Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Smerové svetlá motorových vozidiel s prívesmi (platné do roku 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Smerové svetlá motorových vozidiel s prívesmi (platné do roku 2014)

Cieľom tejto smernice je stanoviť technické požiadavky na smerové svetlá na účely implementácie postupu typového schválenia spoločenstva.

AKT

Smernica Rady 76/759/EHS z 27. júla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o smerových svetlách motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel (Pozri pozmeňujúce a doplňujúce akty).

SÚHRN

Každý členský štát musí udeliť ES typové schválenie komponentu pre ktorýkoľvek typ smerových svetiel, ktoré spĺňajú požiadavky na konštrukciu a skúšky stanovené v prílohách k tejto smernici, a vydať značku ES typového schválenia v súlade s modelmi jednotlivých typov uvedených v prílohe k tejto smernici. Členský štát, ktorý udelil ES typové schválenie komponentu, musí prijať opatrenia na overenie zhody výrobných modelov so schváleným typom.

V zmysle systému udeľovania schválení stanovených v tejto smernici členské štáty nesmú:

  • z dôvodov konštrukcie alebo funkčného princípu smerových svetiel zakázať ich umiestnenie na trhu, ak sú vybavené značkou ES typového schválenia komponentu;
  • z dôvodov týkajúcich sa jeho smerových svetiel odmietnuť udeliť vozidlu ES typové schválenie alebo národné typové schválenie, ak sú jeho smerové svetlá vybavené značkou ES typového schválenia komponentu a ak sú namontované podľa požiadaviek stanovených v smernici 76/756/EHS;
  • z dôvodov týkajúcich sa jeho smerových svetiel odmietnuť alebo zakázať predaj, registráciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie akéhokoľvek vozidla, ak sú jeho smerové svetlá vybavené značkou ES typového schválenia komponentu a ak sú namontované podľa požiadaviek stanovených v smernici 76/756/EHS.

Členský štát však môže zakázať umiestnenie na trhu tým smerovým svetlám vybaveným značkou ES typového schválenia komponentu, ktoré sú sústavne nezhodné so schváleným typom.

Táto smernica sa zrušuje nariadením (ES) č. 661/2009 od 1. novembra 2014.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 76/759/EHS

30.7.1976

1.7.1977

Ú. v. EÚ L 262, 27.9.1976

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 1999/15/ES

2.5.1999

1.10.1999

Ú. v. EÚ L 97, 12.4.1999

Akt o pristúpení

1.5.2004

1.5.2004

Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003

Smernica 2006/96/ES

1.1.2007

1.1.2007

Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006

Smernica 2013/15/EÚ

1.7.2013

1.7.2013

Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013

Následné zmeny a doplnenia a úpravy smernice 76/759/EHS boli zahrnuté do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

Posledná aktualizácia: 02.07.2014

Top