Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Štátni príslušníci nečlenských krajín EÚ – pravidlá týkajúce sa dlhodobého pobytu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Štátni príslušníci nečlenských krajín EÚ – pravidlá týkajúce sa dlhodobého pobytu

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2003/109/ES – postavenie štátnych príslušníkov nečlenských krajín EÚ, ktorí sú osobami s dlhodobým pobytom

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Stanovujú sa v nej podmienky priznania a odňatia postavenia osoby s dlhodobým pobytom pre občanov krajín mimo Európskej únie (štátnych príslušníkov tretích krajín*), ktorí legálne žijú v krajine Európskej únie (EÚ) najmenej päť rokov.
 • Určujú sa ich práva a oblasti, v ktorých majú nárok rovnaké zaobchádzanie ako občania EÚ.
 • Uvádzajú sa podmienky, ktoré platia v prípade, keby sa chceli presťahovať do inej krajiny EÚ.

HLAVNÉ BODY

 • Ak chce občan nečlenskej krajiny EÚ získať postavenie osoby s dlhodobým pobytom, musí legálne a nepretržite žiť v krajine EÚ päť rokov.
 • Pri výpočte týchto piatich rokov sa pripúšťa neprítomnosť trvajúca najviac šesť po sebe idúcich mesiacov a maximálne 10 mesiacov za celé obdobie.
 • Štátni príslušníci nečlenských krajín EÚ musia preukázať, že disponujú stabilnými a pravidelnými ekonomickými zdrojmi, ktorými budú podporovať seba a svoju rodinu, a majú zdravotné poistenie.
 • Vnútroštátne orgány musia rozhodnúť o žiadostiach podložených príslušnými dokladmi do šiestich mesiacov od ich predloženia.
 • Orgány môžu odmietnuť priznať postavenie osoby s pobytom z dôvodov verejného poriadku a bezpečnosti štátu, ale nie z ekonomických dôvodov.
 • Úspešným žiadateľom sa vydá povolenie na pobyt platné päť rokov, ktoré je automaticky obnoviteľné.
 • Osoby s dlhodobým pobytom môžu stratiť toto postavenie, ak:
  • ho nadobudli podvodne;
  • je vydaný príkaz na vyhostenie, pretože sú považované za hrozbu pre verejný poriadok a bezpečnosť štátu; alebo
  • opustia EÚ na dobu 12 po sebe idúcich mesiacov.
 • Osoby s dlhodobým pobytom majú nárok na rovnaké zaobchádzanie ako štátni príslušníci krajiny v oblastiach, ako sú zamestnanie, vzdelávanie, sociálne zabezpečenie, dane a sloboda združovania. Krajiny EÚ však v niektorých prípadoch môžu obmedziť rovnaké zaobchádzanie.
 • Osoby s dlhodobým pobytom sa môžu presťahovať a žiť, pracovať alebo študovať v inej krajine EÚ na obdobie dlhšie ako tri mesiace, pokiaľ spĺňajú určité podmienky. Môžu ich sprevádzať ich rodinní príslušníci.
 • Sú zriadené vnútroštátne kontaktné body, ktoré prijímajú a odosielajú príslušné informácie medzi krajinami EÚ.
 • Tieto právne predpisy sa neuplatňujú na niektoré kategórie štátnych príslušníkov nečlenských krajín EÚ, ako sú napríklad študenti alebo dočasne pracujúce osoby, ako napríklad opatrovateľky detí aupair alebo sezónni pracovníci.

Tieto právne predpisy sa neuplatňujú v Dánsku, Írsku ani Spojenom kráľovstve, ktoré majú osobitné opatrenia prisťahovaleckej a azylovej politiky.

V roku 2011 došlo k zmene smernice tak, aby sa vzťahovala aj na občanov krajín mimo EÚ, ako sú utečenci alebo osoby bez štátnej príslušnosti, ktoré požívajú medzinárodnú ochranu.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 23. januára 2004. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 23. januára 2006.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Štátny príslušník tretej krajiny: každý, kto nie je občanom krajiny EÚ.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 2003/109/ES z 25. novembra 2003 o právnom postavení štátnych príslušníkov tretích krajín, ktoré sú osobami s dlhodobým pobytom (Ú. v. EÚ L 16, 23.1.2004, s. 44 – 53)

Následné zmeny a opravy smernice 2003/109/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Rady 2004/114/ES z 13. decembra 2004 o podmienkach prijatia štátnych príslušníkov tretích krajín na účely štúdia, výmen žiakov, neplateného odborného vzdelávania alebo dobrovoľnej služby (Ú. v. EÚ L 375, 23.12.2004, s. 12 – 18)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 21 – 57)

Posledná aktualizácia 23.08.2016

Top