Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Konzervované mlieko

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Konzervované mlieko

Čiastočne alebo úplne dehydrované konzervované mlieko určené na ľudskú spotrebu musí spĺňať osobitné ustanovenia vymedzené v smernici 2001/114/ES. Tieto ustanovenia dopĺňajú všeobecné pravidlá o označovaní potravín, ktoré sú vymedzené v európskych právnych predpisoch.

AKT

Smernica Rady 2001/114/ES z 20. decembra 2001 o určitom čiastočne alebo úplne dehydrovanom konzervovanom mlieku na ľudskú spotrebu (Pozri pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)).

SÚHRN

Konzervované mlieko sa vymedzuje na základe jeho zloženia a prípravných postupov, ktorým sa podrobuje, s cieľom presadzovať správne a nezavádzajúce obchodné používanie jeho označení.

Konzervované mlieko

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto smernica:

  • čiastočne dehydrované mlieko (sladené alebo nesladené);
  • úplne dehydrované mlieko (s rôznymi hmotnostnými percentami tukov).

V smernici sa ďalej vymedzujú osobitné označenia, ktoré sa používajú v určitých krajinách a určitých jazykoch (pozri prílohu II tejto smernice).

Označovanie

Pri obchodovaní s výrobkami, ktoré sa riadia touto smernicou, sa musí dodržiavať súlad so smernicou o označovaní a prezentácii potravín. Na označení konzervovaného mlieka sa musia uvádzať tieto údaje:

  • hmotnostné percentá tuku (okrem kondenzovaného mlieka, sladeného kondenzovaného čiastočne odtučneného mlieka a sušeného odtučneného mlieka);
  • množstvo beztukovej sušiny v hmotnostných percentách (pre rôzne druhy čiastočne dehydrovaného mlieka);
  • spôsob riedenia alebo obnovenia (v prípade dehydrovaného mlieka);
  • informácia, podľa ktorej výrobok nie je určený ako potravina pre dojčatá do 12 mesiacov (v prípade dehydrovaného mlieka).

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2001/114/ES

17.1.2002

17.7.2003

Ú. v. EÚ L 15, 17.1.2002

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2007/61/ES

7.10.2007

31.8.2008

Ú. v. EÚ L 258, 4.10.2007

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1021/2013 z 9. októbra 2013 , ktorým sa menia smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/4/ES a 2000/36/ES a smernice Rady 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES, pokiaľ ide o právomoci, ktoré sa majú udeliť Komisii Text s významom pre EHP (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013).

Týmto nariadením sa zosúlaďujú existujúce vykonávacie právomoci Komisie ustanovené v piatich tzv. raňajkových smerniciach so Zmluvou o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä s článkom 290, ktorý Komisii umožňuje prijímať delegované akty.

Posledná aktualizácia: 29.04.2014

Top