Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vykurovacie systémy pre motorové vozidlá (platné do roku 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Vykurovacie systémy pre motorové vozidlá (platné do roku 2014)

Požiadavky týkajúce sa vykurovacích systémov priestoru pre cestujúcich v motorových vozidlách budú v budúcnosti tvoriť súčasť postupu ES typového schválenia pre motorové vozidlá.

AKT

Smernica 2001/56/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27. septembra 2001 o vykurovacích systémoch pre motorové vozidlá a ich prípojné vozidlá, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS a ruší smernica Rady 78/548/EHS (Pozri pozmeňujúce a doplňujúce akty).

SÚHRN

Smernica 2001/56/ES stanovuje požiadavky týkajúce sa vykurovacích systémov priestoru pre cestujúcich v motorových vozidlách.

Smernica 2001/56/ES je jednou zo špeciálnych smerníc o postupe ES typového schvaľovania stanovenom smernicou 70/156/EHS. Preto sa technické požiadavky, ktoré táto smernica stanovuje, týkajú typového schvaľovania motorových vozidiel vybavených vykurovacím systémom a vykurovacích systémov ako komponentov.

Vykurovací systém predstavuje zariadenie, ktoré je určené na zvýšenie teploty interiéru vozidla, vrátane priestoru pre náklad.

Smernica 2001/56/ES rozširuje rozsah pôsobnosti smernice78/548/EHS, ktorá sa zaoberala iba vykurovacími systémami používajúcimi vykurovanie motorom. V budúcnosti sa smernica bude zaoberať aj spaľovacími vykurovacími zariadeniami. Spaľovacie vykurovacie zariadenie je v tejto smernici definované ako zariadenie priamo používajúce kvapalné alebo plynné palivo a ktoré nevyužíva odpadové teplo z hnacieho motora vozidla.

Smernica 2001/56/ES tiež rozširuje rozsah pôsobnosti smernice Rady 78/548/EHS, aby nezahrňovala iba vozidlá v kategórii M1 (osobné autá), ale všetky vozidlá v kategóriách M, N a O (vozidlá určené na prepravu osôb, tovaru a prípojné vozidlá), v ktorých je namontovaný vykurovací systém.

S účinnosťou od 9. mája 2004 sa na účely udelenia ES typového schválenia pre typ vozidla so zreteľom na vykurovací systém alebo typ spaľovacieho vykurovacieho zariadenia musia dodržiavať požiadavky smernice 2001/56/ES. S účinnosťou od 9. mája 2005 tieto požiadavky musia spĺňať všetky nové vozidlá.

Smernica 78/548/EHS sa zrušuje s účinnosťou od 9. mája 2004.

Vykurovacie systémy používajúce skvapalnený ropný plyn (LPG)

Smernica 2004/78/ES mení a dopĺňa smernicu 2001/56/ES zavedením dodatočných bezpečnostných požiadaviek na vykurovacie systémy motorových vozidiel používajúcich skvapalnený ropný plyn (LPG).

S účinnosťou od 1. januára 2006 sa tieto nové technické požiadavky budú uplatňovať na ES typové schválenie pre typy vozidiel vybavených vykurovacími systémami používajúcimi LPG alebo typy spaľovacích vykurovacích zariadení používajúcich LPG. S účinnosťou od 1. januára 2007 všetky nové vozidlá vybavené vykurovacími systémami používajúcimi LPG musia spĺňať tieto požiadavky.

Zavedenie dodatočných požiadaviek na vykurovacie systémy používajúce LPG bolo predmetom článku 5 smernice 2001/56/ES, keďže tento článok sa spočiatku uplatňoval len na vykurovacie systémy poháňané kvapalným palivom, ako je benzín alebo nafta.

Smernica 2001/56/ES bola zrušená nariadením (ES) č. 661/2009 s účinnosťou od 1. novembra 2014.

Pozadie

Mnoho typov vozidiel je v súčasnosti vybavených systémami vykurovania priestoru pre cestujúcich (autobusy), priestoru pre náklad (nákladné vozidlá) alebo priestoru pre odpočinok (karavany). Zo zrejmých bezpečnostných a environmentálnych dôvodov je nevyhnutné stanoviť požiadavky zodpovedajúce prísnejším technologickým normám.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2001/56/ES

9.11.2001

8.5.2003

Ú. v. EÚ L 292, 9.11.2001

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2004/78/ES

20.5.2004

30.9.2004

Ú. v. EÚ L 153, 30.4.2004

Smernica 2006/119/ES

18.12.2006

30.9.2007

Ú. v. EÚ 330, 28.11.2006

Smernica 2013/15/EÚ

1.7.2013

1.7.2013

Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013

Posledná aktualizácia: 02.07.2014

Top