Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Spoločný slovník obstarávania

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Spoločný slovník obstarávania

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 2195/2002 o spoločnom slovníku obstarávania

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Jeho cieľom je štandardizovať pojmy, ktoré používajú obstarávatelia a osoby na opis predmetov zákaziek, a to pomocou systému jednotnej klasifikácie pre verejné obstarávanie.

HLAVNÉ BODY

 • V nariadení sa zavádza systém jednotnej klasifikácie, tzv. spoločný slovník obstarávania (CPV). Cieľom tejto klasifikácie je pokryť vlastnosti zmlúv na dodávku tovarov, prác a služieb. Štandardizáciou odkazov, ktoré používajú obstarávatelia na opis predmetov svojich zákaziek, sa prostredníctvom CPV zlepšuje transparentnosť verejného obstarávania, na ktoré sa vzťahujú smernice EÚ.
 • Využívanie CPV uľahčuje potenciálnym uchádzačom, ako sú spoločnosti, nájsť podnikateľské príležitosti a znižuje riziko chýb pri preklade oznámení, keďže spoločný slovník obstarávania je dostupný vo všetkých úradných jazykoch EÚ.
 • V CPV sa jednotlivé číselné kódy spájajú s opisom predmetov obstarávania, ku ktorému existuje verzia vo všetkých úradných jazykoch EÚ. Zloženie CPV:
  • hlavný slovník má stromovú štruktúru, ktorá sa skladá zo série číselných kódov s ôsmimi číslicami a deviatou číslicou, ktorá slúži na overenie predchádzajúcich číslic;
  • doplnkový slovník slúži na rozšírenie opisu predmetu zmluvy pridaním ďalších údajov týkajúcich sa povahy alebo určenia predmetu zmluvy.
 • Zoznam kódov CPV a porovnávajúce tabuľky CPV a iných nomenklatúr sú dostupné na internetovej lokalite: SIMAP – Informačný systém pre verejné obstarávanie
 • Aktuálny spoločný slovník obstarávania bol zostavený tak, aby bol používateľsky ústretový, a preto sa menej sústreďuje na materiály a viac na produkty. Okrem toho sa racionalizovala hierarchia CPV.
 • Na webovej lokalite TED sa zabezpečuje, aby oznámenia o verejnom obstarávaní podliehajúce smerniciam EÚ boli zverejnené v úradnom vestníku série S. Od roku 2003 sa na webovej lokalite TED používajú kódy CPV, ktoré sa stali povinné prijatím smerníc 2004/17/ES a 2004/18/ES (neskôr boli pozmenené smernicami 2014/25/EÚ a 2014/24/EÚ).

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 z 5. novembra 2002 o spoločnom slovníku obstarávania (CPV) (Ú. v. ES L 340, 16.12.2002, s. 1 – 562)

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 2195/2002 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (ES) č. 2151/2003 zo 16. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2195/2002 o Spoločnom slovníku obstarávania (CPV) (Ú. v. EÚ L 329,17.12.2003, s. 1 – 270). Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 451/2008 z 23. apríla 2008, ktorým sa zavádza nová štatistická klasifikácia produktov podľa činností (CPA) a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (EHS) č. 3696/93 (Ú. v. EÚ L 145, 4.6.2008, s. 65 – 226). Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 15.02.2016

Top