Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Vozidlá po dobe životnosti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Vozidlá po dobe životnosti

Motorové vozidlá, ktorých doba použiteľnosti sa skončila a nie sú viac vhodné na používanie, tvoria milióny ton odpadu. S cieľom minimalizovať vplyv na životné prostredie, zabezpečiť lepšie opätovné použitie materiálov a zlepšiť šetrenie energie sa v právnych predpisoch Európskej únie (EÚ) stanovuje, ako sa majú navrhovať nové vozidlá a ako sa má odpad z nich zbierať a spracovať.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES z 18. septembra 2000 o vozidlách po dobe životnosti

SÚHRN

Motorové vozidlá, ktorých doba použiteľnosti sa skončila a nie sú viac vhodné na používanie, tvoria milióny ton odpadu. S cieľom minimalizovať vplyv na životné prostredie, zabezpečiť lepšie opätovné použitie materiálov a zlepšiť šetrenie energie sa v právnych predpisoch Európskej únie (EÚ) stanovuje, ako sa majú navrhovať nové vozidlá a ako sa má odpad z nich zbierať a spracovať.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Vymedzujú sa v nej opatrenia na prevenciu a omedzenie odpadu z vozidiel po dobe životnosti a ich komponentov s cieľom zabezpečiť, ak je to možné, aby boli opätovne využité, recyklované alebo spätne získané.

HLAVNÉ BODY

 • Výrobcovia vozidiel a vybavenia musia pri navrhovaní a výrobe výrobkov prihliadať na demontáž, opätovné použitie a spätné získavanie vozidiel. Musia zabezpečiť, aby boli nové vozidlá:
  • opätovne použiteľné a/alebo zrecyklovateľné na najmenej 85 % podľa hmotnosti vozidla;
  • opätovne použiteľné a/alebo spätne získateľné na najmenej 95 % podľa hmotnosti vozidla.
 • Nesmú sa v nich používať nebezpečné látky, ako je olovo, ortuť, kadmium a hexavalentný chróm.
 • Výrobcovia, dovozcovia a distribútori musia zabezpečiť systémy na zber vozidiel po dobe životnosti, a pokiaľ je to technicky možné, na zber použitých dielov z opravených osobných automobilov.
 • Vlastníkom vozidiel po dobe životnosti, ktoré budú dopravené na spracovanie odpadu, bude vydané osvedčenie o zničení. Toto osvedčenie je nevyhnutné na zrušenie registrácie vozidla.
 • Výrobcovia hradia všetky náklady alebo podstatnú časť nákladov na dopravu do zariadenia na spracovanie odpadov. Vlastník vozidla nemá žiadne výdavky okrem zriedkavých prípadov, keď chýba motor alebo vozidlo po dobe životnosti je plné odpadu.
 • Zariadenia na spracovanie odpadov musia požiadať o povolenie alebo sa musia zaregistrovať na príslušných úradoch.
 • Vozidlá po dobe životnosti sa pred akýmkoľvek ďalším spracovaním rozdelia. Nebezpečné materiály a komponenty sa demontujú a oddelia. Venuje sa pozornosť opätovnému využitiu, spätnému získaniu alebo recyklácii odpadu.
 • V oblasti opätovného využitia a spätného získavania vozidiel po dobe životnosti existujú jednoznačne kvantifikované ciele v rámci ročného podávania správ Európskej komisii. Tieto ciele sú čoraz náročnejšie.
 • Krajiny EÚ podávajú Európskej komisii správu o vykonávaní smernice každé tri roky.
 • Právny predpis sa vzťahuje na osobné vozidlá a malé dodávky, no nevzťahuje sa na veľké dodávky, veterány ani na špeciálne vozidlá.

Na opätovné použitie, recykláciu a spätné získavanie dielov a materiálov z vozidiel sa vzťahuje samostatný právny predpis.

KONTEXT

Vozidlá po dobe životnosti vytvárajú v EÚ každoročne osem až deväť miliónov ton odpadu.

Ďalšie informácie nájdete na stránke o vozidlách po dobe životnosti na webovej lokalite Európskej komisie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2000/53/ES

21. októbra 2000

21. apríla 2002

Ú. v. ES L 269, 21.10.2000, s. 34 - 43

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2008/33/ES

21. marca 2008

-

Ú. v. EÚ L 81, 20.3.2008, s. 62 - 64

Smernica 2008/112/ES

12. januára 2009

-

Ú. v. EÚ L 345, 23.12.2008, s. 68 - 74

Následné zmeny a opravy príloh k smernici 2000/53/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/64/ES z 26. októbra 2005 o typovom schválení motorových vozidiel vzhľadom na ich opätovnú využiteľnosť, recyklovateľnosť a zužitkovateľnosť, ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 70/156/EHS (Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2005, s. 10 - 27)

Rozhodnutie Komisie 2005/293/ES z 1. apríla 2005 ustanovujúce podrobné pravidlá monitorovania cieľov opätovného využitia/spätného získavania a opätovného využitia/recyklácie, stanovených v smernici Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. EÚ L 94, 13.4.2005, s. 30 - 33)

Rozhodnutie Komisie 2001/753/ES zo 17. októbra 2001 o dotazníku potrebnom na vyhotovenie správy členských štátov o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. EÚ L 282, 26.10.2001, s. 77 - 80)

Rozhodnutie Komisie 2003/138/ES z 27. februára 2003, ktorým sa ustanovujú normy kódovania súčiastok a materiálov pre vozidlá podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. EÚ L 53, 28.2.2003, s. 58 - 59)

Rozhodnutie Komisie 2002/151/ES z 19. februára 2002 o minimálnych požiadavkách pre osvedčenie o zničení vydané v súlade s článkom 5 ods. 3 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlách po dobe životnosti (Ú. v. ES L 50, 21.2.2002, s. 94 - 95)

Posledná aktualizácia 17.09.2015

Top