Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zneškodňovanie polychlórovaných bifenylov (PCB) a polychlórovaných terfenylov (PCT)

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zneškodňovanie polychlórovaných bifenylov (PCB) a polychlórovaných terfenylov (PCT)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 96/59/ES – zneškodňovanie polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT)

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Harmonizuje sa ňou právo v oblasti zneškodňovania polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT)* a dekontaminácie alebo zneškodňovania zariadení, ktoré ich obsahujú.

HLAVNÉ BODY

 • Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby:
  • sa čo najrýchlejšie zneškodnili použité PCB a PCT a zariadenia, ktoré ich obsahujú;
  • sa zostavili súpisy zariadení obsahujúcich viac ako päť litrov PCB a PCT, a aby sa ich sumáre zaslali Európskej komisii do troch rokov od prijatia tohto právneho predpisu;
  • spoločnosti zneškodňujúce PCB a PCT mali licenciu a aby viedli záznamy o množstve, pôvode a charaktere použitých PCB a PCT, ktoré im boli dovezené na zneškodnenie;
  • boli zavedené bezpečnostné opatrenia s cieľom zamedziť akémukoľvek riziku požiaru v súvislosti s PCB a PCT alebo zariadeniami, ktoré ich obsahujú;
  • sa PCB a PCT nespaľovali na lodiach;
  • sa do transformátorov nedopĺňali PCB a PCT;
  • sa dekontaminovali transformátory obsahujúce viac ako 0,05 hmotnostných % PCB alebo PCT podľa podmienok stanovených v právnych predpisoch;
  • sa dekontaminovali zariadenia obsahujúce viac ako päť litrov PCB a PCT a/alebo aby sa zlikvidovali do konca roka 2010 okrem transformátorov obsahujúcich 0,05 % až 0,005 % hmotnostných % PCB alebo PCT, ktoré sa môžu zneškodniť po skončení ich životnosti.
 • Súpisy obsahujú:
  • meno a adresu držiteľa zariadenia;
  • umiestnenie a popis zariadenia;
  • množstvo PCB alebo PCT, ktoré sa v zariadení nachádza;
  • dátumy a spôsob naloženia so zariadením alebo jeho premiestnenie, ktoré už bolo vykonané alebo sa ešte len má vykonať;
  • dátum vyhlásenia.
 • Komisia:
  • stanovuje referenčné metódy merania obsahu PCB a PCT v kontaminovaných materiáloch;
  • stanovuje technické normy pre ostatné metódy zneškodnenia PCB a PCT;
  • sprístupňuje zoznam mien výrobcov elektrických zariadení, ako sú kondenzátory, odpory a indukčné cievky obsahujúce PCB a PCT;
  • v prípade potreby určuje menej nebezpečné náhrady za PCB a PCT.
 • Nariadením (ES) č. 850/2004 o perzistentných organických látkach (POP) sa zabezpečuje právny rámec POP. Uplatňuje sa aj na PCB, ktoré boli klasifikované ako POP.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 16. septembra 1996. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 16. marca 1998.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Polychlórované bifenyly (PCB) a polychlórované terfenyly (PCT): skupina chemických zlúčenín vytvorených človekom, ktorých používanie bolo v minulosti veľmi rozšírené hlavne v elektrických zariadeniach. Na konci 70. rokov 20. storočia boli v mnohých krajinách zakázané pre obavy súvisiace so životným prostredím.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 96/59/ES zo 16. septembra 1996 o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) (Ú. v. ES L 243, 24.9.1996, s. 31 – 35)

Následné zmeny smernice 96/59/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie Komisie 2001/68/ES zo 16. januára 2001, ktorým sa ustanovujú dve referenčné metódy pre meranie PCB podľa článku 10 písm. a) smernice Rady 96/59/ES o zneškodnení polychlórovaných bifenylov a polychlórovaných terfenylov (PCB/PCT) [oznámené pod číslom dokumentu K(2001)107] (Ú. v. ES L 23, 25.1.2001, s. 31)

Nariadenie (ES) č. 850/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 29. apríla 2004 o perzistentných organických znečisťujúcich látkach, ktorým sa mení a dopĺňa smernica 79/117/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 7 – 49)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 13.02.2017

Top