Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Cukry

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Cukry

Európska únia (EÚ) vymedzuje spoločné pravidlá vzťahujúce sa na niektoré cukry určené na ľudskú spotrebu v súlade so všeobecnými právnymi predpismi, ktoré sa uplatňujú na potraviny. Tieto pravidlá sa týkajú zloženia, predajného názvu, označovania a prezentácie potravín.

AKT

Smernica Rady 2001/111/ES z 20. decembra 2001 vzťahujúca sa na niektoré cukry určené na ľudskú spotrebu (Ú. v. EÚ L 10, 12.1.2002).

SÚHRN

Smernicou 2001/111/ES sa zlepšuje označovanie niektorých jedlých cukrov s cieľom poskytovať spotrebiteľom lepšie informácie a predchádzať ich zavádzaniu pri nákupe výrobkov. Uplatňuje sa bez toho, aby boli dotknuté všeobecné ustanovenia týkajúce sa označovania potravín.

Cukry

V smernici 2001/11/ES sa vymedzuje jedenásť druhov cukrov:

 • polobiely cukor;
 • cukor (biely cukor);
 • extra biely cukor;
 • cukrový roztok;
 • invertovaný cukrový roztok;
 • invertovaný cukrový sirup;
 • glukózový sirup;
 • sušený glukózový sirup;
 • monohydrát dextrózy;
 • dextróza alebo anhydrická dextróza;
 • fruktóza.

Každý druh má príslušné vlastnosti zloženia a pravidlá balenia a označovania.

Označovanie

V smernici 2001/111/ES sa stanovujú určité osobitné ustanovenia vzťahujúce sa na balené výrobky s hmotnosťou do 20 g, na cukrové roztoky, invertovaný cukrový sirup s obsahom kryštálov, a takisto aj na niektoré výrobky s obsahom fruktózy vyšším ako 5 %. U balených výrobkov, ktorých hmotnosť je menšia ako 20 g, nie je potrebné uvádzať v označení čistú hmotnosť. V označení roztokov invertovaného cukru a invertovanom cukrovom sirupe sa však uvádza množstvo sušiny a množstvo invertovaného cukru. Označenie invertovaného cukrového sirupu s obsahom kryštálov musí uvádzať kvalifikačné pomenovanie kryštalizovaný. A napokon v prípade glukózových sirupov (vrátane sušených glukózových sirupov), ktoré obsahujú viac ako 5 % fruktózy (v sušine), sa na označení musí uvádzať glukózovo-fruktózový sirup a sušený glukózovo-fruktózový sirup alebo sušený fruktózovo-glukózový sirup podľa toho, či má väčší podiel glukózová zložka alebo fruktózová zložka.

Členské štáty neprijmú vnútroštátne právne predpisy, ktoré táto smernica nestanovuje, pre výrobky definované v prílohe.

Kontext

Táto smernica je súčasťou programu na zjednodušenie určitých vertikálnych smerníc o potravinách s cieľom zohľadniť základné požiadavky, ktoré majú spĺňať výrobky, na ktoré sa tieto smernice vzťahujú, aby sa tieto výrobky mohli voľne pohybovať v rámci vnútorného trhu.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2001/111/ES

12.1.2002

11.7.2003

Ú. v. EÚ L 10, 12.1.2002

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1021/2013, ktorým sa menia smernice Európskeho parlamentu a Rady 1999/4/ES a 2000/36/ES a smernice Rady 2001/111/ES, 2001/113/ES a 2001/114/ES, pokiaľ ide o právomoci, ktoré sa majú udeliť Komisii (Ú. v. EÚ L 287, 29.10.2013).

 • Týmto nariadením sa zosúlaďujú existujúce vykonávacie právomoci Komisie ustanovené v piatich tzv. raňajkových smerniciach so Zmluvou o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), a najmä s článkom 290, ktorý Komisii umožňuje prijímať delegované akty.

Posledná aktualizácia: 29.04.2014

Top