Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Traktory a poľnohospodárske alebo lesné strojové zariadenia: ochranné zariadenia namontované na zadnej časti

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary is archived.
Multilingual display
Miscellaneous information
  • Archived: true
Text

Traktory a poľnohospodárske alebo lesné strojové zariadenia: ochranné zariadenia namontované na zadnej časti

Európska únia harmonizuje technické požiadavky týkajúce sa ochrannej konštrukcie proti prevráteniu namontovanej na zadnej časti úzkorozchodných traktorov. Týmto spôsobom sa zúčastňuje na implementácii postupu typového schvaľovania spoločenstva zavedenom smernicou 74/150/EHS a následne zrušenom a nahradenom smernicou 2003/37/ES.

AKT

Smernica Rady 86/298/ES o ochranných konštrukciách chrániacich pri prevrátení, ktoré sú namontované na zadnej časti úzkorozchodných kolesových poľnohospodárskych a lesných traktorov (Pozri pozmeňujúce a doplňujúce akty).

SÚHRN

Smernica sa vzťahuje na traktory s nasledujúcimi charakteristikami:

  • maximálna svetlá výška dosahuje 600 mm;
  • minimálny rozchod nápravy namontovanej na najširšie pneumatiky dosahuje menej ako 1 150 mm;
  • pohotovostná hmotnosť väčšia ako 600 kg.

Na základe typového schválenia komponentu každý členský štát schváli všetky typy ochrannej konštrukcie proti prevráteniu spolu s ich pripojením k traktoru, ak spĺňajú požiadavky na konštrukciu a skúšky stanovené v prílohách k tejto smernici. Následne sa k nemu vydá značka ES typového schválenia komponentu.

Členské štáty nemôžu zakázať uvedenie traktoru na trh, ak spĺňa požiadavky uvedené v smernici, ani odmietnuť udelenie ES alebo národného schválenia.

Príslušné orgány v členských štátoch sa musia navzájom informovať o akomkoľvek opatrení, ktoré prijímajú s cieľom zabezpečiť, aby ochranné konštrukcie zodpovedali typu, ktorý bol schválený na základe typového schválenia komponentu. Môžu zájsť až tak ďaleko, že v prípade vážneho, opakovaného nedodržiavania tejto zhody sú oprávnené odňať ES typové schválenie komponentu.

Smernica bude pozmenená s cieľom reflektovať technický pokrok.

Smernica 86/298/ES sa zrušuje nariadením (EÚ) č. 167/2013 s účinnosťou od 1. januára 2016.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 86/298/EHS

2.6.1986

2.6.1988

Ú. v. EÚ L 186, 8.7.1986

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 89/682/EHS

4.1.1990

3.1.1991

Ú. v. EÚ L 398, 30.12.1989

Akt o pristúpení

1.1.1995

-

Ú. v. EÚ C 241, 29.8.1994

Smernica 2000/19/ES

4.5.2000

30.6.2001

Ú. v. EÚ L 94, 14.4.2000

Akt o pristúpení

1.5.2004

1.5.2004

Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003

Smernica 2005/67/ES

8.11.2005

-

Ú. v. EÚ L 273, 19.10.2005

Smernica 2006/96/ES

1.1.2007

1.1.2007

Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006

Smernica 2010/22/EÚ

30.4.2010

30.4.2011

Ú. v. EÚ L 91, 10.4.2010

Smernica 2013/15/EÚ

1.7.2013

1.7.2013

Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013

Následné zmeny a doplnenia a úpravy smernice 86/298/EHS boli zahrnuté do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

Posledná aktualizácia: 02.07.2014

Top