Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pravidlá týkajúce sa obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb do roku 2016

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Pravidlá týkajúce sa obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb do roku 2016

Smernicou 2004/17/ES sa rieši potreba zabezpečiť skutočné otvorenie trhu a primeranú rovnováhu pri uplatňovaní pravidiel obstarávania v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb. Smernicou 2014/25/EÚ sa táto smernica nahrádza, avšak naďalej zostáva v platnosti až do transpozície smernice členskými štátmi, ktorá sa má vykonať najneskôr do 18. apríla 2016.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ESkoordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb.

SÚHRN

Smernica 2004/17/ES o osobitných odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (tzv. osobitné odvetvia) sa vzťahuje na obstarávanie, ktoré si obstarávateľ vybavuje v príslušných odvetviach, pokiaľ ide o:

 • tovary;
 • služby;
 • práce.

Nevzťahuje sa však na koncesie na práce alebo služby, ktoré sú regulované v smernici 2014/23/EÚ.

Obstarávatelia

Táto smernica o osobitných odvetviach sa vzťahuje na:

 • obstarávateľov, ktorí sú verejnými obstarávateľmi alebo verejnými podnikmi, ktoré pôsobia v oblasti energetiky (plyn, elektrická energia, ťažba fosílnych palív), vodného hospodárstva, dopravy (vrátane zabezpečenia dopravy do prístavov alebo na letiská) a odvetviach poštových služieb;
 • každého obstarávateľa, ktorý pôsobí v jednom (alebo vo viacerých) z týchto odvetví a využíva osobitné alebo výlučné práva poskytované príslušným orgánom členského štátu.

V prílohách k smernici sa uvádzajú neúplné zoznamy obstarávateľov.

Príslušné činnosti

Smernica sa osobitne vzťahuje na prevádzkovanie alebo poskytovanie prístupu do stálych sietí určených na poskytovanie služieb verejnosti v týchto odvetviach:

 • výroba, preprava alebo distribúcia plynu, tepla, elektrickej energie alebo pitnej vody. Vzťahuje sa aj na zásobovanie týchto sietí plynom, teplom, elektrickou energiou a pitnou vodou, ako aj na zákazky súvisiace so zásobovaním alebo čistením vody používanej pri projektoch vodohospodárskych stavieb, zavlažovaní či odvodňovaní;
 • doprava v oblasti železničnej dopravy, automatizovaných systémov, električkovej, trolejbusovej, autobusovej (za určitých podmienok) alebo lanovej dopravy.

Takisto sa vzťahuje na:

 • poskytovanie poštových služieb;
 • využívanie zemepisnej oblasti na účely prieskumu alebo ťažby fosílnych palív, alebo poskytovanie fosílnych palív letiskám, prístavom alebo iným terminálovým zariadeniam, ktoré využívajú dopravcovia v leteckej, námornej alebo vnútrozemskej vodnej doprave.

Je dôležité poznamenať, že zákazky udelené v príslušných odvetviach nepodliehajú tejto smernici, ak v tomto odvetví hospodárska súťaž funguje efektívne,a to v súlade s rozhodnutím Komisie o efektívnej hospodárskej súťaži v členskom štáte alebo pre dané odvetvie.

Prahové hodnoty sa preskúmajú každé dva roky

Táto smernica sa vzťahuje na zákazky, ktorých predpokladaná hodnota bez DPH sa rovná alebo je vyššia ako tieto prahové hodnoty:

 • 414 000 EUR v prípade zákaziek na dodávky tovaru a na služby;
 • 5 186 000 EUR v prípade zákaziek na práce.

Kritériá pre zadanie zákazky

Kritériami, na základe ktorých sa zadávajú zákazky, sú buď:

 • najnižšia cena;
 • alebo, ak sa zákazka zadáva na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky, rozličné kritéria súvisiace s predmetom danej zákazky, napríklad kvalita, cena, technická hodnota, environmentálne charakteristiky atď.

Povinnosť uverejňovania a transparentnosti

Táto povinnosť sa zameriava predovšetkým na uverejňovanie oznámení podľa štandardných formulárov Komisie dostupných na stránke informačného systému pre verejné obstarávanie (SIMAP). Existuje viacero typov:

 • oznámenie, ktorým sa oznamuje zverejnenie pravidelného oznámenia (nepovinné);
 • pravidelné informatívne oznámenie (ktoré sa môže využiť ako výzva na súťaž);
 • oznámenie o vyhlásení zadávacieho konania alebo oznámenie o výberovom konaní (povinné, ak výzva na súťaž nie je vydaná formou pravidelného oznámenia ani oznámenia o existencii kvalifikačného systému);
 • oznámenie o zadaní zákazky alebo oznámenie o výsledku výberového konania (povinné);
 • oznámenie o existencii kvalifikačného systému (ktoré sa môže využiť ako výzva na súťaž).

