Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Ovocné džemy a sladené gaštanové pyré

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Ovocné džemy a sladené gaštanové pyré

Zloženie a označovanie ovocných džemov a sladeného gaštanového pyré podliehajú osobitným pravidlám, pokiaľ ide o obsah ovocia a cukru, zvyškový obsah oxidu siričitého a ďalšie dovolené prídavné látky.

AKT

Smernica Rady 2001/113/ES z 20. decembra 2001 vzťahujúca sa na ovocné džemy, rôsoly a marmelády a sladené gaštanové pyré určené na ľudskú spotrebu (Pozri pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)).

SÚHRN

Medzi výrobky, na ktoré sa vzťahuje táto smernica patria džem, extra džem, rôsol, extra rôsol, marmeláda, rôsolová marmeláda a sladené gaštanové pyré.

Táto smernica sa neuplatňuje na výrobky určené na výrobu jemných pekárskych výrobkov, cukrárskych výrobkov ani trvanlivého pečiva.

Dotknuté výrobky sa určujú na základe ich zloženia s cieľom zabezpečiť, aby sa názvy výrobkov správne používali pri obchodovaní, a aby sa nepoužívali zavádzajúcim spôsobom.

Názov výrobku je doplnený uvedením druhu alebo druhov použitého ovocia v zostupnom poradí podľa hmotnosti. V prípade výrobkov vyrobených z troch alebo viacerých druhov ovocia sa však uvedenie použitých druhov ovocia môže nahradiť slovami miešané ovocie alebo podobnou formuláciou, alebo počtom druhov použitého ovocia.

Označenie džemov, rôsolov, marmelád a sladeného gaštanového pyré musí okrem toho obsahovať tieto údaje:

  • obsah ovocia na 100 gramov výrobku;
  • celkový obsah cukru, ak na označení nie je uvedené výživové tvrdenie pre cukry podľa smernice 90/496/EHS;
  • zvyškový obsah oxidu siričitého, ak je vyšší ako 10 mg/kg.

V prílohe II k smernici sa stanovuje zoznam dovolených prídavných látok, ako sú med, cukor, ovocná šťava a niektoré alkoholy.

Členské štáty nemôžu brániť obchodovaniu s výrobkami, ktoré spĺňajú ustanovenia tejto smernice.

Kontext

Táto smernica je súčasťou programu na zjednodušenie určitých vertikálnych smerníc o potravinách. Zohľadňuje smernicu o označovaní a reklame potravín.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2001/113/ES

12.1.2002

11.7.2003

Ú. v. EÚ L 10, 12.1.2002

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2004/84/ES

12 .7.2004

-

Ú. v. EÚ L 219, 19.6.2004

Nariadenie (ES) č. 1182/2007

6.11.2007

-

Ú. v. EÚ L 273, 17.10.2007

Následné zmeny a opravy smernice 2001/113/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na informačné účely.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1021/2013, ktorým sa menia smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/4/ES a 2000/36/ES a smernice Rady 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES, pokiaľ ide o právomoci, ktoré sa majú udeliť Komisii (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013).

Týmto nariadením sa zosúlaďujú existujúce vykonávacie právomoci Komisie ustanovené v piatich tzv. raňajkových smerniciach so Zmluvou o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä s článkom 290, ktorý Komisii umožňuje prijímať delegované akty.

Posledná aktualizácia: 30.04.2014

Top