Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Výživové a zdravotné tvrdenia o potravinách

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Výživové a zdravotné tvrdenia o potravinách

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1924/2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Nariadenie má regulovať tvrdenia* o potravinách označovaných a propagovaných v Európskej únii (EÚ).
 • Cieľom je zabezpečiť, aby výživové tvrdenia* a zdravotné tvrdenia* o potravinách na označení, pri prezentácii a v reklame boli jasné a založené na dôkazoch, ktoré sú všeobecne prijímané vedeckou obcou.
 • Existuje široká škála látok, ako sú vitamíny, minerálne látky, aminokyseliny, esenciálne mastné kyseliny, vláknina a rastlinné a bylinné výťažky s výživovým alebo fyziologickým účinkom, ktoré môže potravina obsahovať, a ktoré môžu byť predmetom tvrdenia.
 • Cieľom nariadenia je:
  • zabezpečiť vysokú úroveň ochrany spotrebiteľov,
  • poskytnúť spotrebiteľom potrebné informácie na vykonanie výberu na základe plnohodnotných vedomostí o faktoch a
  • vytvárať rovnaké podmienky pre hospodársku súťaž v potravinárskom priemysle.

HLAVNÉ BODY

Európska komisia musí zostaviť nutričné* profily a podmienky používania výživových a zdravotných tvrdení o potravinách a zohľadniť pri tom:

 • množstvo živín a iných látok *, ktoré potravina obsahuje, ako sú:
  • mastné kyseliny;
  • nasýtené mastné kyseliny;
  • transmastné kyseliny;
  • cukry a
  • soľ;
 • úlohu a dôležitosť potraviny v strave vo všeobecnosti alebo v strave rizikových skupín, ako sú deti;
 • prítomnosť živín, ktoré majú vedecky dokázaný účinok na zdravie.

Zdravotné tvrdenia by nemali:

 • byť nepravdivé, nejednoznačné alebo zavádzajúce;
 • viesť k pochybnostiam o bezpečnosti alebo výživovej primeranosti iných potravín;
 • nabádať k nadmernej konzumácii;
 • naznačovať, že vyvážená a pestrá strava nemôže vo všeobecnosti poskytnúť primerané množstvo živín;
 • naznačovať, že zdravotný stav možno ovplyvniť nekonzumovaním potraviny;
 • odkazovať na mieru alebo objem straty váhy;
 • odkazovať na odporúčania jednotlivých zdravotníckych odborníkov.

Používanie výživových a zdravotných tvrdení sa povolí, len ak sa preukáže, že prítomnosť, neprítomnosť alebo znížený obsah látky v potravine má pozitívny účinok potvrdený všeobecne uznávanými vedeckými údajmi. Takéto látky musia byť v množstve, ktoré sa dá primerane spotrebovať, a v množstve, ktoré vyvoláva želaný účinok.

Zdravotné tvrdenia sa povoľujú len v prípade, že sú na označení uvedené tieto informácie:

 • cieľové obyvateľstvo tvrdenia;
 • údaj poukazujúci na dôležitosť pestrej a vyváženej stravy a zdravého životného štýlu;
 • množstvo potraviny a spôsob konzumácie, ktoré sú potrebné na dosiahnutie tvrdeného pozitívneho účinku;
 • údaj určený osobám, ktoré by sa mali vyhnúť konzumácii tejto potraviny (napr. tehotné ženy);
 • varovanie pri výrobkoch, ktoré môžu pri nadmernej konzumácii predstavovať zdravotné riziko;
 • v prípade tvrdenia o znížení rizika ochorenia, údaj, že ochorenie má viacero rizikových faktorov a že zmena jedného z nich môže, ale nemusí mať pozitívny účinok;
 • akékoľvek ďalšie podmienky alebo obmedzenia používania.

Zdravotné tvrdenia na základe všeobecne prijatých vedeckých údajov, ktorým priemerný spotrebiteľ dobre rozumie, môžu byť z postupu povoľovania vyňaté.

Nápoje obsahujúce viac ako 1,2 % alkoholu nesmú používať žiadne zdravotné ani výživové tvrdenia okrem tých, ktoré odkazujú na zníženie objemu alkoholu alebo energetického obsahu.

V nariadení (EÚ) č. 432/2012 sa povoľujú určité zdravotné tvrdenia o iných potravinách, ako sú tie, ktoré sa týkajú zníženia rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí. Toto nariadenie sa uplatňuje od 14. decembra 2012 a pravidelne sa mení s cieľom aktualizovať zoznam novopovolených zdravotných tvrdení.

Žiadosť o povolenie

Ktorýkoľvek výrobca môže požiadať o zaradenie tvrdenia do zoznamu povolených tvrdení podaním žiadosti ktorejkoľvek krajine EÚ, ktorá ju zašle Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín (EFSA). Komisia následne prijme rozhodnutie o použití tvrdenia na základe vedeckého stanoviska úradu EFSA.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. júla 2007.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Tvrdenie: Každé oznámenie alebo znázornenie, ktoré nie je povinné podľa právnych predpisov EÚ ani vnútroštátnych právnych predpisov, vrátane obrazového, grafického alebo symbolického znázornenia v akejkoľvek podobe, ktoré udáva, naznačuje alebo vyvoláva dojem, že daná potravina má osobitné vlastnosti.

Výživové tvrdenie: Každé tvrdenie, ktoré udáva, naznačuje alebo vyvoláva dojem, že potravina má osobitné pozitívne výživové vlastnosti v dôsledku:

 • energetickej (kalorickej) hodnoty, ktorú potravina:
  • poskytuje,
  • poskytuje v zníženej alebo zvýšenej miere alebo
  • neposkytuje; a/alebo
 • živín alebo iných látok, ktoré potravina:
  • obsahuje,
  • obsahuje v znížených alebo zvýšených pomeroch
  • neobsahuje.

Zdravotné tvrdenie: Každé tvrdenie, ktoré udáva, naznačuje alebo vyvoláva dojem, že existuje súvislosť medzi kategóriou potravín, potravinou alebo jednou z jej zložiek a zdravím.

Živina: Bielkovina, sacharid, tuk, vláknina, sodík, vitamíny alebo minerálne látky, ktoré sú uvedené v prílohe k nariadeniu (EÚ) č. 1169/2011, a látky, ktoré patria do alebo sú zložkami jednej z týchto kategórií.

Iná látka: Látka, okrem živiny, ktorá má výživový alebo fyziologický účinok.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9 – 25)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1924/2006 boli zapracované do pôvodného znenia. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (ES) č. 353/2008 z 18. apríla 2008, ktorým sa ustanovujú vykonávacie predpisy vzťahujúce sa na povoľovanie zdravotných tvrdení uvedené v článku 15 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 (Ú. v. EÚ L 109 z 19.4.2008, s. 11 – 16)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 432/2012 zo 16. mája 2012 o povolení určitých zdravotných tvrdení o iných potravinách, ako sú tie, ktoré odkazujú na zníženie rizika ochorenia a na vývoj a zdravie detí (Ú. v EÚ L 136, 25.5.2012, s. 1 – 40) Pozri konsolidované znenie.

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2013/63/EÚ z 24. januára 2013 ktorým sa prijímajú usmernenia na vykonávanie osobitných podmienok v prípade zdravotných tvrdení ustanovených v článku 10 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 (Ú. v. EÚ L 22, 25.1.2013, s. 25 – 28)

Posledná aktualizácia 16.08.2016

Top