Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Účtovné doklady pobočiek zahraničných úverových a finančných inštitúcií

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Účtovné doklady pobočiek zahraničných úverových a finančných inštitúcií

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 89/117/EHS – povinnosti pobočiek úverových a finančných inštitúcií majúcich svoje ústredie v iných členských štátoch, týkajúcich sa uverejňovania ročných účtovných závierok

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Smernica má za cieľ odstrániť povinnosť pobočiek zahraničných bánk a iných finančných inštitúcií, ktorých ústredie sa nachádza v inej krajine (v EÚ alebo mimo EÚ), uverejňovať oddelené ročné účtovné závierky.

HLAVNÉ BODY

  • Smernica sa vzťahuje na všetky pobočky bánk a iných finančných inštitúcií v EÚ, ktorých ústredie sa nachádza mimo územia krajiny EÚ, kde je pobočka zriadená.
  • Smernica ruší povinnosť uverejňovať oddelené ročné účtovné závierky pobočiek. Pobočky úverových inštitúcií a finančných inštitúcií, ktorých ústredie sa nachádza v inej krajine EÚ musia okrem iného uverejňovať tieto doklady: ročné účtovné závierky, konsolidované účtovné závierky, výročnú správu atď. Tieto doklady sa musia zverejňovať a ich audit sa musí vykonávať spôsobom stanoveným právnymi predpismi krajiny EÚ, v ktorej má úverová inštitúcia alebo finančná inštitúcia svoje ústredie. Krajiny EÚ môžu v priebehu ďalšej koordinácie požadovať od pobočiek zverejňovanie dodatočných informácií, ako napríklad príjmy a výdavky pobočky a celkové pohľadávky a záväzky pobočky.
  • Pobočky úverových inštitúcií a finančných inštitúcií, ktorých ústredie sa nachádza v krajine mimo EÚ majú povinnosť zverejňovať rovnaké doklady ako pobočky majúce svoje ústredie v krajine EÚ. Tieto doklady sa musia zverejňovať a ich audit sa musí vykonávať spôsobom stanoveným právnymi predpismi príslušnej krajiny, ktorá nie je členom EÚ. Ak však dané predpisy nie sú v súlade s účtovnými požiadavkami EÚ, krajiny EÚ môžu od pobočiek žiadať, aby zverejnili ročné účtovné závierky týkajúce sa ich vlastných činností.
  • Krajiny EÚ môžu požadovať, aby sa doklady zverejňovali v ich úradnom jazyku alebo úradných jazykoch a aby ich preklady boli overené.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 14. januára 1989. Krajiny EÚ ju mali transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 1. januára 1991.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 89/117/EHS z 13. februára 1989 o povinnostiach pobočiek úverových inštitúcií a finančných inštitúcií zriadených v členskom štáte majúcich svoje ústredie mimo tohto členského štátu, týkajúcich sa uverejňovania ročných účtovných dokladov (Ú. v. EÚ L 44, 16.2.1989, s. 40 – 42)

Posledná aktualizácia 23.10.2017

Top