V prípade každého obstarávania musí obstarávateľ uchovávať informácie o každej zákazke, aby mohol odôvodniť svoje rozhodnutia, pričom všetky príslušné informácie sa uchovávajú aspoň štyri roky. Podľa možnosti čo najskôr informuje:

 • každého neúspešného záujemcu o dôvodoch zamietnutia jeho žiadosti;
 • každého uchádzača, ktorý predložil prijateľnú ponuku, o výhodách vybranej ponuky, ako aj o mene úspešného hospodárskeho subjektu.

Technické špecifikácie

Technické špecifikácie vymedzujú požadované charakteristické vlastnosti materiálu, dodávky tovaru alebo služby, ktoré umožňujú, aby spĺňali účel použitia. Uvádzajú sa v dokumentácii k zadávaciemu konaniu (oznámenia o vyhlásení zadávacieho konania, špecifikácie alebo doplňujúce podklady) a nesmú vytvárať neopodstatnené prekážky pre hospodársku súťaž.

Podmienky účasti

V európskych právnych predpisoch o verejnom obstarávaní sa ustanovujú podmienky, ktoré je možné požadovať v prípade účasti na verejnom obstarávaní. Cieľom týchto podmienok je posúdiť schopnosť hospodárskych subjektov zúčastniť sa na obstarávaní, a to na základe kritérií týkajúcich sa hospodárskej a finančnej spôsobilosti a odbornej a technickej spôsobilosti.

Cieľom podmienok účasti je takisto bojovať proti podvodom a korupcii. Verejný obstarávateľ systematicky vylučuje zo zadávania verejných zákaziek tie hospodárske subjekty, ktoré boli členmi zločineckej organizácie alebo vinné z korupcie, podvodu či prania špinavých peňazí.

Hospodársky subjekt sa takisto môže vylúčiť z účasti na verejnom obstarávaní, ak:

 • je v konkurze (alebo vyhlasuje konkurz), likvidácii, ukončuje alebo prerušuje činnosť, alebo je v súdnom konaní;
 • je uznaný vinným z trestného činu, ktorý sa týka vykonávania jeho činnosti;
 • sa dopustil závažného odborného pochybenia;
 • nesplnil predpisy týkajúce sa zaplatenia povinných sociálnych a daňových odvodov.

Konania na zadávanie verejných zákaziek

Existuje viacero konaní na zadávanie verejných zákaziek:

 • otvorené konanie: ponuku môže predložiť každý hospodársky subjekt, ktorý má o to záujem;
 • užšie konanie: každý hospodársky subjekt môže požiadať o účasť a len pozvaní záujemcovia, ktorí sú k tomu vyzvaní, môžu predložiť ponuku;
 • rokovacie konanie: obstarávateľ konzultuje s vybranými hospodárskymi subjektmi a rokuje s nimi o podmienkach zákazky.

Obstarávatelia môžu takisto zadať zákazky bez predchádzajúcej výzvy na súťaž v niektorých osobitných prípadoch uvedených v smernici.

Verejné súťaže v odvetví služieb

Táto smernica sa vzťahuje na verejné súťaže na obstaranie služieb v hodnote vyššej ako 414 000 EUR.

Verejný obstarávateľ zverejní oznámenie o verejnom konaní v súlade s právnymi predpismi konania na zadávanie verejného obstarávania a oboznámi sa s projektmi až po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk.

Podmienky zadania zákazky sú jasné, nediskriminačné a zabezpečujú rovnakú hospodársku súťaž. Porotu tvoria výlučne technicky kvalifikované a nezávislé osoby.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2004/17/ES

30.4.2004

31.1.2006

Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2005/51/ES

21. 10. 2005

31. 1. 2006

Ú. v. EÚ L 257, 1.10.2005

Nariadenie (ES) č. 2083/2005

1. 1. 2006

-

Ú. v. EÚ L 333, 20.12.2005

Nariadenie (ES) č. 1422/2007

1. 1. 2008

-

Ú. v. EÚ L 317, 5.12.2007

Smernica 2009/81/ES

21. 8. 2009

21. 8. 2011

Ú. v. EÚ L 216, 20.8.2009

Nariadenie (ES) č. 1177/2009

1. 1. 2010

-

Ú. v. EÚ L 314, 1.12.2009

Nariadenie (EÚ) č. 1251/2011

1. 1. 2012

-

Ú. v. EÚ L 319, 2.12.2011

Nariadenie (EÚ) č. 1336/2013

1. 1. 2014

-

Ú. v. EÚ L 335, 14.12.2013

Následné zmeny a opravy smernice 2004/17/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.03.2014).

Posledná aktualizácia: 02.06.2014

Top