Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri vydávaní cenných papierov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Prospekt, ktorý sa zverejňuje pri vydávaní cenných papierov

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2003/71/ES – prospekt, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Smernica má zlepšiť kvalitu informácií, ktoré investorom poskytujú spoločnosti, ktoré chcú prilákať externých investorov s cieľom zaobstarať kapitál v EÚ v záujme financovania ich rastu.

Jej úlohou je zabezpečiť, aby sa vo všetkých krajinách EÚ zaviedli vhodné a rovnaké normy v prípade, že sa cenné papiere ponúkajú všetkým investorom z EÚ.

Stanovujú sa v nej pravidlá o prospekte* – dokumente, ktorý musia spoločnosti v EÚ zverejňovať, keď vydávajú cenné papiere s cieľom prilákať investície. Podľa týchto pravidiel po schválení prospektu v jednej z krajín EÚ je prospekt platný v celej EÚ (jednorazové povolenie pre emitentov).

KĽÚČOVÉ PRVKY

Povinnosť zverejniť prospekt

Emitenti sú povinní vydať prospekt k ponukám cenných papierov, pokiaľ ponuka:

  • nie je adresovaná výlučne kvalifikovaným (profesionálnym) investorom a/alebo
  • nie je adresovaná menej ako 150 osobám, ktoré nie sú kvalifikovanými investormi (t. j. fyzickým osobám), na krajinu EÚ a/alebo
  • nie je adresovaná investorom, ktorí získavajú cenné papiere v celkovej protihodnote najmenej 100 000 eur na investora a/alebo
  • nepokrýva cenné papiere (akcie alebo dlhopisy), ktorých menovitá hodnota na jednotku dosahuje najmenej 100 000 eur,
  • nedosahuje celkovú hodnotu v Únii najmenej 100 000 eur.

Informácie

Súčasťou prospektu musí byť súhrnný dokument vyhotovený v štandardnom formáte, v ktorom sú poskytnuté kľúčové informácie:

  • základná charakteristika emitenta cenných papierov (napr. emitujúca spoločnosť), akýchkoľvek ručiteľov (napr. banka) a cenných papierov, ktoré sa ponúkajú alebo sú prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu, a hlavné riziká s nimi súvisiace,
  • všeobecné podmienky ponuky, predovšetkým predpokladané výdavky, ktoré emitent účtuje investorovi.

Emitent je zodpovedný za škody súvisiace s informáciami poskytnutými v prospekte. Tieto informácie musia zodpovedať skutočnosti a nesmie sa v nich nič vynechať.

Schvaľovanie a zverejňovanie

Po tom, ako príslušný orgán domovskej krajiny EÚ schváli prospekt, musí byť zverejnený (napr. v celoštátnych novinách distribuovaných v celej krajine alebo na webovej lokalite emitenta) a jeden exemplár sa musí poslať Európskemu orgánu pre cenné papiere a trhy (ESMA).

Prospekt môže byť platný až 12 mesiacov od jeho schválenia, pokiaľ sa aktualizuje a dopĺňajú sa do neho požadované údaje.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica mala byť transponovaná do vnútroštátnych právnych predpisov 1. júla 2005. Pozmeňujúca smernica (2010/73/ES) sa uplatňuje od 1. júla 2012.

V zelenej knihe o únii kapitálových trhov, ktorá bola vydaná vo februári 2015, Komisia oznámila, že opätovne preskúma smernicu o prospekte, aby podniky, a najmä MSP, mohli ľahšie obstarávať kapitál a nachádzať investorov v zahraničí.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie venovanej smernici o prospekte.

HLAVNÝ POJEM

* Prospekt: informačný dokument, ktorý obsahuje informácie umožňujúce investorom prijať investičné rozhodnutia s poznaním všetkých skutočností.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/71/ES zo 4. novembra 2003 o prospekte, ktorý sa zverejňuje pri verejnej ponuke cenných papierov alebo ich prijatí na obchodovanie, a o zmene a doplnení smernice 2001/34/ES (Ú. v. EÚ L 345, 31.12.2003, s. 64 – 89)

Následné zmeny smernice 2003/71/ES boli začlenené do základného textu. Toto konsolidované znenie je len pre referenciu.

Posledná aktualizácia 13.12.2015

Top