Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Reorganizácia a likvidácia úverových inštitúcií

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Reorganizácia a likvidácia úverových inštitúcií

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2001/24/ES — jednotné konkurzné konanie pre banky s pobočkami vo viac ako jednej krajine EÚ

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom je zaistiť, aby v prípade zlyhania úverovej inštitúcie (všeobecne ide o banku) s pobočkami v ďalších krajinách EÚ sa na všetkých veriteľov a investorov uplatňovalo jednotné konkurzné konanie.

HLAVNÉ BODY

Smernica:

sa vzťahuje na zásadu kontroly domovskou krajinou. To znamená, že právo krajiny EÚ, v ktorej má zlyhávajúca úverová inštitúcia svoje sídlo, sa vzťahuje na celé konkurzné konanie;

vyžaduje, aby všetky zúčastnené strany vrátane známych veriteľov boli informovaní o konkurznom konaní a reorganizačných opatreniach. Zahŕňa to aj zverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie a minimálne dvoch vnútroštátnych denníkoch v každej hosťovskej krajine (t. j. tam, kde má banka svoje sídlo a pobočky);

zabezpečuje, aby uplatniteľné právo s ohľadom na likvidačné konanie bolo právo domovskej krajiny. Malo by sa týkať najmä týchto otázok:

príslušných právomocí úverových inštitúcií a likvidátorov;

účinkov konkurzných konaní na akékoľvek žaloby jednotlivých veriteľov a

rozdelenia nákladov a výdavkov;

objasňuje vplyv konkurzných konaní a uplatniteľného práva s ohľadom na určité zmluvy a iné zákonné práva, ktoré môžu byť konaniami ovplyvnené, ako sú pracovné zmluvy a vlastnícke práva;

vyžaduje od všetkých osôb, ktorým sú určené alebo poskytnuté informácie súvisiace s konkurznými konaniami, aby zachovávali profesionálne tajomstvo.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 5. mája 2001. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 5. mája 2004.

KONTEXT

Likvidácia úverových inštitúcií

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/24/ES zo 4. apríla 2001 o reorganizácii a likvidácii úverových inštitúcií (Ú. v. ES L 125, 5.5.2001, s. 15 – 23)

Následné zmeny a opravy smernice 2001/24/ES boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 05.01.2016

Top