Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Pravidlá EÚ na označovanie medu

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Pravidlá EÚ na označovanie medu

Európska únia (EÚ) vymedzuje osobitné pravidlá o mede, ktorými dopĺňa právne predpisy o potravinách.

AKT

Smernica Rady 2001/110/ES z 20. decembra 2001 o mede

SÚHRN

Európska únia (EÚ) vymedzuje osobitné pravidlá o mede, ktorými dopĺňa právne predpisy o potravinách.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Okrem pravidiel o zložení a vymedzení medu sa v smernici upresňujú typy produktov z medu, ktoré sa môžu predávať pod danými názvami, a pravidlá označovania, uvádzania a informovania o pôvode.

HLAVNÉ BODY

Smernicou sa dopĺňajú všeobecné pravidlá EÚ o označovaní potravín, ktoré sú ustanovené v nariadení (EÚ) č. 1169/2011. Základné informácie pre spotrebiteľov sa musia uviesť na etiketách, pričom sa na nich musí uviesť najmä krajina pôvodu medu a názvy produktu, ako sa ustanovuje v prílohe I.

Vymedzenie

Med je prírodná sladká látka produkovaná včelami (Apis mellifera) z nektáru rastlín, zo sekrétov živých častí rastlín alebo z výlučkov hmyzu cucajúceho rastliny na živých častiach rastlín. Včely ho zberajú, pretvárajú a obohacujú vlastnými špecifickými látkami, ukladajú, zahusťujú, uskladňujú a ponechávajú v plástoch, aby dozrel a vyzrel.

Zloženie

Keď sa uvádza na trh ako med alebo sa použije v produkte určenom na ľudskú spotrebu, med musí spĺňať požiadavky na zloženie ustanovené v prílohe II k smernici.

V smernici 2014/63/EÚ sa objasňuje, že peľ je špecifický prírodný stavebný prvok medu a nie jeho zložka.

Etikety

V smernici 2014/63/EÚ sa takisto objasňujú požiadavky na označovanie v prípade, že med má pôvod vo viac ako jednej krajine EÚ alebo krajine mimo EÚ. V takýchto prípadoch sa môže ukazovateľ krajiny pôvodu nahradiť jedným z týchto označení:

  • „zmes medov z EÚ“;
  • „zmes medov mimo EÚ“;
  • „zmes medov z EÚ a mimo EÚ“.

V niektorých prípadoch sa môžu tieto názvy nahradiť jedným názvom produktu „med“ (s výnimkou „filtrovaného medu“*, „plástikového medu“*, „kusového medu alebo rezaných plástov v mede*“ alebo „pekárskeho medu“*).

Toto označenie sa môže doplniť informáciami o regionálnom, územnom alebo topografickom pôvode alebo o kvetovom alebo rastlinnom pôvode alebo o špecifických kvalitatívnych kritériách (s výnimkou „filtrovaného medu“ a „pekárskeho medu“).

V smernici 2014/63/EÚ sa Európskej komisii povoľuje prijať ďalšie právne predpisy (delegované akty), v ktorých sa ustanovujú dva parametre pre kritérium „hlavne“, pokiaľ ide o kvetový alebo rastlinný pôvod medu a minimálny obsah peľu vo filtrovanom mede po odstránení cudzích anorganických alebo organických látok.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica 2001/110/ES sa uplatňuje od 1. februára 2002. Smernica 2014/63/ES sa uplatňuje od 23. júna 2014. Med na predaj alebo s označením pred 24. júnom 2015 sa môže uvádzať na trh až do vypredania zásob.

HLAVNÉ POJMY

* Filtrovaný med - med získavaný odstraňovaním cudzích anorganických alebo organických látok takým spôsobom, aby sa do značnej miery odstránil peľ.

* Plástikový med - med ukladaný včelami do buniek plástov alebo do tenkých plástových základov vytvorených výhradne zo včelieho vosku a predávaný v zaviečkovaných celých plástoch alebo v častiach takýchto plástov.

* Kusový med alebo rezané plásty v mede - med, ktorý obsahuje jeden alebo viacero kusov plástikového medu.

* Pekársky med - slová „určený len na pečenie“ musia byť uvedené na etikete v bezprostrednej blízkosti názvu produktu.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2001/110/ES

1. februára 2002

31. júla 2003

Ú. v. ES L 10, 12.1.2002, s. 47 - 52

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2014/63/EÚ

23. júna 2014

24. júna 2015

Ú. v. EÚ L 164, 3.6.2014, s. 1 - 5

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1169/2011 z 25. októbra 2011 o poskytovaní informácií o potravinách spotrebiteľom, ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a ktorým sa zrušuje smernica Komisie 87/250/EHS, smernica Rady 90/496/EHS, smernica Komisie 1999/10/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/13/ES, smernice Komisie 2002/67/ES a 2008/5/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 608/2004 (Ú. v. EÚ L 304, 22.11.2011, s. 18 - 63)

Posledná aktualizácia 20.02.2015

Top