Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktory a poľnohospodárske alebo lesné strojové zariadenia: ochranné konštrukcie, ktoré sú namontované pred sedadlom vodiča

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktory a poľnohospodárske alebo lesné strojové zariadenia: ochranné konštrukcie, ktoré sú namontované pred sedadlom vodiča

S hlavným cieľom zaistiť bezpečnosť pri práci a na cestách Európska únia harmonizovala technické požiadavky pre ochranné konštrukcie chrániace pri prevrátení, ktoré sú namontované pred sedadlom vodiča úzkorozchodných traktorov.

AKT

Smernica Rady 87/402/EHS z 25. júna 1987 o ochranných konštrukciách chrániacich pri prevrátení, ktoré sú namontované pred sedadlom vodiča úzkorozchodných kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov (Pozri pozmeňujúce akty).

SÚHRN

Rozsah pôsobnosti

Smernica sa vzťahuje na úzkorozchodné traktory, t. j. traktory s minimálnou šírkou rozchodu menej ako 1 150 mm, s pohotovostnou hmotnosťou od 600 do 3 000 kg a so svetlou výškou maximálne 600 mm pod najnižšími bodmi prednej a zadnej nápravy vrátane diferenciálu.

Žiadny členský štát nesmie odmietnuť alebo zakázať predaj, registráciu, uvedenie do prevádzky alebo používanie traktora alebo odmietnuť udeliť ES typové schválenie alebo národné typové schválenie traktoru, ak sú splnené požiadavky smernice. Všetky traktory, na ktoré sa smernica vzťahuje, musia byť vybavené ochrannou konštrukciou chrániacou pri prevrátení.

Požiadavky na výrobu a testovanie

V prílohách I a II sa stanovujú postupy výroby a testovania a podmienky udeľovania ES typového schválenia komponentu a typového schválenia. Pre každý typ ochrannej konštrukcie chrániacej pri prevrátení a jej pripojenie k traktoru, ktorú schvaľuje členský štát, musí členský štát vydať výrobcovi traktora alebo ochrannej konštrukcie chrániacej pri prevrátení alebo jeho splnomocnenému zástupcovi značku ES typového schválenia (v súlade so vzorom v prílohe VII).

Keď má ochranná konštrukcia chrániaca pri prevrátení alebo jej pripojenie k traktoru značku ES typového schválenia komponentu a spĺňa podmienky ustanovené v prílohe IX, nie je možné zakázať jej uvedenie na trh.

Členský štát však môže zakázať uviesť na trh ochranné konštrukcie chrániace pri prevrátení, ktoré síce majú značku ES typového schválenia komponentu, ale nevyhovujú schválenému typu.

Mesačne zasielané informácie

Členské štáty musia každý mesiac zasielať ostatným členským štátom kópie certifikátu typového schválenia komponentu (príklad sa uvádza v prílohe VIII) vyplnené pre každý typ ochrannej konštrukcie proti prevráteniu, ktorú schvaľujú alebo odmietajú schváliť.

Zrušenie

Nariadením (EÚ) č. 167/2013 z 5. februára 2013 sa ruší smernica 87/402/EHS s účinnosťou od 1. januára 2016.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 87/402/EHS

26. júna 1987

26. júna 1989

Ú. v. EÚ L 220, 8.8.1987

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 89/681/EHS

3. januára 1990

2. januára 1991

Ú. v. EÚ L 398, 30.12.1989

Akt o pristúpení

1. januára 1995

-

Ú. v. EÚ C 241, 29.8.1994

Smernica 2000/22/ES

24. mája 2000

30. júna 2001

Ú. v. EÚ L 107, 4.5.2000

Akt o pristúpení

1. mája 2004

-

Ú. v. L 236, 23.9.2003

Smernica 2005/67/ES

8. novembra 2005

31. decembra 2005

Ú. v. EÚ L 273, 19.10.2005

Smernica 2006/96/ES

1. januára 2007

1. januára 2007

Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006

Smernica 2010/22/EÚ

30. apríla 2010

30. apríla 2011

Ú. v. EÚ L 91, 10.4.2010

Smernica 2013/15/EÚ

1. júla 2013

1. júla 2013

Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013

Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 167/2013 o schvaľovaní poľnohospodárskych a lesných vozidiel a o dohľade nad trhom s týmito vozidlami (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013) sa ruší smernica 87/402/EHS s účinnosťou od 1. januára 2016.

Posledná aktualizácia: 30.06.2014

Top