Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Geneticky modifikované organizmy – jednoznačné identifikátory

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Geneticky modifikované organizmy – jednoznačné identifikátory

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie Komisie (ES) č. 65/2004 o jednoznačných identifikátoroch pre geneticky modifikované organizmy

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Týmto nariadením sa vytvára jednoznačný identifikátor* podobný čiarovému kódu, ktorý je špecifický pre každý geneticky modifikovaný organizmus* (GMO) uvedený na trh. Ide o hlavný prvok vysledovateľnosti* a značenia potravín a krmív pochádzajúcich z GMO s cieľom zlepšiť výber pre spotrebiteľov a poskytnúť ochranné opatrenia z hľadiska zdravia a životného prostredia.

HLAVNÉ BODY

V záujme zladenia s vývojom na medzinárodných fórach sa v databáze BioTrack Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj a v stredisku výmeny informácií Biosafety zriadeného Cartagenským protokolom k Dohovoru o biologickej rozmanitosti používa formát jednoznačného identifikátora.

Pri každej novej žiadosti o schválenie uvedenia GMO na trh je žiadateľ povinný skontrolovať databázy a uistiť sa, že identifikátor už nebol pridelený. Až potom môže vytvoriť jednoznačný identifikátor v predpísanom formáte.

V prípade udelenia splnomocnenia pre uvedenie GMO na trh, Európska komisia oznámi jednoznačný identifikátor stredisku výmeny informácií Biosafety a zaznamená ho do registra EÚ schválených GMO.

Všetky GMO schválené pred dátumom nadobudnutia platnosti nariadenia majú pridelené jednoznačné identifikátory podľa tohto nariadenia.

Formát jednoznačného identifikátora je stanovený v prílohe k nariadeniu a skladá sa z deviatich alfanumerických znakov. Prvé dva alebo tri znaky predstavujú názov spoločnosti alebo organizácie. Druhá zložka pozostávajúca z piatich alebo šiestich znakov predstavuje transformačnú udalosť* a poslednú zložku tvorí jediný kontrolný znak. Všetky zložky sú oddelené pomocou pomlčky, napríklad: MON-00603-1.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 16. januára 2004.

KONTEXT

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie v časti Vysledovateľnosť a značenie.

HLAVNÉ POJMY

* Jednoznačný identifikátor: deväťmiestny alfanumerický kód špecifický pre GMO, ktorý umožňuje jednoduchú identifikáciu GMO na označení výrobku.

* Geneticky modifikované organizmy: rastliny alebo zvieratá vyšľachtené tak, aby poskytovali vyššie výnosy alebo boli odolnejšie voči chorobe prostredníctvom modifikácie ich bunkovej a genetickej stavby.

* Vysledovateľnosť: schopnosť sledovať GMO a produkty vyrobené z GMO vo všetkých fázach výrobného a distribučného reťazca, uľahčujúc tak presné označovanie.

* Transformačná udalosť: pojem, pomocou ktorého sa odlišujú geneticky vytvorené (transformované) odrody plodín a iné organizmy.

AKT

Nariadenie Komisie (ES) č. 65/2004 zo 14. januára 2004, ktoré zavádza systém vypracovania a prideľovania jednoznačných identifikátorov pre geneticky modifikované organizmy (Ú. v. EÚ L 10, 16.1.2004, s. 5 – 10)

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (ES) č. 641/2004 zo 6. apríla 2004 o podrobných pravidlách na vykonávanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 v súvislosti so žiadosťou o povolenie nových geneticky modifikovaných potravín a krmív, ohlasovanie existujúcich výrobkov a náhodnú alebo technicky nevyhnutnú prítomnosť geneticky modifikovaného materiálu, ktorý mal priaznivé hodnotenie rizika (Ú. v. EÚ L 102, 7.4.2004, s. 14 – 25).

Následné zmeny nariadenia Komisie (ES) č. 641/2004 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1830/2003 z 22. septembra 2003 o sledovateľnosti a označovaní geneticky modifikovaných organizmov a sledovateľnosti potravín a krmív vyrobených z geneticky modifikovaných organizmov a ktorým sa mení a dopĺňa smernica 2001/18/ES (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 24 – 28). Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 12.04.2016

Top