Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Geneticky modifikované organizmy – sledovateľnosť a označovanie

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Geneticky modifikované organizmy – sledovateľnosť a označovanie

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1830/2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov (GMO) a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z GMO

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Nariadením sa zavádzajú pravidlá s cieľom zaistiť, aby výrobky obsahujúce GMO* a potraviny a krmivo z nich pochádzajúce bolo možné sledovať na všetkých stupňoch výrobného a distribučného reťazca.

Pravidlá zahŕňajú označovanie, monitorovanie environmentálnych a zdravotných rizík a, ak je to potrebné, schopnosť stiahnuť výrobky z trhu.

HLAVNÉ BODY

Sledovateľnosť

Sledovateľnosť (schopnosť sledovať GMO a výrobky, ktoré sú vyrobené z GMO na všetkých stupňoch výrobného a distribučného reťazca) je kľúčová pri poskytovaní informácií a záruk o potravinách/krmivách pochádzajúcich z GMO spotrebiteľom a odvetviu obchodu s potravinami. Umožňuje im prijímať informované rozhodnutia na základe správneho označenia.

Existujú tri hlavné požiadavky pre predajcov:

  • písomne informovať obchodných kupujúcich o tom, že výrobok obsahuje GMO (alebo poskytnúť „prehlásenie o použití“ v prípade výrobkov určených na použitie ako potraviny alebo krmivo);
  • oznamovať jedinečné identifikačné znaky pridelené každej GMO v zmysle nariadenia;
  • (v prípade potravín a krmiva) určiť každú zložku vyrobenú z GMO, ak existuje zoznam zložiek.

Tieto informácie by sa mali predkladať na každom stupni vo výrobnom a distribučnom reťazci a uchovávať päť rokov.

Označovanie

Konečné spotrebiteľské balenie alebo predbalené výrobky obsahujúce GMO by sa mali označiť nasledovne: „Tento výrobok obsahuje geneticky modifikované organizmy (alebo názvy organizmov)“.

Inšpekcie a kontroly

Krajiny EÚ musia vykonávať inšpekcie, kontrolovanie a testovanie vzoriek, aby sa zaistilo dodržiavanie pravidiel o označovaní GMO.

Každá krajina musí tiež zaviesť účinné sankcie za porušenia. Výrobky možno z trhu stiahnuť v prípade, ak majú nepredvídané nepriaznivé účinky na zdravie alebo životné prostredie.

Vnútroštátnym orgánom poskytuje technické usmernenie Európska komisia. Komisia vedie centrálny register referenčných materiálov pre GMO, ktorý sa používa na zisťovanie GMO povolených v EÚ, ako aj informácie o nepovolených GMO.

Výnimky

  • Výrobok môže obsahovať stopové množstvá GMO (nižšie ako 0,9 %), ak je to technologicky nevyhnutné.
  • Toto nariadenie sa nevzťahuje na lieky.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 7. novembra 2003.

KONTEXT

Ďalšie informácie sú uvedené na webovej stránke Sledovateľnosť a označovanie – pravidlá EÚ.

HLAVNÝ POJEM

* Geneticky modifikované organizmy – rastliny alebo zvieratá vyšľachtené tak, aby poskytovali vyššie výnosy alebo boli odolnejšie voči chorobe prostredníctvom modifikácie ich bunkovej a genetickej stavby.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24 – 28)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1830/2003 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/18/ES z 12. marca 2001 o zámernom uvoľnení geneticky modifikovaných organizmov do životného prostredia a o zrušení smernice Rady 90/220/EHS (Ú. v. ES L 106, 17.4.2001, s. 1 – 39). Pozri konsolidované znenie.

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Preskúmanie procesu rozhodovania o geneticky modifikovaných organizmoch (GMO) [COM(2015) 176 final z 22. apríla 2015]

Posledná aktualizácia 18.04.2016

Top