Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Boj proti hrozbám, ktoré predstavujú chemické látky (Štokholmský dohovor)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Boj proti hrozbám, ktoré predstavujú chemické látky (Štokholmský dohovor)

Perzistentné organické látky (POP) škodia ľudskému zdraviu a životnému prostrediu. Štokholmský dohovor je založený na zásade predbežnej opatrnosti a jeho cieľom je zaručiť bezpečné odstraňovanie týchto látok, ako aj znižovanie ich výroby a používania.

AKT

Rozhodnutie Rady 2006/507/ES zo 14. októbra 2004 o uzavretí Štokholmského dohovoru o perzistentných organických látkach v mene Európskeho spoločenstva.

SÚHRN

Perzistentné organické látky (POP) škodia ľudskému zdraviu a životnému prostrediu. Štokholmský dohovor je založený na zásade predbežnej opatrnosti a jeho cieľom je zaručiť bezpečné odstraňovanie týchto látok, ako aj znižovanie ich výroby a používania.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Schvaľuje sa ním rozhodnutie Európskej únie (alebo v čase prijatia Európskeho spoločenstva) zúčastňovať sa na Štokholmskom dohovore. Vymedzujú sa ním POP a pravidlá, ktorými sa riadi ich výroba, dovoz a vývoz. Vyžaduje sa ním, aby sa verejnosť, politici a chemický priemysel informovali o rizikách, ktoré tieto látky predstavujú.

KĽÚČOVÉ BODY

Vymedzenie

POP sú chemické látky s určitými toxickými vlastnosťami, ktoré odolávajú degradácii. Akumulujú sa v živých organizmoch, prenášajú sa vzduchom, vodou a sťahovavými druhmi, pričom sa akumulujú v pozemných a vodných ekosystémoch. Znečistenie spôsobené POP je cezhraničný problém, ktorý si vyžaduje opatrenia na medzinárodnej úrovni.

Rozsah pôsobnosti

Dohovor sa vzťahuje na 23 prioritných POP vyrábaných úmyselne a neúmyselne (t. j. zdrojmi, ako sú spaľovacie zariadenia odpadu).

Patria k nim: aldrin, chlórdan, chlórdekón, dichlórodifenyltrichlóretán (DDT), dieldrin, endrin, heptachlór, hexabrómbifenyl,hexabrómocyklododekán, hexabrómodifenyléter a heptabrómodifenyléter, hexachlórobenzén (HCB), alfa-hexachlórcyklohexán, beta-hexachlórcyklohexán, lindan, mirex, kyselina perfluóroktánsulfónová, jej soli a perfluóroktánsulfónfluorid, polychlórovaný dibenzo-p-dioxín (PCDD), polychlórovaný dibenzofurán (PCDF), polychlórované bifenyly (PCB), technický endosulfán a jeho súvisiace izoméry, tetrabrómdifenyléter a pentabrómdifenyléter a toxafén.

Vykonávanie

Na medzinárodnej úrovni vykonávajú dohovor tri orgány:

Konferencia strán - zahŕňa všetky signatárske krajiny a v prípade potreby aj pozorovateľov. Ustanovuje pravidlá o vykonávaní a je zodpovedná za hlavné rozhodnutia.

Posudzovací výbor pre perzistentné organické látky - tvoria ho odborníci, ktorí skúmajú návrhy na pridanie nových látok k dohovoru.

Sekretariát - zodpovedný za administratívne úlohy.

Zmluvné strany musia vypracovať plány na plnenie svojich povinností podľa tohto dohovoru. Každá strana určí národný kontaktný bod v záujme zjednodušenia výmeny informácií.

Výroba, používanie, dovoz a vývoz

V dohovore sa ustanovuje ukončenie výroby, používania, dovozu a vývozu zakázaných POP.

Cieľom je minimalizovať, a ak je to možné, ukončiť neúmyselnú výrobu a vypúšťanie POP. Na tento účel musia signatárske krajiny vypracovať akčné plány a snažiť sa používať náhradné materiály, výrobky či postupy.

KONTEXT

Dohovor bol prijatý v roku 2001. Nadobudol účinnosť v roku 2004. Má 179 signatárskych krajín vrátane Európskej únie.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Generálneho riaditeľstva Európskej komisie pre životné prostredie.

KĽÚČOVÉ SLOVÁ

Zásada predbežnej opatrnosti - prístup k riadeniu rizík, podľa ktorého by sa táto politika či opatrenie nemali uplatňovať, ak existuje možnosť, že daná politika alebo opatrenie môže poškodiť verejnosť či životné prostredie, a ešte neexistuje v rámci tejto problematiky žiadny vedecký konsenzus.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Rozhodnutie 2006/507/ES

14. októbra 2004

-

Ú. v. EÚ L 209, 31.7.2006, s. 1 - 2

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7 - 49).

Rozhodnutie Rady 2004/259/ES z 19. februára 2004 o uzatvorení v mene Európskeho spoločenstva Protokolu o perzistentných organických látkach k Dohovoru z roku 1979 o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov (Ú. v. EÚ L 81, 19.3.2004, s. 35 - 36).

Posledná aktualizácia: 03.04.2015

Top