Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Informácie pre cestujúcich – totožnosť leteckého dopravcu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Informácie pre cestujúcich – totožnosť leteckého dopravcu

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 2111/2005 – zoznam leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci EÚ a totožnosť prevádzkujúceho leteckého dopravcu

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

  • Vytvára sa ním verejne dostupný zoznam leteckých spoločností, ktoré majú zákaz lietať v rámci EÚ, pretože nespĺňajú príslušné bezpečnostné požiadavky (príloha A) a leteckých spoločností, ktorých prevádzka podlieha za určitých podmienok obmedzeniam (príloha B).
  • Nariadením za zabezpečuje, aby cestujúci poznali totožnosť leteckej spoločnosti, s ktorou letia.

HLAVNÉ BODY

  • Letecká spoločnosť sa zaradí na zoznam zakázaných leteckých spoločností, ak sa u nej zistia závažné bezpečnostné nedostatky, ktoré nie je schopná odstrániť.
  • Na základe spoločných kritérií EÚ vychádzajúcich z príslušných bezpečnostných noriem možno určiť, či je potrebné uložiť zákaz vykonávania leteckej dopravy. Európska komisia ich môže s ohľadom na vývoj vedy a techniky pozmeniť.
  • V prípade nepredvídaných bezpečnostných problémov má krajina EÚ možnosť okamžite uložiť zákaz vykonávania leteckej dopravy.
  • V prípade, že Komisia prijme rozhodnutie zaradiť leteckého dopravcu na zoznam zakázaných leteckých spoločností, letecké spoločnosti majú možnosť vypočutia.
  • Tento zoznam je uverejnený v Úradnom vestníku Európskej únie. Komisia a krajiny EÚ musia uľahčovať prístup verejnosti k zoznamu, najmä prostredníctvom internetu. Orgány civilného letectva a letiská musia tiež oboznámiť verejnosť s týmto zoznamom.
  • Predajcovia leteniek, prevádzkovatelia zájazdu a cestovné kancelárie musia informovať cestujúcich, ktorí si rezervujú let, o totožnosti leteckého dopravcu, s ktorým majú cestovať. Cestujúci musia byť informovaní o akýchkoľvek následných zmenách čo najskôr a najneskôr pri odbavení alebo pri nástupe do lietadla.
  • Cestujúci majú právo na náhradu alebo na presmerovanie, ak je ich letecká spoločnosť zaradená na zoznam zakázaných leteckých spoločností po uskutočnení rezervácie.

V decembri 2015 Komisia uverejnila komplexnú stratégiu v oblasti letectva pre Európu. Okrem zlepšenia konkurencieschopnosti odvetvia sa stratégia zameriava na význam zachovania vysokých noriem v oblasti bezpečnosti a bezpečnostnej ochrany, ako aj ochrany práv cestujúcich.

Do novembra 2016 každá letecká spoločnosť mimo EÚ prevádzkujúca lety do EÚ bude potrebovať jednotné oprávnenie pri zaisťovaní bezpečnosti leteckej dopravy, ktoré vydáva Európska agentúra pre bezpečnosť letectva. Tieto oprávnenia potvrdzujú dodržiavanie medzinárodných bezpečnostných noriem zo strany leteckých spoločností a sú platné v celej EÚ.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 16. januára 2006.

KONTEXT

Zoznam zakázaných leteckých spoločností v EÚ

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 zo 14. decembra 2005 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, a o informovaní cestujúcich v leteckej doprave o totožnosti prevádzkujúceho leteckého dopravcu, ktorým sa zrušuje článok 9 smernice 2004/36/ES (Ú. v. EÚ L 344, 27.12.2005, s. 15 – 22)

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 2111/2005 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (ES) č. 474/2006 z 22. marca 2006 o vytvorení zoznamu Spoločenstva týkajúceho sa leteckých dopravcov, ktorí podliehajú zákazu vykonávania leteckej dopravy v rámci Spoločenstva, uvedeného v kapitole II nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005 (Ú. v. EÚ L 84, 23.3.2006, s. 14 – 28). Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 06.06.2016

Top