Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Zaistenie bezpečných potravinových doplnkov v EÚ

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Zaistenie bezpečných potravinových doplnkov v EÚ

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2002/46/ES – potravinové doplnky

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Smernicou sa harmonizujú pravidlá o potravinových doplnkoch* s cieľom chrániť spotrebiteľov pred potenciálnymi zdravotnými rizikami a zaistiť, aby sa neposkytovali so zavádzajúcimi informáciami.

HLAVNÉ BODY

 • V zákone sa ustanovuje harmonizovaný zoznam vitamínov a minerálov, ktoré možno používať pri výrobe potravinových doplnkov.
 • Výrobcovia odporúčajú maximálne a minimálne množstvá dennej spotreby.
 • Potravinové doplnky sa nesmú označovať, ponúkať alebo reklamovať ako výrobky, ktoré sú schopné zabrániť, liečiť alebo vyliečiť choroby. Takisto by sa nemalo naznačovať, že vyvážená a pestrá strava nemôže poskytnúť primerané množstvo živín.
 • Na štítkoch sa musia uvádzať tieto údaje:
  • živiny a látky, ktoré potraviny obsahujú;
  • odporúčaná denná spotreba s varovaním o neprekračovaní tejto dávky a
  • informácia o skladovaní výrobku mimo dosahu malých detí.
 • Vnútroštátne orgány môžu od výrobcov požadovať, aby im na základe predloženia kópie štítku oznámili uvedenie výrobku na trh.
 • Vnútroštátne orgány môžu predaj doplnku pozastaviť alebo obmedziť, ak sa domnievajú, že by mohol ohroziť ľudské zdravie. Bezodkladne informujú Európsku komisiu a všetky krajiny v Európskom hospodárskom priestore – priestor, ktorý tvorí 28 krajín EÚ, Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, a v ktorom existuje voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu.
 • Smernica sa neuplatňuje na lekárske výrobky.

Okrem toho:

 • v nariadení (EÚ) č. 609/2013 sa stanovujú pravidlá o obsahu a sprievodných informáciách o dojčenskej výžive, potravinách spracovaných na báze obilnín, detských potravinách, potravinách na osobitné lekárske účely a celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti;
 • nariadením (ES) č. 1924/2006 sa harmonizujú pravidlá o výživových a zdravotných tvrdeniach v prípade potravín predávaných verejnosti vrátane potravín dodávaných do reštaurácií, nemocníc, škôl, jedální a iných zariadení spoločného stravovania;
 • nariadením (ES) č. 1925/2006 sa harmonizujú pravidlá o pridávaní vitamínov, minerálov a určitých ďalších látok do potravín.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 12. júla 2002. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 31. júla 2003.

KONTEXT

HLAVNÉ POJMY

*Potravinové doplnky: koncentrované zdroje živín alebo iných látok s výživovým alebo fyziologickým prínosom na doplňovanie bežnej stravy. Môžu sa predávať vo forme kapsúl, pastiliek, tabliet a vrecúšok alebo vo fľašiach.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/46/ES z 10. júna 2002 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa potravinových doplnkov (Ú. v. ES L 183, 12.7.2002, s. 51 – 57)

Následné zmeny a opravy smernice 2002/46/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 609/2013 z 12. júna 2013 o potravinách určených pre dojčatá a malé deti, potravinách na osobitné lekárske účely a o celkovej náhrade stravy na účely regulácie hmotnosti a ktorým sa zrušuje smernica Rady 92/52/EHS, smernica Komisie 96/8/ES, 1999/21/ES, 2006/125/ES a 2006/141/ES, smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/39/ES a nariadenie Komisie (ES) č. 41/2009 a (ES) č. 953/2009 (Ú. v. EÚ L 181, 29.6.2013, s. 35 – 56)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 z 20. decembra 2006 o výživových a zdravotných tvrdeniach o potravinách (Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 9 – 25). Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1925/2006 z 20. decembra 2006 o pridávaní vitamínov a minerálnych látok a niektorých ďalších látok do potravín (Ú. v. EÚ L 404, 30.12.2006, s. 26 – 38). Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 03.02.2016

Top