Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečné a účinné hnojivá na trhu EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečné a účinné hnojivá na trhu EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 2003/2003 o hnojivách

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

  • Do jedného právneho predpisu sa zlučujú všetky pravidlá Európskej únie, ktoré sa vzťahujú na hnojivá – chemické zlúčeniny poskytujúce živiny rastlinám.
  • Zabezpečuje sa, aby sa tieto vysoko technické požiadavky jednotne uplatňovali v celej EÚ.

HLAVNÉ BODY

  • Nariadenie sa vzťahuje len na minerálne hnojivo, ktoré sa skladá z jednej alebo viacerých rastlinných živín. Ostatné hnojivá sú upravené vo vnútroštátnych právnych predpisoch krajín EÚ.
  • V prílohe I k nariadeniu sa uvádza zoznam typov hnojív podľa ich osobitných vlastností. Ak hnojivo zodpovedá typovému označeniu, môže sa označovať písmenami „ES“. Hnojivo sa následne môže predávať a používať v celej EÚ. Toto označenie ES zaručuje poľnohospodárom, že hnojivá majú minimálny obsah živín a ich používanie je bezpečné.
  • Ak chce výrobca hnojiva doplniť do zoznamu v prílohe I k nariadeniu nové typové označenie, musí predložiť žiadosť vnútroštátnemu orgánu. Táto žiadosť sa pošle Európskej komisii, ktorá konzultuje ostatné krajiny EÚ a rozhodne o schválení alebo zamietnutí žiadosti na základe poradenstva výboru zriadeného v nariadení.
  • Na dosiahnutie statusu ES musí hnojivo účinne poskytovať živiny, nesmie škodiť ľuďom, zvieratám alebo zdraviu rastlín či životnému prostrediu a preukazuje, že bolo podrobené príslušnému vzorkovaniu, analýze a skúšobným metódam.
  • Výrobcovia musia viesť záznamy, ktoré umožňujú vysledovať hnojivo, keď je na trhu a potom ďalšie dva roky.
  • Určité základné informácie, napr. kontaktné údaje výrobcu a hlavné vlastnosti hnojiva sa musia uvádzať na obaloch, označeniach a v sprievodných dokumentoch.
  • Osobitné pravidlá sa uplatňujú na anorganické hnojivá s primárnymi* a sekundárnymi* živinami, na anorganické* hnojivá s mikroživinami* a na hnojivá s dusičnanom amónnym s vysokým obsahom dusíka.
  • Určité typy výrobkov boli doplnené pre vápnené látky (látky, ktoré neutralizujú kyslé pôdy) a agronomické prídavné látky v hnojivách, ako aj pre inhibítory (napr. dusíkaté inhibítory – látky, ktoré spomaľujú nitrifikáciu alebo predchádzajú nitrifikácii*).

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 11. decembra 2003 okrem článku 8 a článku 26 ods. 3, ktoré sa týkajú hľadísk vysledovateľnosti, a ktoré sa uplatňujú od 11. júna 2005.

KONTEXT

V marci 2016 Komisia prijala návrh zameraný na zjednodušenie existujúcich právnych predpisov s cieľom zlepšiť spôsob fungovania trhu EÚ s hnojivami a rozšíriť pravidlá na neharmonizované výrobky, t. j. na hnojivá, ktoré sú upravené vo vnútroštátnych právnych predpisoch krajín EÚ. V rámci prípravy na túto iniciatívu Komisia uskutočnila rôzne štúdie v oblastiach, ako sú prísady hnojív a veda o biostimulátoroch rastlín.

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Primárna živina: živina, ktorá obsahuje len prvky dusík, fosfor a draslík.

Sekundárna živina: živina, ktorá obsahuje prvky vápnik, horčík, sodík a síra.

Anorganické hnojivo: hnojivo, v ktorom sú deklarované živiny vo forme minerálov získaných extrakciou alebo fyzikálnymi a/alebo chemickými technológiami.

Mikroživiny: obsahujú prvky bór, kobalt, meď, železo, mangán, molybdén a zinok, podstatné pre rast rastlín v množstvách, ktoré sú malé v porovnaní s množstvami primárnych a sekundárnych živín.

Nitrifikácia: prirodzený proces v životnom prostredí, v ktorom špecializované baktérie premieňajú amoniak v pôde na dusitany a dusičnany.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 z 13. októbra 2003 o hnojivách (Ú. v. EÚ L 304, 21.11.2003, s. 1 – 194)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 2003/2003 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 12.09.2016

Top