Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Bezpečnosť výrobkov - všeobecné pravidlá

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Bezpečnosť výrobkov - všeobecné pravidlá

Cieľom EÚ je zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti spotrebiteľa, keď verejnosť nakupuje tovar určený na predaj v Európe.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

SÚHRN

Cieľom EÚ je zabezpečiť vysokú úroveň bezpečnosti spotrebiteľa, keď verejnosť nakupuje tovar určený na predaj v Európe.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Firmám sa v nej ukladá povinnosť zaisťovať, aby položky na predaj boli bezpečné, a prijať nápravné opatrenia, ak sa zistí, že nie sú bezpečné.

Zavádza sa systém EÚ na rýchlu výmenu informácií o nebezpečenstvách vznikajúcich z používania spotrebiteľských výrobkov*. Vnútroštátne orgány si vďaka nemu môžu rýchlo vymieňať informácie o akýchkoľvek opatreniach, ktoré sa prijmú s cieľom stiahnuť takéto výrobky z predaja.

HLAVNÉ BODY

 • Výrobky, ktoré sa uvádzajú na trh EÚ, musia byť bezpečné.
 • Musia byť na nich uvedené informácie, ktoré umožňujú ich vysledovanie, napr. totožnosť výrobcu a označenie výrobku. Ak je to potrebné na zaistenie bezpečného používania, k výrobkom musia byť pripojené varovania a informácie o akýchkoľvek súvisiacich rizikách.
 • Výrobok sa považuje za bezpečný, ak spĺňa osobitné vnútroštátne požiadavky alebo normy EÚ. Ak neexistujú žiadne takéto požiadavky ani normy, posúdenie bezpečnosti sa musí zakladať na:
  • usmerneniach Komisie;
  • osvedčených postupoch v danom sektore;
  • aktuálnych vedeckých poznatkoch a technológiách;
  • opodstatnených očakávaniach spotrebiteľov o bezpečnosti.
 • Vnútroštátne orgány vymáhania práva majú právomoc monitorovať bezpečnosť výrobkov a prijímať vhodné opatrenia voči nebezpečným položkám.
 • Systém na rýchlu výmenu informácií, ktorý spravuje Komisia, umožňuje vnútroštátnym orgánom rýchlo varovať orgány v iných štátoch o akýchkoľvek výrobkoch, ktoré predstavujú závažné zdravotné a bezpečnostné riziko. Osobitné pravidlá boli zavedené pre potraviny, farmaceutické prípravky a lekárske zariadenia.
 • Pri využívaní systému na rýchlu výmenu informácií musia vnútroštátne orgány poskytnúť informácie na identifikáciu položky a jej dostupnosti v ostatných častiach Európy, podrobnosti o rizikách, ktoré predstavuje, a akékoľvek opatrenia prijaté na ochranu verejnosti.
 • Komisia môže prijať rýchle opatrenia na úrovni celej EÚ v dĺžke až jedného roka (s možnosťou obnovy), ak určitý výrobok predstavuje závažné riziko.
 • Právny predpis sa neuplatňuje na starožitnosti ani na položky, ktoré treba opraviť alebo obnoviť.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Účinnosť nadobudla 15. januára 2002.

HLAVNÉ POJMY

*Výrobok - akákoľvek položka určená na predaj spotrebiteľom alebo položka, ktorú budú pravdepodobne spotrebitelia používať bez ohľadu na to, či je nová, používaná, alebo obnovená.

Ďalšie informácie nájdete na stránke o smernici o všeobecnej bezpečnosti výrobkov.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2001/95/ES

15. januára 2002

15. januára 2004

Ú. v. ES L 11, 15.1.2002, s. 4 - 17

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 765/2008

1. januára 2010

-

Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 30 - 47

Nariadenie (ES) č. 596/2009

7. augusta 2009

-

Ú. v. EÚ L 188, 18.7.2009, s. 14 - 92

SÚVISIACE AKTY

2010/15/EÚ: Rozhodnutie Komisie zo 16. decembra 2009, ktorým sa stanovujú usmernenia pre riadenie systému Spoločenstva na rýchlu výmenu informácií (RAPEX) vytvoreného podľa článku 12 a pre riadenie oznamovacieho postupu vytvoreného podľa článku 11 smernice 2001/95/ES (smernica o všeobecnej bezpečnosti výrobkov) (Ú. v. EÚ L 22, 26.1.2010, s. 1 - 64)

Oznámenie Komisie v rámci implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (Ú. v. EÚ C 38, 17.2.2009, s. 11 - 14)

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o implementácii smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES z 3. decembra 2001 o všeobecnej bezpečnosti výrobkov (KOM(2008) 905 v konečnom znení zo 14. januára 2009).

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o bezpečnosti spotrebných výrobkov a o zrušení smernice Rady 87/357/EHS a smernice 2001/95/ES (COM(2013) 78 final z 13. februára 2013)

Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o trhovom dohľade nad výrobkami, ktorým sa menia smernice Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a smernice 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 2001/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 2009/105/ES, 2009/142/ES, 2011/65/EÚ, nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, (ES) č. 764/2008 a (ES) č. 765/2008 (COM(2013) 75 final z 13. februára 2013)

Posledná aktualizácia 14.09.2015

Top