/2005 (Ú. v. EÚ L 141, 31.5.2008, s. 5 - 10).

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 176/2011 z 24. februára 2011 o informáciách, ktoré sa majú poskytnúť pred vytvorením a zmenou funkčného bloku vzdušného priestoru (Ú. v. EÚ L 51, 25.2.2011, s. 2 - 7).

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1034/2011 zo 17. októbra 2011 o dohľade nad bezpečnosťou v manažmente letovej prevádzky a letových navigačných službách, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 691/2010 (Ú. v. EÚ L 271, 18.10.2011, s. 15 - 22).

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 1035/2011 zo 17. októbra 2011, ktorým sa ustanovujú spoločné požiadavky na poskytovanie leteckých navigačných služieb a ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 482/2008 a nariadenie (EÚ) č. 691/2010 (Ú. v. EÚ L 271, 18.10.2011, s. 23 - 41).

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 390/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa stanovuje systém výkonnosti leteckých navigačných služieb a sieťových funkcií (Ú. v. EÚ L 128, 9.5.2013, s. 1 - 30).

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 391/2013 z 3. mája 2013, ktorým sa stanovuje spoločný systém spoplatňovania leteckých navigačných služieb (Ú. v. EÚ L 128, 9.5.2013, s. 31 - 58).

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 409/2013 z 3. mája 2013 o vymedzení spoločných projektov, vytvorení riadiacej štruktúry a určení stimulov na podporu vykonávania európskeho riadiaceho plánu manažmentu letovej prevádzky (Ú. v. EÚ L 123, 4.5.2013, s. 1 - 7).

Oznámenie Komisie Rade a Európskemu parlamentu - Vytvorenie jednotného európskeho neba [COM(1999) 614 final z 1. decembra 1999].

Posledná aktualizácia: 23.07.2015

Top