Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktory a poľnohospodárske alebo lesné strojové zariadenia: sedadlo vodiča

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktory a poľnohospodárske alebo lesné strojové zariadenia: sedadlo vodiča

Európska únia harmonizuje technické požiadavky týkajúce sa sedadla vodiča v poľnohospodárskych a lesných kolesových traktoroch. Týmto spôsobom uľahčuje implementáciu postupu typového schvaľovania spoločenstva stanoveného smernicou 74/150/EHS, ktorá však bola zrušená a nahradená smernicou 2003/37/ES.

AKT

Smernica Rady 78/764/EHS z 25. júla 1978 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o sedadle vodiča kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov (Pozri pozmeňujúce a doplňujúce akty).

SÚHRN

Smernica 78/764/EHS

Rozsah pôsobnosti: na účely tejto smernice pojem poľnohospodársky alebo lesný traktor predstavuje akékoľvek motorové vozidlo, vybavené kolesami alebo pásmi s najmenej dvomi nápravami, ktorého hlavná funkcia spočíva v ťahovom výkone a ktoré je určené hlavne na ťahanie, tlačenie a na pohon alebo prevážanie určitého náradia, strojov alebo prívesov určených na použitie v poľnohospodárstve alebo v lesníctve. Môže byť vybavené tak, aby viezlo náklad alebo osoby. Smernica 78/764/EHS sa vzťahuje len na opísané traktory, ktoré sú vybavené vzduchovými pneumatikami s najmenej dvoma nápravami s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou 6 až 25 km/h.

Ustanovenia smernice týkajúce sa sedadla vodiča sa okrem požiadaviek na ich montáž do traktorov zaoberajú aj konštrukciou sedadiel.

Každý členský štát udelí typové schválenie komponentu EHS ktorémukoľvek typu sedadla vodiča, ktorý vyhovuje požiadavkám na konštrukciu a skúšky uvedeným v prílohách k smernici.

Smernica 82/890/EHS

Táto smernica rozširuje rozsah pôsobnosti smernice 78/764/EHS. Odteraz sa právny predpis uplatňuje na traktory uvedené v smernici 78/764/EHS, ktoré sú vybavené vzduchovými pneumatikami s dvoma nápravami a maximálnou konštrukčnou rýchlosťou 6 až 30 km/h.

Smernica 87/354/EHS

Táto smernica mení a dopĺňa platné právne predpisy o rozlišovacie čísla a písmená označujúce členské štáty.

Smernica 97/54/ES

Táto smernica mení a dopĺňa rozsah pôsobnosti smernice 78/764/EHS. Maximálna konštrukčná rýchlosť kolesového poľnohospodárskeho alebo lesného traktora je odteraz 40 km/h.

Smernica 1999/57/ES

V záujme zvýšenia bezpečnosti táto smernica podrobne upresňuje, ako má byť namontované sedadlo vodiča, aby sa zabránilo zlej ergonómii.

Smernica 78/764/EHS sa zrušuje nariadením (EÚ) č. 167/2013 s účinnosťou od 1. januára 2016.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 78/764/EHS

28.7.1978

29.1.1980

Ú. v. EÚ L 255, 18.9.1978

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 82/890/EHS

21.12.1982

21.6.1984

Ú. v. EÚ L 378, 31.12.1982

Smernica 83/190/EHS

8.4.1983

30.9.1983

Ú. v. EÚ L 109, 26.4.1983

Smernica 87/354/ES

29.6.1987

31.12.1987

Ú. v. EÚ L 192, 11.7.1987

Smernica 97/54/ES

30.10.1997

22.9.1998

Ú. v. EÚ L 277, 10.10.1997

Smernica 1999/57/ES

5.7.1999

30.6.2000

Ú. v. EÚ L 148, 15.6.1999

Akt o pristúpení

1.5.2004

1.5.2004

Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003

Smernica 2006/96/ES

1.1.2007

1.1.2007

Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006

Smernica 2013/15/EÚ

1.7.2013

1.7.2013

Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013

Posledná aktualizácia: 02.07.2014

Top