Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Medzinárodný obchod s nebezpečnými chemickými látkami

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Medzinárodný obchod s nebezpečnými chemickými látkami

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 2006/730/ES – udeľovanie predbežného súhlasu po predchádzajúcom schválení na niektoré nebezpečné chemické látky a pesticídy v medzinárodnom obchode

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Rozhodnutím sa zabezpečuje schválenie Rotterdamského dohovoru zo strany EÚ a účasť EÚ na tomto dohovore po tom, ako Súdny dvor zrušil pôvodné legislatívne rozhodnutie v právnej otázke.

V dohovore sa stanovuje udeľovanie predbežného súhlasu po predchádzajúcom schválení na určité nebezpečné chemické látky a pesticídy, s ktorými sa medzinárodne obchoduje.

HLAVNÉ BODY

V dohovore

sa reguluje dovoz a vývoz 47 nebezpečných chemických látok a pesticídov;

sa vyžaduje, aby ku každej chemickej látke uvedenej v zozname bol vydaný predchádzajúci súhlas dovozcu skôr, než ju bude možné vyviezť;

sa vytvára postup výmeny informácií o rozhodnutiach, ktoré prijali dovážajúce krajiny;

sa vyžaduje, aby každý signatár dohovoru vymenoval vnútroštátny orgán, ktorý bude zabezpečovať plnohodnotné vykonávanie dohovoru;

sa od každého signatára vyžaduje informácia, či je alebo nie je pripravený schváliť dovoz chemických látok a pesticídov uvedených v zozname;

sa vyžaduje, aby vývozcovia zabezpečili, že chemické látky zo zoznamu nebudú vyvezené, ak dovážajúca krajina nedala oficiálny súhlas;

sa vyžaduje, aby strany, ktoré zakázali alebo prísne obmedzili chemickú látku, oznámili túto skutočnosť sekretariátu dohovoru;

sa zabezpečuje výmena vedeckých, technických, ekonomických a právnych informácií o chemických látkach, na ktoré sa vzťahuje, a možnosť technickej pomoci rozvojovým krajinám pri regulácii chemických látok;

sa signatárom umožňuje odstúpiť od dohovoru jeden rok po doručení oznámenia o odstúpení.

Dohovor sa nevzťahuje na narkotiká, rádioaktívne látky, odpad, chemické zbrane, potraviny a potravinárske prídavné látky, geneticky modifikované organizmy ani chemikálie vyvážené na výskum.

KONTEXT

Dňa 10. januára 2006 vydal Európsky súdny dvor rozsudok vo veci C-94/03. Európska komisia podala žalobu na Radu s požiadavkou, aby Súdny dvor zrušil rozhodnutie Rady 2003/106/ES, ktorým sa schvaľuje Rotterdamský dohovor v mene Európskej únie.

Komisia tvrdila, že rozhodnutie malo byť založené výlučne na článku zmluvy, ktorý sa týkal spoločnej obchodnej politiky (vtedy článok 133 Amsterdamskej zmluvy), a nie na článku, ktorý bol použitý (článok 175 tej istej zmluvy, ktorý sa týkal politiky ochrany životného prostredia).

Súd rozhodol, že na vytvorenie potrebného právneho základu boli potrebné obidva články a pôvodné rozhodnutie Rady zrušil. Novým rozhodnutím, ktoré nadobudlo účinnosť v deň, keď bolo prijaté predchádzajúce rozhodnutie, sa zabraňuje vzniku právneho vákua.

AKT

Rozhodnutie Rady 2006/730/ES z 25. septembra 2006 o schválení v mene Európskeho spoločenstva Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom schválení na niektoré nebezpečné chemické látky a pesticídy v medzinárodnom obchode (Ú. v. EÚ L 299, 28.10.2006, s. 23 – 25)

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 60 – 106)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 649/2012 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 26.11.2015

Top