Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Požiarna bezpečnosť v existujúcich hoteloch

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Požiarna bezpečnosť v existujúcich hoteloch

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Odporúčanie Rady 86/666/EHS o požiarnej bezpečnosti v existujúcich hoteloch

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ODPORÚČANIA?

 • Cieľom je stanoviť minimálnu úroveň požiarnej bezpečnosti pre všetky hotely v krajinách EÚ.
 • Krajinám EÚ sa odporúča prijať rad opatrení, ktorými sa zaistí, že hotely budú tieto normy spĺňať.

HLAVNÉ BODY

Bezpečnostné opatrenia

Krajinám EÚ sa odporúča zavedenie požiarnych bezpečnostných opatrení na splnenie štyroch cieľov:

 • minimalizovať riziko vypuknutia požiaru;
 • zabrániť šíreniu ohňa a dymu;
 • zaistiť bezpečnú evakuáciu celého osadenstva;
 • umožniť pohotovostným službám vykonať zásah.

Zásady

Krajiny EÚ sa vyzývajú k prijatiu opatrení s cieľom zaistiť, aby hotely podliehali pravidlám založeným na niekoľkých zásadách. Patria k nim:

 • bezpečné únikové cesty by mali byť dostupné, bez prekážok a jasne označené;
 • budovy by mali byť v prípade požiaru konštrukčne stabilné – aspoň po takú dobu, ktorá je potrebná na to, aby sa celému osadenstvu umožnila bezpečná evakuácia;
 • obmedzuje sa prítomnosť alebo použitie vysoko-horľavých materiálov v stenách, strope a podlahovej krytine, ako aj interiérová dekorácia;
 • mali by byť nainštalované výstražné systémy, ktoré sú plne funkčné;
 • personál by mal dostať vhodné pokyny a školenie.

Technické usmernenia

Príloha k odporúčaniu obsahuje technické usmernenia. Tieto usmernenia sa týkajú najmä:

 • umiestnenia a značenia únikových ciest;
 • konštrukcie budovy;
 • poťahov a dekorácie;
 • elektrických, vykurovacích a vetracích systémov;
 • hasičského, poplašného a výstražného vybavenia a
 • bezpečnostných pokynov.

Inšpekcie

V hoteloch by sa mala pravidelne vykonávať inšpekcia.

Správa

V roku 2001 vydala Európska komisia podľa plánu v odporúčaní správu o opatreniach, ktoré museli krajiny EÚ zaviesť na účely jeho uplatnenia. V správe sa uvádza, že vplyv v jednotlivých krajinách EÚ závisí od úrovne už zavedenej ochrany a od spôsobu transponovania vnútroštátnych právnych predpisov. Vnútroštátne právne predpisy v niektorých krajinách už obsahovali technické usmernenia alebo minimálne požiadavky, alebo dokonca presiahli rámec odporúčania; v iných krajinách sa však odporúčanie vykonalo len čiastočne a uplatnilo sa len na stavbu nových hotelov alebo prácu v existujúcich zariadeniach.

Nadväznosť

Komisia v súvisiacej záležitosti pripravila v roku 2013 správu o existujúcich pravidlách týkajúcich sa bezpečnosti určitých služieb pre spotrebiteľov na vnútroštátnej úrovni v EÚ a v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku. V správe sa okrem iného analyzovali vnútroštátne pravidlá týkajúce sa bezpečnosti turistických ubytovacích služieb.

Komisia v roku 2014 vykonala verejnú konzultáciu o bezpečnosti turistických ubytovacích služieb. Komisia po spracovaní spätnej väzby skonštatovala, že medzi existujúcimi pravidlami v krajinách EÚ neexistovalo žiadne spojenie a zistila sa chýbajúca regulácia na úrovni EÚ v dôsledku subsidiarity a rizík pre spotrebiteľov.

ODKEDY SA ODPORÚČANIE UPLATŇUJE?

Odporúčanie sa uplatňuje od 22. decembra 1986.

AKT

Odporúčanie Rady 86/666/EHS z 22. decembra 1986 o požiarnej bezpečnosti v existujúcich hoteloch (Ú. v. ES L 384, 31.12.1986, s. 60 – 68)

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie o uplatňovaní odporúčania Rady z 22. decembra 1986 o požiarnej bezpečnosti v existujúcich hoteloch (86/666/EHS) [COM(2001) 348 final z 27.6.2001]

Posledná aktualizácia 27.06.2016

Top