Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Motorové vozidlá s prívesmi: prípustná hladina hluku

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Motorové vozidlá s prívesmi: prípustná hladina hluku

Cieľom tejto smernice je implementácia nariadení Európskej únie o hlučnosti vozidiel na základe úplnej harmonizácie.

AKT

Smernica Rady 70/157/EHS zo 6. februára 1970 o aproximácii právnych predpisov členských štátov o prípustnej hladine hluku a o výfukových systémoch motorových vozidiel (Úradný vestník EÚ L 42, 23.2.1970).

SÚHRN

Smernice sa vzťahujú na akékoľvek motorové vozidlo určené na prevádzku na ceste, s karosériou alebo bez nej, s najmenej štyrmi kolesami a s maximálnou konštrukčnou rýchlosťou presahujúcou 25 km/hod, s výnimkou vozidiel, ktoré sa pohybujú po koľajniciach a poľnohospodárskych a lesných traktorov a všetkých mobilných strojov.

Smernice stanovujú hranice hladiny hluku pre mechanické časti a výfukové systémy príslušných vozidiel. Limitné hodnoty hluku sa pohybujú v rozmedzí od 74 dB(A) v prípade motorových vozidiel do 80 dB(A) v prípade vozidiel s vysokým výkonom určených na prepravu tovaru.

Prípustné hodnoty sú stanovené pre konkrétne kategórie vozidiel:

 • autá;
 • vozidlá verejnej dopravy;
 • vozidlá určené na prepravu tovaru.

Počnúc 1. októbrom 1994 sa od členských štátov vyžaduje uverejnenie hodnôt hladín hluku na účely typového schválenia.

Preto členské štáty nesmú z dôvodov týkajúcich sa prípustnej hladiny hluku a výfukového systému:

 • odmietnuť registráciu alebo zakázať predaj, uvedenie na trh alebo použitie vozidiel, ktoré spĺňajú ustanovenia smernice;
 • zakázať uvedenie výfukového systému alebo akejkoľvek technickej jednotky na trh, ak zodpovedá typu, ktorému bolo udelené typové schválenie.

Daňové stimuly udeľované členskými štátmi na podporu dodržiavania nových limitných hodnôt v predstihu sa môžu povoliť, ak sú:

 • nediskriminačné;
 • na určitú dobu;
 • v takej výške, ktorá je významne nižšia ako náklady na namontované vybavenie;
 • uplatňované pri vozidlách s vybavením, ktoré umožňuje vopred splniť budúce európske normy.

Postup typového schválenia pre každý typ vozidla, výfukového systému a technickej jednotky (tlmič a náhradný výfukový systém):

 • žiadosť o typové schválenie podľa EHS podáva výrobca alebo jeho oprávnený zástupca;
 • musí obsahovať informácie, ktoré vyžadujú aktuálne smernice;
 • musia sa vykonať rôzne testy typového schválenia;
 • v prípade, ak typ vozidla, výfukového systému alebo technickej jednotky spĺňa požiadavky testu, príslušný orgán daného členského štátu vydá certifikát typového schválenia podľa EHS.

Táto smernica sa zrušuje nariadením (EÚ) č. 540/2014 s účinnosťou od 30.6.2027.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 70/157/EHS

10.2.1970

10.8.1971 - 1.7.1973

Ú. v. EÚ L 42, 23.2.1970

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 73/350/EHS

16.11.1973

-

Ú. v. EÚ L 321, 22.11.1973

Smernica 77/212/EHS

10.3.1977

31.3.1977

Ú. v. EÚ L 66, 12.3.1977

Smernica 81/334/EHS

28.4.1981

31.12.1981

Ú. v. EÚ L 131, 18.5.1981

Smernica 84/372/EHS

5.7.1984

30.9.1984

Ú. v. EÚ L 196, 26.7.1984

Smernica 84/424/EHS

4.9.1984

31.12.1984

Ú. v. EÚ L 238, 6.9.1984

Smernica 87/354/EHS

29.6.1987

31.12.1987

Ú. v. EÚ L 192, 11.7.1987

Smernica 89/491/EHS

25.7.1989

1.1.1990

Ú. v. EÚ L 238, 15.8.1989

Smernica 92/97/EHS

16.11.1992

30.6.1993

Ú. v. EÚ L 371, 19.12.1992

Smernica 96/20/EHS

3.5.1996

30.9.1996

Ú. v. EÚ L 92, 13.4.1996

Smernica 99/101/ES

17.1.2000

31.3.2000

Ú. v. EÚ L 334, 28.12.1999

Smernica2007/34/ES

5.7.2007

5.7.2007

Ú. v. EÚ L 155, 15.6.2007

Smernica 2013/15/EÚ

1.7.2013

1.7.2013

Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013

SÚVISIACI AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014 o hladine zvuku motorových vozidiel a o náhradných systémoch tlmenia hluku a zmene smernice 2007/46/ES a o zrušení smernice 70/157/EHS (Úradný vestník EÚ L 158, 27.5.2014).

Posledná aktualizácia: 02.07.2014

Top