Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zneškodňovanie použitých batérií a akumulátorov

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zneškodňovanie použitých batérií a akumulátorov

Týmto právnym predpisom sa zakazuje uvádzať na trh určité batérie a akumulátory, ktoré obsahujú ortuť alebo kadmium, a ustanovujú sa pravidlá zberu, recyklácie, spracovania a zneškodňovania batérií a akumulátorov.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ESbatériách a akumulátoroch a použitých batériách a akumulátoroch, ktorou sa zrušuje smernica 91/157/EHS [Pozri pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)].

SÚHRN

Touto smernicou sa zakazuje uvádzať na trh určité batérie a akumulátory, ktorých obsah ortuti alebo kadmia prekračuje stanovenú hodnotu. Okrem toho sa ním podporuje vysoká úroveň zberu a recyklácie použitých batérií a akumulátorov a zlepšenie úrovne ochrany životného prostredia všetkými subjektmi, ktoré sa zapájajú do životného cyklu batérií a akumulátorov vrátane ich spracovania a recyklácie.

Cieľom je znížiť množstvo nebezpečných látok - najmä ortuti, kadmia a olova, ktoré sa vyhadzujú do životného prostredia. Malo by sa to dosiahnuť menším používaním týchto látok v batériách a akumulátoroch a spracovávaním a opätovným používaním množstiev, ktoré sa použijú.

Táto smernica sa vzťahuje na všetky typy batérií a akumulátorov, okrem tých, ktoré sú použité v zariadeniach na ochranu bezpečnosti členských štátov alebo na vojenské účely, alebo v zariadeniach určených na vyslanie do vesmíru. Uplatňuje sa teda na širší rozsah produktov, ako smernica 91/157/EHS, ktorá sa vzťahovala len na batérie s obsahom ortuti, olova alebo kadmia, a do rozsahu ktorej nepatrili tzv. gombíkové články.

Pokiaľ ide o prítomnosť olova, touto smernicou sa zakazujú batérie a akumulátory, ktoré sú alebo nie sú súčasťou prístrojov, ktoré obsahujú viac ako 0,0005 hmotnostných percent ortuti. Gombíkové články s maximálne 2 hmotnostnými percentami ortuti sú z tohto zákazu vyňaté do októbra 2015 (v prípade gombíkových článkov v prístrojoch pre nepočujúcich však túto výnimku aj naďalej preskúmava Komisia).

Pokiaľ ide o kadmium, sú zakázané prenosné batérie a akumulátory vrátane tých, ktoré sú začlenené do prístrojov, s obsahom kadmia viac ako 0,002 hmotnostných percent (okrem prenosných batérií a akumulátorov, ktoré sa používajú v núdzových a poplašných systémoch alebo zdravotníckych prístrojoch). Výnimku z tohto zákazu tvoria prenosné batérie a akumulátory bezšnúrových elektrických nástrojov do 31. decembra 2016, čo odvetviu recyklácie a spotrebiteľom v celom hodnotovom reťazci umožní väčšmi sa preorientovať na príslušné zameniteľné technológie.

S cieľom zabezpečiť, aby sa recykloval vysoký podiel použitých batérií a akumulátorov, členské štáty musia prijať všetky nevyhnutné opatrenia (vrátane ekonomických nástrojov) na presadzovanie a maximalizovanie separovaného zberu odpadu a na predchádzanie tomu, aby sa batérie a akumulátory zneškodňovali ako zmesový komunálny odpad. Musia prijať opatrenia, ktorými sa konečným užívateľom umožní odovzdať použité batérie a akumulátory na dostupnom zbernom mieste v ich blízkosti a zabezpečí ich bezplatný spätný zber výrobcami. Zberné limity aspoň 25 % sa musia dosiahnuť do 26. septembra 2012 a 45 % do 26. septembra 2016.

Podľa smernice 2013/56/EÚ musí byť možné vybrať batérie a akumulátory okamžite a bezpečne. Zariadenia so zabudovanou batériou a akumulátorom sa musia dodávať spolu s pokynmi o tom, ako sa dajú bezpečne odstrániť, a to buď konečným užívateľom, alebo nezávislým kvalifikovaným odborníkom.

Členské štáty musia takisto zabezpečiť, aby sa zozbierané batérie a akumulátory spracovali a recyklovali s použitím najlepších dostupných techník. Spätné získavanie energie sa nepovažuje za recyklačný proces.

