Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ročná účtovná závierka bánk a iných finančných inštitúcií

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ročná účtovná závierka bánk a iných finančných inštitúcií

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica Rady 86/635/EHS o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom smernice je harmonizácia formy a obsahu ročnej účtovnej závierky vrátane konsolidovaných účtov* všetkých finančných inštitúcií v Európskej únii (EÚ).

HLAVNÉ BODY

 • Smernica sa vzťahuje na väčšinu úverových inštitúcií (napr. banky) a ďalšie finančné inštitúcie, pričom sa uplatňuje niekoľko výnimiek, ako napr.:
  • Grécko: ETEBA (Národná investičná banka pre priemyselný rozvoj);
  • Írsko: Industrial and Provident Societies*;
  • Spojené kráľovstvo: Friendly Societies* a Industrial and Provident Societies.
 • Štandardné usporiadanie súvahy – aktíva a pasíva sú predstavené v zostupnom poradí likvidity.
 • Osobitné pravidlá sa uplatňujú na niektoré prvky súvahy, ako je pokladničná hotovosť, štátne pokladničné poukážky, úvery a preddavky úverovým inštitúciám, sumy dlhované úverovým inštitúciám atď.
 • Existujú dve štandardné usporiadania výkazu ziskov a strát: vertikálne usporiadanie a horizontálne usporiadanie.
 • Na niektoré prvky výkazu ziskov a strát sa uplatňujú osobitné pravidlá, napr. úroková pohľadávka, príjem z cenných papierov, čistý zisk alebo čistá strata z finančných operácií atď.
 • Zavádzajú sa pravidlá oceňovania pre aktíva, finančné fixné aktíva, cenné papiere vlastnené úverovými inštitúciami, prevoditeľné cenné papiere, úvery a preddavky, cenné papiere s pohyblivým výnosom* a aktíva a pasíva vyznačené v cudzej mene.
 • Uvádza sa podrobný zoznam požadovaného obsahu zápisov o účtoch.
 • Oddelené pravidlá sa vzťahujú na zostavovanie konsolidovaných účtov.
 • Uverejňovanie ročnej účtovnej závierky sa stanovuje vo vnútroštátnych právnych predpisoch. Ak sa ročná účtovná závierka nezverejňuje, kópie musia byť dostupné za cenu, ktorá nepresahuje jej administratívne náklady.
 • Na sporiteľne sa uplatňujú osobitné povolenia. Napríklad, ak je úradný audit vyhradený pre jestvujúci dozorný orgán, nevyžaduje sa oddelený audit.
 • Smernica 2006/43/ES je zameraná na zlepšenie dôveryhodnosti finančných informácií a na posilnenie ochrany EÚ pred finančnými škandálmi. Okrem iného obsahuje pravidlá o požiadavkách na externé zabezpečovanie kvality (napr. toto zabezpečovanie kvality musí byť nezávislé od preverovaných úradných audítorov a audítorských podnikov a musí podliehať verejnému dohľadu), uplatňovaní medzinárodných noriem, povinnostiach úradných audítorov a o zásadách nezávislosti audítorov.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 23. decembra 1986. Krajiny EÚ mali povinnosť zapracovať ju do vnútroštátnych právnych predpisov do 31. decembra 1990.

* HLAVNÉ POJMY

Konsolidované účty: keď sa skombinujú účty skupiny spoločností so zahrnutím materskej spoločnosti.

Industrial and Provident Societies: v Írsku a Spojenom kráľovstve ide o formu vzájomnej spoločnosti, ktorá má právnu subjektivitu a vlastnia ju jej členovia, prevádzkuje sa ako družstvo alebo v prospech komunity.

Friendly societies: v Spojenom kráľovstve ide o formu vzájomnej spoločnosti, ktorá poskytuje svojim členom výhody, ako je životné poistenie a podporu alebo starostlivosť počas choroby, nezamestnanosti a dôchodku.

Cenné papiere s pohyblivým výnosom: cenné papiere, ktorých vlastníci dostávajú príjem, ktorý sa môže časom meniť.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 86/635/EHSz 8. decembra 1986 o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií (Ú. v. ES L 372, 31.12.1986, s. 1 – 17)

Následné zmeny smernice 86/635/EHS boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na informačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/46/ES zo 14. júna 2006, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 78/660/EHS o ročnej účtovnej závierke niektorých typov spoločností, smernica Rady 83/349/EHS o konsolidovaných účtovných závierkach, smernica Rady 86/635/EHS o ročnej účtovnej závierke a konsolidovaných účtoch bánk a iných finančných inštitúcií a smernica Rady 91/674/EHS o ročných účtovných závierkach a konsolidovaných účtovných závierkach poisťovní (Ú. v. EÚ L 224, 16.8.2006, s. 1 – 7)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/43/ES zo 17. mája 2006 o štatutárnom audite ročných účtovných závierok a konsolidovaných účtovných závierok, ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Rady 78/660/EHS a 83/349/EHS a ktorou sa zrušuje smernica Rady 84/253/EHS (Ú. v. EÚ L 157, 9.6.2006, s. 87 – 107)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 19.09.2016

Top