Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov: poradný výbor

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov: poradný výbor

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 2004/9/ES, ktorým sa zriaďuje Európsky výbor pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Zriaďuje sa ním Európsky výbor pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (EIOPC) s cieľom poskytovať podporu a poradenstvo Európskej komisii pri vykonávaní opatrení právnych predpisov Európskej únie (EÚ) v oblasti finančných služieb.

HLAVNÉ BODY

Zriadenie EIOPC

  • EIOPC prispieva k zlepšeniu regulácie poisťovníctva a dôchodkového poistenia zamestnancov. Bol vytvorený s cieľom rozšíriť uplatňovanie štvorúrovňového regulačného postupu za rámec trhov s cennými papiermi*. Ide o postup, ktorý v roku 2001 odporučil Výbor múdrych v dokumente známom ako Lamfalussyho správa.
  • Zúčastňuje sa na príprave a uplatňovaní opatrení vykonávania zásad stanovených v príslušných smerniciach a nariadeniach. Nemá však právomoc riešiť problematiky pracovného alebo sociálneho práva.

Úloha EIOPC

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 13. apríla 2005.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Cenné papiere: akcie na majiteľa, ktoré dávajú majiteľovi v spoločnosti hlasovacie práva.

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie Komisie 2004/9/ES z 5. novembra 2003, ktorým sa zriaďuje Európsky výbor pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov (Ú. v. EÚ L 3, 7.1.2004, s. 34 – 35)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/138/ES z 25. novembra 2009 o začatí a vykonávaní poistenia a zaistenia (Solventnosť II) (Ú. v. EÚ L 335, 17.12.2009, s. 1 – 155)

Následné zmeny smernice 2009/138/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1094/2010 z 24. novembra 2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov), a ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 716/2009/ES a zrušuje rozhodnutie Komisie 2009/79/ES (Ú. v. EÚ L 331, 15.12.2010, s. 48 – 83)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13 – 18)

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Šiesta časť – Inštitucionálne a finančné ustanovenia – Finančné ustanovenia – Hlava I – Ustanovenia o orgánoch – Kapitola 2 — Právne akty únie, postupy prijímania a iné ustanovenia – Oddiel 1 – Právne akty Únie – článok 291 (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 173)

Posledná aktualizácia 17.11.2016

Top