Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorové vozidlá s prívesmi: požiarne vlastnosti materiálov vo vnútornom vybavení autobusov a diaľkových autobusov (platné do roku 2014)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Motorové vozidlá s prívesmi: požiarne vlastnosti materiálov vo vnútornom vybavení autobusov a diaľkových autobusov (platné do roku 2014)

Cieľom tejto smernice je harmonizácia vnútroštátnych právnych predpisov o požiarnych vlastnostiach materiálov vo vnútornom vybavení autobusov a diaľkových autobusov.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 95/28/ES z 24. októbra 1995 o horľavosti materiálov používaných v konštrukcii interiéru určitých kategórií motorových vozidiel

SÚHRN

Touto smernicou sa čiastočne vykonáva postup ES typového schválenia ustanovený v smernici Rady 70/156/EHS o aproximácii právnych predpisov členských štátov o typovom schválení motorových vozidiel a ich prípojných vozidiel. Ustanovenia smernice 70/156/EHS týkajúce sa systémov, komponentov a technických jednotiek vo vozidlách sa preto vzťahujú na účely smernice 95/28/ES.

V tejto smernici sa upravujú požiarne vlastnosti (horľavosť, miera spaľovania a tavné vlastnosti) materiálov vo vnútornom vybavení autobusov kategórie M3 a diaľkových autobusov, ktoré prevážajú viac ako dvadsaťdva cestujúcich.

Rozsah tejto smernice sa nevzťahuje na autobusy a diaľkové autobusy na prevoz stojacich cestujúcich alebo na mestské používanie.

Členské štáty nesmú odmietnuť alebo zakázať ES typové schválenie, vnútroštátne typové schválenie, predaj, registráciu, uvedenie na cestu alebo používanie vozidla/komponentu, ktoré spĺňa požiadavky tejto smernice.

Táto smernica sa ruší nariadením (ES) č. 661/2009 od 1. novembra 2014.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 95/28/ES

13.12.1995

24.10.1999

Ú. v. EÚ L 281, 23.11.1995

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Akt o pristúpení

1.5.2004

1.5.2004

Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003

Smernica 2006/96/ES

1.1.2007

1.1.2007

Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006

Smernica 2013/15/EÚ

1.7.2013

1.7.2013

Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013

Posledná aktualizácia: 02.07.2014

Top