Spracovanie musí zahŕňať aspoň odstránenie všetkých kvapalín a kyselín. Batérie a akumulátory sa musia spracovávať a skladovať (hoci len dočasne) na miestach s nepriepustným povrchom a vhodným pokrytím odolným voči poveternostným vplyvom alebo vo vhodných kontajneroch. Smernicou sa takisto zavádzajú povinnosti v súvislosti s efektivitou recyklačných procesov, ktorým batérie podliehajú, v závislosti od ich chemického zloženia.

Členské štáty môžu zneškodňovať batérie a akumulátory, ktoré obsahujú kadmium, ortuť alebo olovo, na skládkach alebo v podzemných skladovacích priestoroch, ak neexistuje žiadny fungujúci konečný trh pre recyklované produkty, alebo ak sa pri podrobnom posúdení environmentálneho, ekonomického a sociálneho vplyvu dospeje k záveru, že recyklácia nie je tým najlepším riešením.V opačnom prípade sa zakazuje zneškodňovať odpad z priemyselných a automobilových batérií a akumulátorov na skládkach alebo ho spaľovať. Len zvyšky zo spracovania a recyklácie je možné zneškodňovať týmito spôsobmi.

Spracovanie a recyklácia sa môžu uskutočňovať mimo príslušného členského štátu alebo dokonca mimo Spoločenstva, za predpokladu, že sa dodržiavajú právne predpisy EÚ v oblasti prepravy odpadu.

Výrobcovia musia znášať náklady na zber, spracovanie a recykláciu priemyselných, automobilových a prenosných batérií a akumulátorov, ako aj náklady na kampane s cieľom informovať verejnosť o týchto opatreniach. Malí výrobcovia môžu byť z tejto povinnosti vyňatí, ak sa tým nebude brániť náležitému fungovaniu systémov zberu a recyklácie. Každý výrobca batérií a akumulátorov musí byť registrovaný.

Koneční užívatelia musia dostávať informácie o viacerých témach a prostredníctvom rozličných kanálov:

  • o možných účinkoch látok používaných v batériách a akumulátoroch na životné prostredie a zdravie ľudí, a o im dostupných systémoch zberu a recyklácie, a to prostredníctvom kampaní alebo priamo cez distribútorov;
  • o kapacite akumulátorov alebo prenosných batérií alebo o prítomnosti chemických látok nad určitou hodnotou, pričom informácie sa budú poskytovať viditeľným, čitateľným a neodstrániteľným označením na batériách, akumulátoroch a sadách batérií;
  • o potrebe zabezpečiť separovaný zber batérií a akumulátorov, pričom sa použije symbol preškrtnutej smetnej nádoby.

Členské štáty musia Komisii podať správu o vykonávaní smernice a opatrení, ktoré prijímajú na podporu vývojových trendov, ktoré sa týkajú najmä vplyvu batérií a akumulátorov na životné prostredie (vrátane nových recyklačných a spracovateľských techník). Niektoré hľadiská tejto smernice boli preskúmané v roku 2013 (pozri smernicu 2013/56/EÚ.)

Kontext

Touto smernicou sa zrušuje a nahrádza smernica 91/157/EHS.

Na trh Spoločenstva sa každoročne dostane niekoľko stotisíc ton priemyselných a prenosných batérií a akumulátorov. Používa sa široký rozsah kovov, od ortuti, olova a kadmia po nikel, meď, zinok, mangán a lítium.

Likvidáciou odpadu z týchto výrobkov sa znečisťuje atmosféra (v prípade spaľovania) a kontaminuje sa pôdny porast a voda (v prípade skládok alebo zakopania). Prostredníctvom vhodných pravidiel bude možné znížiť znečisťovanie životného prostredia z tohto odpadu. Okrem toho je recykláciou odpadu možné zhodnotiť tisícky ton kovov vrátane vzácnych kovov, ako je nikel, kobalt a striebro.

Ďalšie informácie o tejto problematike sú dostupné na webovej lokalite Európskej komisie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2006/66/ES

26. septembra 2006

26. septembra 2008

Ú. v. EÚ L 266, 26.9.2006

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2008/12/ES

20. marca 2008

-

Ú. v. EÚ L 76, 19.3.2008

Smernica 2008/103/ES

5. decembra 2008

5. januára 2009

Ú. v. EÚ L 327, 5.12.2008

Smernica 2013/56/EÚ

30. decembra 2013

1. júla 2015

Ú. v. EÚ L 329, 10.12.2013

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Komisie 2008/763/ES z 29. septembra 2008, ktorým sa podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES určuje spoločná metodika na výpočet ročného predaja prenosných batérií a akumulátorov konečným užívateľom (Ú. v. EÚ L 262, 1.10.2008).

Posledná aktualizácia: 19.05.2014

Top