Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Voľný pohyb pracovníkov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Voľný pohyb pracovníkov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EÚ) č. 492/2011 o práve pracovníkov EÚ na voľný pohyb v rámci EÚ

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Aktualizuje sa ním (a kodifikuje) predchádzajúci právny predpis o schopnosti občanov Európskej únie voľne sa pohybovať a pracovať v inej krajine EÚ.
 • Jeho zámerom je tiež zabezpečiť, aby sa v praxi dodržiavala zásada voľného pohybu zakotvená v článku 45 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

HLAVNÉ BODY

 • Voľný pohyb pracovníkov je výhodný pre jednotlivcov, ktorí sa rozhodnú pracovať inde v EÚ aj pre spoločnosti, ktoré ich zamestnajú. Vďaka nemu si môžu pracovníci uplatniť právo na voľný pohyb a zlepšiť svoju osobnú a pracovnú situáciu, a spoločnosti môžu naplniť voľné pracovné miesta a nedostatok zručností.
 • Tak ako má osoba žijúca v jednej krajine EÚ právo zamestnať sa v inej krajine, aj zamestnávatelia môžu inzerovať svoje voľné pracovné miesta a dohodnúť sa na zmluvách s potenciálnymi zamestnancami z celej EÚ.
 • Týmto právnym predpisom sa kodifikuje a nahrádza nariadenie (EHS) č. 1612/68, ktoré bolo značným spôsobom niekoľkokrát zmenené. Systém funguje hladko vďaka tomu, že sa akákoľvek forma vnútroštátnej diskriminácie medzi zamestnancami EÚ označila za nezákonnú.
 • Predovšetkým sa ním zakazujú:
  • osobitné postupy pri prijímaní cudzincov do zamestnania a
  • obmedzenia inzercie voľných pracovných miest alebo zavedenie osobitných podmienok, ako napríklad zaevidovanie sa na úradoch práce v prípade osôb pochádzajúcich z inej krajiny EÚ.
 • A takisto je nezákonné uplatňovať diskrimináciu medzi štátnym príslušníkom a iným pracovníkom z EÚ, pokiaľ ide o podmienky zamestnania a práce vzťahujúce sa na:
  • prístup k zamestnaniu vrátane pomoci úradov práce pre uchádzačov o prácu;
  • pracovné podmienky vrátane mzdy, prepustenia, opätovného dosadenia do funkcie či sociálnych a daňových výhod.
  • prístup k odbornej príprave v odborných školách a doškoľovacích strediskách.
 • Rovnaká zásada prístupu k vzdelávaciemu, učňovskému a odbornému štúdiu sa vzťahuje aj na deti osoby, ktorá je alebo bola zamestnaná v inej krajine EÚ.
 • Tento právny predpis sa vzťahuje na niektoré sociálne práva. Zamestnanec pracujúci v inej krajine EÚ má právo na rovnaké potenciálne príspevky na bývanie ako jej štátni príslušníci a môže sa zapísať do zoznamu žiadateľov o ubytovanie v oblasti, kde je zamestnaný, pokiaľ takéto zoznamy existujú.
 • Tento právny predpis sa vzťahuje na rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o členstvo v odboroch a uplatňovanie súvisiacich práv, ako je právo voliť a byť zvolený do administratívnej alebo riadiacej pozície v odboroch.
 • Na danej pracovnej pozícii sa môže vyžadovať určitá úroveň jazykových znalostí, ale akékoľvek jazykové požiadavky musia byť rozumné a potrebné pre danú pracovnú pozíciu.

Jedna výnimka

Jediná výnimka zo zásady nediskriminácie sa týka prístupu k pracovným pozíciám, ktoré zahŕňajú výkon štátnej moci a povinnosti zamerané na ochranu všeobecných záujmov štátu. Krajiny EÚ môžu vyhradiť takéto pozície pre svojich štátnych príslušníkov.

Nové nariadenie o EURES

 • V roku 2016 bolo nariadenie (EÚ) č. 492/2011 pozmenené nariadením (EÚ) 2016/589 o Európskej sieti služieb zamestnanosti (EURES). V dôsledku tohto vývoja pravidlá o výmene informácií o voľných pracovných miestach, žiadostiach o prácu a životopisoch medzi krajinami EÚ odteraz spadajú do rozsahu pôsobnosti nového nariadenia.
 • Cieľom smernice 2014/54/EÚ je uľahčovať jednotné uplatňovanie a praktické vymáhanie práva, ktoré vyplýva z článku 45 ZFEÚ a z článkov 1 – 10 nariadenia 492/2011.

ODKEDY SA NARIADENIA UPLATŇUJE?

Nariadenie (EÚ) č. 492/2011 je kodifikovaným znením pôvodného aktu [nariadenie (EHS) č. 1612/38] a jeho následných zmien. Uplatňuje sa od 16. júna 2011.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 492/2011 z 5. apríla 2011 o slobode pohybu pracovníkov v rámci Únie (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 141, 27.5.2011, s. 1 – 12)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 492/2011 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/54/EÚ zo 16. apríla 2014 o opatreniach na uľahčenie výkonu práv udelených pracovníkom v súvislosti so slobodou pohybu pracovníkov (Ú. v. EÚ L 128, 30.4.2014, s. 8 – 14)

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Tretia časť – Vnútorné politiky a činnosti Únie – Hlava IV – Voľný pohyb osôb, služieb a kapitálu – Kapitola 1 – Pracovníci – Článok 45 (pôvodný článok 39 ZES) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 65 – 66)

Posledná aktualizácia 13.02.2017

Top