Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktory a poľnohospodárske alebo lesné strojové zariadenia: brzdy

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktory a poľnohospodárske alebo lesné strojové zariadenia: brzdy

V záujme bezpečnosti pri práci a na ceste sa v tejto smernici ustanovujú pravidlá a požiadavky s cieľom umožniť postup typového schválenia pre traktory, ktorý sa má uplatňovať v súvislosti s brzdovými zariadeniami.

AKT

Smernica 76/432/EHS zo 6. apríla 1976 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa brzdových zariadení kolesových poľnohospodárskych alebo lesných traktorov.

SÚHRN

Rozsah pôsobnosti

Smernica sa vzťahuje na traktory vybavené vzduchovými pneumatikami s dvoma nápravami a maximálnou konštrukčnou rýchlosťou od 6 do 40 kilometrov za hodinu.

Členské štáty EÚ nesmú odmietnuť udeliť typové schválenie ES alebo vnútroštátne typové schválenie pre traktor z dôvodov týkajúcich sa brzdových zariadení, pokiaľ spĺňajú technické požiadavky stanovené v prílohách I až IV k smernici. To sa vzťahuje aj na registráciu, predaj, uvedenie do prevádzky a používanie takýchto traktorov.

Prílohy obsahujú:

  • Príloha I: Definície, žiadosť o typové schválenie ES, typové schválenie ES, požiadavky na konštrukciu a montáž
  • Príloha II: Brzdové skúšky a výkon brzdových zariadení
  • Príloha III: Pružinové brzdy
  • Príloha IV: Parkovacie brzdenie pomocou mechanického zablokovania brzdových valcov (akčné členy zámku)
  • Príloha V: Vzor osvedčenia o typovom schválení.

Prispôsobenia technickému pokroku

Pozmeňujúce návrhy potrebné s cieľom prispôsobiť prílohy technickému pokroku boli prijaté v súlade s postupom uvedeným v smernici 74/150/EHS, ktorá bola následne zrušená a nahradená smernicou 2003/37/ES.

Zrušenie

Nariadením (EÚ) č. 167/2013 sa ruší smernica 76/432/EHS a smernica 2003/37/ES s účinnosťou od 1.januára2016 .

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 76/432/EHS

8. mája 1976

1. januára 1977

Ú. v. EÚ L 122, 8.5.1976

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 82/890/EHS

31.decembra 1982

21. júna 1984

Ú. v. EÚ L 378, 31.12.1982

Smernica 96/63/ES

25. októbra 1996

1. októbra 1997

Ú. v. EÚ L 253, 5.10.1996

Smernica 97/54/ES

30. októbra 1997

22. septembra 1998

Ú. v. EÚ L 277, 10.10.1997

Zrušené nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013).

Posledná aktualizácia: 30.06.2014

Top