Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Svetlomety, ktoré slúžia ako hlavné diaľkové a/alebo stretávacie svetlá na motorových vozidlách (platné do roku 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Svetlomety, ktoré slúžia ako hlavné diaľkové a/alebo stretávacie svetlá na motorových vozidlách (platné do roku 2014)

Cieľom tejto smernice je stanoviť technické požiadavky týkajúce sa svetlometov, ktoré slúžia ako hlavné diaľkové a/alebo stretávacie svetlá s cieľom umožniť implementáciu postupu ES typového schválenia.

AKT

Smernica Rady 76/761/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o predných svetlometoch motorových vozidiel, ktoré slúžia ako hlavné diaľkové a/alebo stretávacie svetlá, a elektrických vláknových žiarovkách pre tieto svetlomety (Pozri pozmeňujúce akty).

SÚHRN

Každý členský štát udelí typové schválenie komponentu každému typu svetlometu vykonávajúcemu funkciu hlavného diaľkového a/alebo stretávacieho svetla a každému typu elektrickej žiarovky (bežné a iné žiarovky) pre také svetlomety, ktoré spĺňajú požiadavky na výrobu a skúšky stanovené v prílohách k tejto smernici. Členský štát, ktorý udelil ES typové schválenie komponentu musí prijať opatrenia potrebné k overeniu zhody výrobných modelov so schváleným typom.

Každému typu svetlometu, ktorý vykonáva funkcie hlavného diaľkového a/alebo stretávacieho svetla alebo každému typu ich žiarovky, vydajú členské štáty značku ES typového schválenia komponentu.

V súlade so systémom udeľovania schválenia stanovenom v tejto smernici členské štáty nesmú:

  • zakázať uviesť na trh svetlomety, ktoré vykonávajú funkciu hlavných diaľkových a/alebo stretávacích svetiel z dôvodov týkajúcich sa ich konštrukcie alebo funkčného princípu, ak sú označené značkou ES typového schválenia komponentu;
  • odmietnuť udeliť ES typové schválenie alebo národné typové schválenie vozidlu alebo zakázať predaj, registráciu, uvedenie do prevádzky alebo použitie akéhokoľvek vozidla z dôvodov týkajúcich sa jeho svetlometov, ktoré vykonávajú funkciu hlavných diaľkových a/alebo stretávacích svetiel, ak sú označené značkou ES typového schválenia komponentu a ak sú montované v súlade s požiadavkami stanovenými v smernici 76/756/EHS.

Táto smernica sa ruší nariadením (ES) č. 661/2009 od 1. novembra 2014.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 76/761/EHS

30.7.1976

1.7.1977

Ú. v. EÚ L 262, 27.9.1976

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 1999/17/ES

2.5.1999

1.10.1999

Ú. v. EÚ L 97, 12.4.1999

Akt o pristúpení

1.5.2004

1.5.2004

Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003

Smernica 2006/96/ES

1.1.2007

1.1.2007

Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006

Smernica 2013/15/EÚ

1.7.2013

1.7.2013

Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013

Následné zmeny a doplnenia a úpravy smernice 76/761/EHS boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

Posledná aktualizácia: 02.07.2014

Top