Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ako EÚ reguluje používanie chemických látok

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ako EÚ reguluje používanie chemických látok

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

V nariadení REACH (registrácia, hodnotenie, autorizácia a obmedzovanie chemických látok) sa stanovuje komplexný legislatívny rámec v oblasti výroby a používania chemických látok v Európe. Nariadením sa posúva zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti chemických látok vyrábaných, dovážaných, predávaných a používaných v EÚ z verejných orgánov na priemysel. Zároveň sa ním:

 • podporujú alternatívne metódy testovania na zvieratách;
 • vytvára jednotný trh chemických látok;
 • vymedzuje zameranie na podporu inovácií a konkurencieschopnosti v odvetví;
 • zriaďuje Európska chemická agentúra (ECHA).

HLAVNÉ BODY

 • Právny predpis sa vzťahuje na všetky chemické látky: vyrábané, dovážané, predávané, používané samostatne, v zmesiach alebo vo výrobkoch. Mnohé sa v našom každodennom živote vyskytujú v podobe čistiacich výrobkov, náterov alebo v elektrických spotrebičoch.
 • Spoločnosti musia zaregistrovať v centrálnej databáze všetky chemické látky, ktoré vyrábajú alebo dovážajú v množstve 1 tona alebo viac ročne. ECHA musí informácie predložené v registráciách skontrolovať.
 • Spoločnosti musia identifikovať a riadiť všetky riziká spojené s látkami, ktoré vyrábajú a predávajú v EÚ. Musia preukázať spôsob bezpečného používania svojich výrobkov a informovať používateľov o všetkých opatreniach na riadenie rizík, ktoré by mali prijať s cieľom zaistiť bezpečné používanie v celom dodávateľskom reťazci.
 • Vnútroštátne orgány musia obmedziť výrobu alebo používanie určitých látok, ak sa domnievajú, že riziká nie sú náležite riadené.
 • Cieľom právneho predpisu je nahradiť najnebezpečnejšie látky bezpečnejšími alternatívami, ak sú k dispozícii.
 • Právny predpis sa nevzťahuje na určité skupiny látok (napríklad rádioaktívne látky alebo látky pod colným dohľadom) alebo na odpad, pretože tieto už sú predmetom rozsiahlej úpravy v iných právnych predpisoch.

Európska komisia posudzovala v roku 2013 prvých päť rokov nariadenia REACH a dospela k záveru, že pred konečnou lehotou na registrovanie určitých látok, 1. júna 2018, sa nevyžaduje žiadne významnejšie prepracovanie.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie nadobudlo účinnosť 1. júna 2007.

KONTEXT

Chemický priemysel je jedným z najväčších výrobných odvetví v EÚ. Zohráva významnú úlohu v našich každodenných životoch a v celkovej konkurencieschopnosti hospodárstva. EÚ zaviedla právne predpisy, ktoré umožňujú chemickému priemyslu (a takisto širšiemu výrobnému priemyslu, v ktorom sa používajú chemické látky) rozvíjať a inovovať sa a zároveň zaistiť bezpečnosť jeho výrobkov pre ľudí a životné prostredie.

 • „Chemické látky“ na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre vnútorný trh, priemysel, podnikanie a MSP
 • „Chemické látky“ na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre životné prostredie
 • „REACH“ na webovej lokalite Európskej chemickej agentúry

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES (Ú. v. EÚ L 136, 29.5.2007, s. 3 – 280)

Následné doplnenia a zmeny nariadenia (ES) č. 1907/2006 a jeho príloh boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (ES) č. 771/2008 z 1. augusta 2008, ktorým sa stanovujú pravidlá organizácie a postupov odvolacej rady Európskej chemickej agentúry (Ú. v. EÚ L 206, 2.8.2008, s. 5 – 13)

Nariadenie Rady (ES) č. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) (Ú. v. EÚ L 142, 31.5.2008, s. 1 – 739). Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Komisie (ES) č. 340/2008 zo 16. apríla 2008 o poplatkoch Európskej chemickej agentúre podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH) (Ú. v. EÚ L 107, 17.4.2008, s. 6 – 25). Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Komisie (ES) č. 1238/2007 z 23. októbra 2007, ktorým sa stanovujú pravidlá kvalifikácií členov odvolacej rady Európskej chemickej agentúry (Ú. v. EÚ L 280, 24.10.2007, s. 10)

Posledná aktualizácia 02.02.2016

Top