Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorové vozidlá s prívesmi: zadné svetlá do hmly (platné do roku 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Motorové vozidlá s prívesmi: zadné svetlá do hmly (platné do roku 2014)

Cieľom tejto smernice je zaviesť harmonizované technické požiadavky na zadné svetlá do hmly s cieľom umožniť vykonávanie postupov Spoločenstva v oblasti typového schválenia.

AKT

Smernica Rady 77/538/EHS z 28. júna 1977 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o zadných svetlách do hmly pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá

SÚHRN

Smernica 77/538/EHS

Zadné svetlo do hmly znamená svietidlo používané na zlepšenie viditeľnosti vozidla zozadu v hustej hmle.

Každý členský štát udelí typové schválenie komponentu akémukoľvek typu zadného svetla do hmly, ktoré spĺňa požiadavky na výrobu a testovanie, ktoré sú uvedené v prílohách k smernici, a udelí značku ES typového schválenia komponentu. Členský štát, ktorý udelil ES typové schválenie komponentu musí prijať opatrenia potrebné k overeniu zhody výrobných modelov so schváleným typom.

Členské štáty nesmú:

  • zakázať uviesť na trh zadné svetlá do hmly z dôvodov týkajúcich sa ich konštrukcie alebo funkčného princípu, ak sú vybavené značkou ES typového schválenia komponentu;
  • z dôvodov týkajúcich sa jeho zadných svetiel do hmly odmietnuť vozidlu udeliť ES typové schválenie alebo vnútroštátne typové schválenie, ak sú tieto vybavené značkou ES typového schválenia komponentu a ak sú montované podľa požiadaviek, stanovených v smernici 76/756/EHS;
  • z dôvodov týkajúcich sa jeho zadných svetiel do hmly zakázať predaj, registráciu, uvedenie do prevádzky alebo použitie akéhokoľvek vozidla, ak sú tieto svetlá vybavené značkou ES typového schválenia komponentu a ak sú montované podľa požiadaviek stanovených v smernici 76/756/EHS.

Smernica 89/518/EHS

Táto smernica prispôsobuje predchádzajúcu smernicu technickému pokroku a zjednodušuje udeľovanie značky ES typového schválenia komponentu pre zadné svetlá do hmly v prípade, že sú skupinové, združené alebo vzájomne zlúčené do iných svetiel. Vymedzenia ustanovené v smernici 76/756/EHS (skupinové svetlá, združené svetlá, svetelný zdroj s vláknom atď.) sa takisto vzťahujú aj na smernicu 77/538/EHS.

Smernica 99/14/ES

V súvislosti s technickým pokrokom táto smernica zásadným spôsobom mení prílohy k smernici 77/538/EHS, najmä pokiaľ ide o informačný dokument a certifikát typového schválenia. Smernicou 99/14/ES sa takisto zjednodušujú postupy typového schválenia s cieľom zachovať rovnocennosť medzi smernicou 77/538/EHS a zodpovedajúcimi nariadeniami Európskej hospodárskej komisie OSN.

Od 1. apríla 2000 už členské štáty nemôžu udeľovať ES typové schválenie a môžu odmietnuť udeliť vnútroštátne typové schválenie pre akýkoľvek typ vozidla z dôvodov týkajúcich sa zadných svetiel do hmly, ak nie sú splnené požiadavky smernice 77/538/EHS.

Všetky nevyhnutné zmeny na prispôsobenie ustanovení v prílohách technickému pokroku sa príjmu podľa postupu, ktorý sa uvádza v článku 13 smernice 70/156/EHS.

Smernica 77/538/EHS sa zrušuje nariadením (ES) č. 661/2009 s účinnosťou od 12. novembra 2014.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 77/538/EHS

29.6.1977

29.12.1978

Ú. v. EÚ L 220, 29.8.1977

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 89/518/EHS

17.8.1989

31.12.1989

Ú. v. EÚ L 265, 12.9.1989

Smernica 99/14/ES

2.5.1999

1.10.1999

Ú. v. EÚ L 97, 12.4.1999

Akt o pristúpení

1.5.2004

1.5.2004

Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003

Smernica 2006/96/ES

1.1.2007

1.1.2007

Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006

Smernica 2013/15/EÚ

1.7.2013

1.7.2013

Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013

Posledná aktualizácia: 02.07.2014

Top