Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Predchádzanie praniu špinavých peňazí prostredníctvom finančného systému

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Predchádzanie praniu špinavých peňazí prostredníctvom finančného systému

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2005/60/ES o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

  • Cieľom smernice je predchádzať využívaniu finančných a určitých nefinančných sektorov na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v súlade so všeobecnými normami Finančnej akčnej skupiny (FATF).
  • Vymedzujú sa v nej opatrenia, ktorými sa určuje skutočná totožnosť klientov, ohlasujú sa podozrivé transakcie a zriaďujú sa preventívne systémy v rámci ich organizácií.

HLAVNÉ BODY

Smernica sa okrem finančného sektora vzťahuje aj na určité nefinančné sektory vrátane právnikov, notárov, účtovníkov, realitných agentov, poskytovateľov hazardných služieb, poskytovateľov služieb správy majetku v prospech tretieho a služieb pre obchodné spoločnosti a na všetkých poskytovateľov tovarov, ak sa platby realizujú v hotovosti väčšej ako 15 000 EUR.

Osoby, na ktoré sa vzťahuje smernica, musia okrem iného:

  • zistiť a overiť totožnosť svojho klienta („povinná starostlivosť vo vzťahu ku klientovi“) a konečného vlastníka* a monitorovať ich obchodný vzťah s klientom;
  • hlásiť podozrenie na pranie špinavých peňazí* alebo financovanie terorizmu* orgánom verejnej moci, obvykle národnej finančnej spravodajskej jednotke;
  • zaistiť, aby bol personál náležite vyškolený a aby sa zriadili príslušné vnútorné preventívne politiky a postupy.

Smernicou sa zavádzajú dodatočné požiadavky a ochranné opatrenia („zvýšená povinná starostlivosť“) v situáciách, ktoré predstavujú vyššie riziko prania špinavých peňazí a financovania terorizmu, napríklad obchodovanie s korešpondenčnými bankami mimo EÚ.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 15. decembra 2005. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do svojich vnútroštátnych právnych predpisov do 15. decembra 2007.

EÚ schválila v júni 2015 smernicu (EÚ) 2015/849. Zrušuje sa ňou smernica 2005/60/ES s účinnosťou od 26. júna 2017.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

*Konečný vlastník: osoba(-y), ktorá(-é) skutočne vlastní(-ia) alebo ovláda(-jú) klienta, v mene ktorého sa transakcia vykonáva, napríklad v prípade spoločnosti vlastník dostatočného podielu akcií alebo hlasovacích práv.

*Pranie špinavých peňazí: konverzia príjmov z trestnej činnosti rôznymi spôsobmi na zjavne „čisté peniaze“, napríklad zmenou ich formy alebo presúvaním finančných prostriedkov na miesto, na ktorom je menej pravdepodobné, že budú podozrivé.

*Financovanie terorizmu: poskytovanie alebo zhromažďovanie finančných prostriedkov s úmyslom vykonať akýkoľvek z trestných činov vymedzených v rámcovom rozhodnutí Rady 2002/475/SVV o boji proti terorizmu, ako je vypracovanie falošných administratívnych dokladov a vedenie teroristickej skupiny.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES z 26. októbra 2005 o predchádzaní využívania finančného systému na účely prania špinavých peňazí a financovania terorizmu (Ú. v. EÚ L 309, 25.11.2005, s. 15 – 36)

Následné zmeny a opravy smernice 2005/60/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Komisie 2006/70/ES z 1. augusta 2006, ktorou sa ustanovujú vykonávacie opatrenia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES, pokiaľ ide o vymedzenie pojmu „politicky exponovaná osoba“, a technické kritériá postupov zjednodušenej povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi a výnimky na základe finančnej činnosti vykonávanej príležitostne alebo vo veľmi obmedzenom rozsahu (Ú. v. EÚ L 214, 4.8.2006, s. 29 – 34)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/849 z 20. mája 2015 o predchádzaní využívaniu finančného systému na účely prania špinavých peňazí alebo financovania terorizmu, ktorou sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 648/2012 a zrušuje smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smernica Komisie 2006/70/ES (Ú. v. EÚ L 141, 5.6.2015, s. 73 – 117)

Posledná aktualizácia 02.02.2016

Top